Zakon o privrednim društvima

Prinudna likvidacija privrednih društava

Postupak prinudne likvidacije i brisanja iz registra privrednih subjekata privrednih društava započinje i vodi po službenoj dužnosti Agencija za privredne registre Republike Srbije kada postoje Zakonom o privrednim društvima propisani razlozi za pokretanje postupka prinudne likvidacije.

Odredbama članova 546, 547 i 548. Zakona o privrednim društvima su propisani razlozi za pokretanje postupka prinudne likvidacije, način pokretanja i okončanja postupka i posledice brisanja privrednog društva iz registra privrednih subjekata u slučaju prinudne likvidacije.

Razlozi za pokretanje postupka prinudne likvidacije

Prinudna likvidacija privrednog društva pokreće se ako:

 1. je privrednom društvu pravnosnažnim aktom izrečena mera:
  a) zabrane obavljanja delatnosti, a privredno društvo ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;
  b) zabrane obavljanja registrovane delatnosti, a privredno društvo ne registruje brisanje, odnosno promenu te delatnosti ili ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;
  c) oduzimanja dozvole, licence ili odobrenja za obavljanje registrovane delatnosti, a privredno društvo ne registruje brisanje, odnosno promenu te delatnosti ili ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;
 2. u roku od 30 dana od dana isteka vremena na koje je privredno društvo osnovano, a privredno društvo ne registruje produženje vremena trajanja privrednog društva ili u tom roku ne otpočne likvidaciju;
 3. ortačko društvo, u slučaju smrti ortaka, ostane sa jednim ortakom, a nijedan od naslednika preminulog ortaka u skladu sa članom 119. Zakona o privrednim društvima, ne bude upisan u registar kao član društva u roku od tri meseca od dana pravnosnažnog okončanja ostavinskog postupka, odnosno ortačko društvo iz drugih razloga ostane sa jednim ortakom, a društvu, u roku od tri meseca od dana prestanka svojstva ortaka, ne pristupi nedostajući član ili u tom roku društvo ne promeni pravnu formu ili u tom roku ne otpočne likvidaciju;
 4. komanditno društvo, u slučaju smrti komplementara, ostane bez komplementara, a nijedan od naslednika preminulog komplementara u skladu sa članom 137. Zakona o privrednim društvima, ne bude upisan u registar kao član društva u roku od tri meseca od dana pravnosnažnog okončanja ostavinskog postupka, odnosno komanditno društvo iz drugih razloga ostane bez komplementara ili komanditora, a društvu u roku od tri meseca od dana prestanka svojstva člana ne pristupi nedostajući član ili u tom roku društvo ne promeni pravnu formu ili u tom roku ne otpočne likvidaciju;
  a) ako kupac stečajnog dužnika kao pravnog lica, u skladu sa članom 45. stav 5. Zakona o privrednim društvima ne uplati nedostajući iznos do visine minimalnog osnovnog kapitala u roku od šest meseci od dana obustavljanja postupka stečaja;
 5. je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja privrednog društva u skladu sa zakonom o registraciji ili ništavost osnivačkog akta privrednog društva u skladu sa članom 14. Zakona o privrednim društvima;
 6. je pravnosnažnom presudom naložen prestanak privrednog društva u skladu sa čl. 118, 138, 239. i 469. Zakona o privrednim društvima, a društvo u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude ne otpočne likvidaciju;
 7. privredno društvo ostane bez zakonskog ili privremenog zastupnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja zakonskog, odnosno privremenog zastupnika iz registra privrednih subjekata;
  a) privredno društvo u roku od 30 dana od dana konačnosti akta nadležnog organa kojim je odbačena prijava registracije promene adrese sedišta, ne registruje novu adresu sedišta;
 8. privredno društvo u likvidaciji ostane bez likvidacionog upravnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja likvidacionog upravnika iz registra privrednih subjekata;
 9. usvojeni početni likvidacioni izveštaj ne bude dostavljen registru privrednih subjekata u skladu sa članom 536. stav 6. Zakona o privrednim društvima;
 10. privredno društvo ne dostavi nadležnom registru godišnje finansijske izveštaje do kraja prethodne poslovne godine za dve uzastopne poslovne godine koje prethode godini u kojoj se podnose finansijski izveštaji;
 11. privredno društvo ne dostavi nadležnom registru početni likvidacioni bilans u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 12. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Razlozi za prinudnu likvidaciju koje nije moguće otkloniti su:

 1. ako privredno društvo u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude, kojom se nalaže brisanje registrovane adrese sedišta društva, ne registruje novu adresu sedišta;
 2. ako privredno društvo prekršilac odredabi člana 27. Zakona o privrednim društvima, koje regulišu ograničenja u pogledu poslovnog imena u roku od 30 dana od pravnosnažnosti presude, ne izvrši promenu naziva privrednog društva;
 3. ako privredno društvo prekršilac odredabi člana 28. Zakona o privrednim društvima, koje regulišu zaštitu naziva privrednog društva u roku od 30 dana od pravnosnažnosti presude, ne izvrši promenu naziva privrednog društva;
 4. ako je privrednom društvu pravnosnažnim aktom izrečena mera:
  a) zabrane obavljanja delatnosti, a društvo ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;
  b) zabrane obavljanja registrovane delatnosti, a društvo ne registruje brisanje, odnosno promenu te delatnosti ili ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;
  c) oduzimanja dozvole, licence ili odobrenja za obavljanje registrovane delatnosti, a društvo ne registruje brisanje, odnosno promenu te delatnosti ili ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;
 5. ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja privrednog društva u skladu sa zakonom o registraciji ili ništavost osnivačkog akta društva u skladu sa članom 14. Zakona o privrednim društvima;
 6. ako je pravnosnažnom presudom naložen prestanak privrednog društva u skladu sa čl. 118, 138, 239. i 469. Zakona o privrednim društvima, a društvo u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude ne otpočne likvidaciju;
 7. ako privredno društvo ne dostavi nadležnom registru godišnje finansijske izveštaje do kraja prethodne poslovne godine za dve uzastopne poslovne godine koje prethode godini u kojoj se podnose finansijski izveštaji.

Obaveštenje i pokretanje postupka prinudne likvidacije

Pre pokretanja postupka prinudne likvidacije, registrator koji vodi registar privrednih subjekata na internet stranici tog registra objavljuje obaveštenje o privrednom društvu kod koga su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju koje u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društivima. nije moguće otkloniti. Obaveštenje se objavljuje na internet stranici registra privrednih subjekata u trajanju od 30 dana.

Pre pokretanja postupka prinudne likvidacije, registrator koji vodi registar privrednih subjekata na internet stranici tog registra objavljuje obaveštenje o privrednom društvu kod koga su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju iz člana 546. Zakona o privrednim društvima sa pozivom tom privrednom društvu da u roku od 90 dana od dana objavljivanja tog obaveštenja, otkloni navedene razloge koje je u skladu sa ovim zakonom moguće otkloniti i registruje promene odgovarajućih podataka u skladu sa zakonom o registraciji.

Po isteku rokova od 30 dana i 90 dana registrator koji vodi registar privrednih subjekata u slučajevima kada postoje razlozi za pokretanje prinudne likvidacije po službenoj dužnosti donosi akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije kojim privredno društvo prevodi u status „u prinudnoj likvidacijiˮ i istovremeno objavljuje oglas o prinudnoj likvidaciji na internet stranici registra privrednih subjekata u neprekidnom trajanju od 60 dana.

Oglas sadrži:

 • dan objave oglasa
 • poslovno ime i matični broj privrednog društva
 • razlog prinudne likvidacije.

Uz poslovno ime privrednog društva se dodaje oznaka: „u prinudnoj likvidaciji“.

Status privrednog društva u postupku prinudne likvidacije

Od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, organi privrednog društva nastavljaju sa radom, a privredno društvo ne može preduzimati nove poslove već samo završavati započete poslove, uključujući i izmirenje dospelih obaveza, kao i plaćanja za tekuće obaveze privrednog društva i obaveze prema zaposlenima.

Za vreme prinudne likvidacije privrednog društva ne isplaćuje se učešće u dobiti, odnosno dividenda, niti se imovina privrednog društva raspodeljuje članovima privrednog društva pre brisanja privrednog društva iz registra.

Od dana pokretanja postupka prinudne likvidacije svi sudski i upravni postupci u odnosu na privredno društvo koje je u prinudnoj likvidaciji prekidaju se. Izuzetno ako se u toku postupka prinudne likvidacije:

 1. otvori prethodni stečajni postupak – postupak prinudne likvidacije se prekida, a ako se nakon toga odbije predlog za pokretanje stečajnog postupka, odnosno obustavi postupak zbog povlačenja predloga za pokretanje stečajnog postupka, postupak prinudne likvidacije se nastavlja;
 2. otvori stečajni postupak – postupak prinudne likvidacije se obustavlja.

Prekinuti postupci, mogu se nastaviti nakon brisanja privrednog društva iz registra, na zahtev članova, odnosno poverilaca brisanog privrednog društva u skladu sa članom 548. Zakona o privrednim društvima.

Od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji privredno društvo ne može registrovati promene podataka u registru privrednih subjekata i Centralnom registru.

Okončanje postupka prinudne likvidacije

Nakon isteka roka od 60 dana u kome se objavljuje oglas o prinudnoj likvidaciji na internet stranici registra privrednih subjekata u neprekidnom trajanju, registrator koji vodi registar privrednih subjekata, u daljem roku od 30 dana, po službenoj dužnosti donosi akt o brisanju privrednog društva i briše privredno društvo iz registra, u skladu sa zakonom o registraciji.

Posledice brisanja privrednog društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije

Imovina brisanog privrednog društva postaje imovina članova privrednog društva u srazmeri sa njihovim udelima u kapitalu privrednog društva, a u slučaju ortačkog društva koje nema kapital raspodeljuje se na jednake delove između ortaka.

Nakon brisanja privrednog društva iz registra privrednih subjekata, članovi brisanog privrednog društva odgovaraju za obaveze privrednog društva do visine vrednosti primljene imovine brisanog privrednog društva.

Kontrolni član društva s ograničenom odgovornošću i kontrolni akcionar akcionarskog društva odgovara neograničeno solidarno za obaveze privrednog društva i nakon brisanja privrednog društva iz registra.

Potraživanja poverilaca privrednog društva prema kontrolnom članu društva sa ograničenom odgovornošću i kontrolnom akcionaru akcionarskog društva zastarevaju u roku od tri godine od dana brisanja privrednog društva iz registra.

Saznajte više:
Dobrovoljna likvidacija privrednog društva – pravni aspekti »
Poreski aspekt likvidacije privrednih društava »
Likvidacioni upravnik »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *