Zakon o osiguranju

Zastupanje u osiguranju

Poslovi zastupanja u osiguranju su poslovi pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje.

Poslove zastupanja u osiguranju obavlja pravno lice ili fizičko lice – preduzetnik na osnovu ugovora o zastupanju u osiguranju, u skladu sa Zakonom o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021).

Ugovor o zastupanju u osiguranju čuva se u poslovnim prostorijama ugovornih strana.

Obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

Poslove zastupanja u osiguranju, kao isključivu delatnost, obavlja:

 • društvo za zastupanje u osiguranju sa sedištem u Republici Srbiji koje je u registar nadležnog organa upisano na osnovu dozvole Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 • fizičko licepreduzetnik (u daljem tekstu: zastupnik u osiguranju) sa sedištem u Republici Srbiji koje je u registar nadležnog organa upisano na osnovu dozvole Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Banka koja ima sedište u Republici Srbiji i osnovana je u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke (u daljem tekstu: banka), davalac finansijskog lizinga koji ima sedište u Republici Srbiji i osnovan je u skladu sa zakonom kojim se uređuju finansijski lizing i javni poštanski operator koji ima sedište u Republici Srbiji i osnovan je u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge mogu, kao dopunsku delatnost, obavljati poslove zastupanja u osiguranju na osnovu prethodne saglasnosti

Narodne banke Srbije za obavljanje tih poslova. Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju za lica, koja kao dopunsku delatnost, obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, kao i način davanja, oduzimanja i prestanka važenja saglasnosti za obavljanje tih poslova.

Društvo za zastupanje u osiguranju, zastupnik u osiguranju, odnosno lica, koja kao dopunsku delatnost, obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za obavljanje tih poslova ne mogu obavljati poslove posredovanja u osiguranju.

Ograničenje zastupanja u osiguranju

Društvo za zastupanje u osiguranju, zastupnik u osiguranju i pravna lica, koja kao dopunsku delatnost, obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za obavljanje tih poslova mogu poslove zastupanja u osiguranju da obavljaju za jedno društvo za osiguranje ili za više društava za osiguranje – uz njihovu pismenu saglasnost.

Navedena lica su dužna da u svojim poslovnim prostorijama ima na vidnom mestu istaknuto poslovno ime društva za osiguranje koje zastupa.

Poslovno ime

Poslovno ime društva za zastupanje u osiguranju, odnosno zastupnika u osiguranju mora da sadrži i oznaku delatnosti „zastupanje u osiguranju“.

Osnivanje društva za zastupanje u osiguranju

Društvo za zastupanje u osiguranju osniva se u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ako pojedina pitanja nisu drukčije uređena Zakonom o osiguranju  („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021).

Društvo za zastupanje u osiguranju može se osnovati kao akcionarsko društvo ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ako se društvo za zastupanje u osiguranju osniva kao akcionarsko društvo – novčani deo osnovnog kapitala ne može biti manji od 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Ako se društvo za zastupanje u osiguranju osniva kao društvo sa ograničenom odgovornošću – novčani deo osnovnog kapitala ne može biti manji od 12.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Društvo za zastupanje u osiguranju je dužno da u svom poslovanju obezbedi da njegov osnovni kapital uvek bude u visini iznosa koji nije manji od 25.000 evra, odnosno 12.500 evra, kao i da likvidnu aktivu (sredstva u novcu, kratkoročnim hartijama od vrednosti i drugim kratkoročnim plasmanima i potraživanjima) održava u visini od najmanje 50% ukupnog iznosa osnovnog kapitala.

Zahtev za izdavanje dozvole društvu za zastupanje u osiguranju

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju podnose osnivači društva za zastupanje u osiguranju.

Osnivače društva za zastupanje u osiguranju u postupku dobijanja dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju mogu zastupati lica koja oni za to ovlaste.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, osnivači društva za zastupanje u osiguranju podnose:

 1. osnivački akt društva
 2. predlog statuta društva, kad je taj akt predviđen zakonom kojim se uređuju privredna društva
 3. dokaz da raspolažu iznosom novčanog dela osnovnog kapitala koji je propisan članom 101. Zakona o osiguranju  („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021)
 4. poslovni plan društva i akt o postupanju sa obrascima evidencije o polisama
 5. spisak akcionara, odnosno vlasnika udela i podatke o licima koja stiču kvalifikovano učešće u društvu, o visini njihovog učešća i o licima koja su blisko povezana s tim licima
 6. podatke i dokaze o ispunjenosti uslova utvrđenih članom 32. stav 1. tač. 1), 3) i 6) Zakona o osiguranju  („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021) na osnovu kojih se utvrđuje pouzdanost lica koje stiče kvalifikovano učešće u društvu
 7. podatke o predloženom članu uprave društva, koji mora da ima ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, s podacima i dokazima o tome da to lice ima dobru poslovnu reputaciju i o ispunjenosti uslova iz člana 62. stav 2. Zakona o osiguranju  („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021)
 8. dokaz o potrebnoj kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva
 9. ugovor o zastupanju s društvom za osiguranje, koji mora da sadrži odredbu o odgovornosti tog društva za osiguranje za radnje koje društvo za zastupanje u osiguranju preduzima u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju i pravu društva za osiguranje na trajni nadzor nad izvršavanjem tog ugovora
 10. dokaz o povezanosti po osnovu kapitala ili na drugi način s društvima za osiguranje, društvima za posredovanje u osiguranju ili drugim društvima za zastupanje u osiguranju.

Narodna banka Srbije bliže propisuje način dokazivanja dobre poslovne reputacije člana uprave društva za zastupanje u osiguranju, šta se smatra potrebnom kadrovskom i tehničkom osposobljenošću tog društva, kao i sadržinu dokaza, dokumentacije i podataka, koji se dostavljaju uz zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Zahtev za izdavanje dozvole zastupniku u osiguranju

Zastupnik u osiguranju upisuje se u registar nadležnog organa posle prethodnog pribavljanja dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, koju Narodna banka Srbije izdaje na njegov zahtev.

Podnosioca zahteva u postupku dobijanja dozvole mogu zastupati lica koja on za to ovlasti.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju podnosi se:

 1. osnivački akt zastupnika u osiguranju
 2. dokaz o identitetu podnosioca zahteva (lično ime, broj lične karte i jedinstveni matični broj građana)
 3. dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva
 4. dokaz da podnosilac zahteva raspolaže na računu novčanim iznosom od 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, koji potiče iz njegovih sredstava, a u toku poslovanja zastupnika u osiguranju likvidna aktiva (sredstva u novcu, kratkoročnim hartijama od vrednosti i drugim kratkoročnim plasmanima i potraživanjima) mora se održavati u visini od najmanje 75% tog iznosa
 5. dokaz da podnosilac zahteva ima dobru poslovnu reputaciju
 6. dokaz da podnosilac zahteva ima ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 7. poslovni plan zastupnika u osiguranju i akt o postupanju sa obrascima evidencije o polisama
 8. ugovor o zastupanju s društvom za osiguranje, koji mora da sadrži odredbu o odgovornosti tog društva za radnje koje zastupnik u osiguranju preduzima u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju i pravu tog društva na trajni nadzor nad izvršavanjem ovog ugovora
 9. dokaz o potrebnoj kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti zastupnika u osiguranju
 10. dokaz o povezanosti po osnovu kapitala ili na drugi način s društvima za osiguranje, društvima za posredovanje u osiguranju ili društvima za zastupanje u osiguranju.

Narodna banka Srbije bliže propisuje način dokazivanja dobre poslovne reputacije podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, šta se smatra potrebnom kadrovskom i tehničkom osposobljenošću zastupnika u osiguranju, kao i sadržinu dokaza i dokumentacije, koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Poslovođa zastupnika u osiguranju

Zastupnik u osiguranju može poslovođenje poveriti poslovno sposobnom fizičkom licu (u daljem tekstu: poslovođa) pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Poslovođa mora da ispunjava sledeće uslove koji su propisani za zastupnika u osiguranju:

 • da ima dobru poslovnu reputaciju
 • da ima ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod zastupnika u osiguranju s punim radnim vremenom.

Zastupnik u osiguranju je dužan da dokaze o ispunjenosti uslova iz ovog člana dostavi Narodnoj banci Srbije pre poveravanja poslova poslovođi.

Ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

Poslove zastupanja u osiguranju u društvu za zastupanje u osiguranju, kod zastupnika u osiguranju i pravnih lica, koja kao dopunsku delatnost, obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za obavljanje tih poslova mogu, na osnovu zaposlenja ili rada van radnog odnosa u skladu sa zakonom, obavljati samo lica koja imaju ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (u daljem tekstu: ovlašćeni zastupnici).

Ovlašćeni zastupnici ne mogu biti lica koja su osuđena na bezuslovnu kaznu zatvora ili su pravnosnažno osuđena za kazneno delo koje ih čini nepodobnim za obavljanje tih poslova.

Narodna banka Srbije izdaje ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju licu koje ispunjava sledeće uslove:

 • ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo
 • položilo je stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika na srpskom jeziku
 • nije mu pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova
 • nije mu u poslednje tri godine oduzeto ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Narodna banka Srbije bliže propisuje potrebne stručne kvalifikacije i iskustvo za ovlašćene zastupnike, sadržinu programa i način polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika na srpskom jeziku, način dokazivanja ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao i način usavršavanja ovlašćenih zastupnika.

Narodna banka Srbije može ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdati i licu koje je zvanje ovlašćenog zastupnika steklo u inostranstvu, pod uslovima i na način koje ona propiše.

Ovlašćeni zastupnik je dužan da poslove zastupanja u osiguranju obavlja u skladu sa pravilima struke i dobrim poslovnim običajima.

Na oduzimanje ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ovlašćenim zastupnicima shodno se primenjuju odredbe člana 93. Zakona o osiguranju  („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021).

Novčana sredstva i instrumenti plaćanja

Društvo za zastupanje u osiguranju, zastupnik u osiguranju i pravna lica koja kao dopunsku delatnost, obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za obavljanje tih poslova dužni su da novčana sredstva i ostale instrumente plaćanja i obezbeđenja plaćanja koje su naplatili, odnosno preuzeli od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, u ime i za račun društva za osiguranje, uplate u korist tog društva istog, a najkasnije narednog radnog dana od dana ove naplate ili preuzimanja, odnosno da u tom roku predaju ostale instrumente plaćanja i obezbeđenja plaćanja.

Lice koje je ovlašćeno za naplatu premije osiguranja, tu naplatu vrši u skladu s propisima i aktima društva za osiguranje.

Sredstva naplaćene premije osiguranja i ostali instrumenti plaćanja ne mogu biti predmet prinudne naplate, osim prema društvu za osiguranje.

Odgovornost za zastupanje u osiguranju

Za radnje preduzete u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju odgovara društvo za osiguranje.

Društvo za zastupanje u osiguranju, zastupnik u osiguranju i pravna lica, koja kao dopunsku delatnost, obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za obavljanje tih poslova odgovaraju osiguraniku za štetu koja nastane usled lažnog predstavljanja ili nepažnje ovih lica, odnosno zbog toga što ta lica nisu osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja otkrila da obavljaju delatnost u svojstvu zastupnika.

Lice s posebnim ovlašćenjima u društvu za osiguranje koje je zaključilo ugovor o zastupanju u osiguranju odgovara tom društvu za prouzrokovanu štetu koja je nastala iz tog ugovora.

Primena odredaba o akcionarskom društvu za osiguranje i društvu za posredovanje u osiguranju

Odredbe člana 28, čl. od 30. do 41, čl. 45. i 47, čl. od 61. do 64, čl. 66, 68, 81, 90. i 91. Zakona o osiguranju  („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021) shodno se primenjuju na društvo za zastupanje u osiguranju.

Odredbe čl. 45, 47, 66, 90. i 91. Zakona o osiguranju  („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021) shodno se primenjuju na zastupnika u osiguranju.

Ažurirano: 24. 08. 2023.

Saznajte više:
Osiguranje lica – opšta pravila i isključeni rizici »
Osiguranje potraživanja kod stranog društva za osiguranje »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *