Zakon o osiguranju

Zastupanje u osiguranju

Poslovi zastupanja u osiguranju su poslovi pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje. Poslove zastupanja u osiguranju obavlja pravno lice ili fizičko lice – preduzetnik na osnovu ugovora o zastupanju u osiguranju, u skladu sa Zakonom o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014).

Ugovor o zastupanju u osiguranju čuva se u poslovnim prostorijama ugovornih strana.

Poslove zastupanja u osiguranju, kao isključivu delatnost, obavlja:

  • društvo za zastupanje u osiguranju sa sedištem u Republici Srbiji, koje je u registar nadležnog organa upisano na osnovu dozvole Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;
  • fizičko lice – preduzetnik (u daljem tekstu: zastupnik u osiguranju) sa sedištem u Republici Srbiji, koje je u registar nadležnog organa upisano na osnovu dozvole Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Banka koja ima sedište u Republici Srbiji i osnovana je u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke (u daljem tekstu: banka), davalac finansijskog lizinga koji ima sedište u Republici Srbiji i osnovan je u skladu sa zakonom kojim se uređuju finansijski lizing i javni poštanski operator koji ima sedište u Republici Srbiji i osnovan je u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge mogu, kao dopunsku delatnost, obavljati poslove zastupanja u osiguranju na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za obavljanje tih poslova.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju za banke, davaoce finansijskog lizinga i javnog poštanskog operatora, kao i način davanja, oduzimanja i prestanka važenja saglasnosti.

Društvo za zastupanje u osiguranju, zastupnik u osiguranju, odnosno banka, davalac finansijskog lizinga i javni poštanski operator ne mogu obavljati poslove posredovanja u osiguranju.

Ograničenje zastupanja u osiguranju

Društvo za zastupanje u osiguranju, zastupnik u osiguranju, kao i banka, davalac finansijskog lizinga i javni poštanski operator mogu poslove zastupanja u osiguranju da obavljaju za jedno društvo za osiguranje ili za više društava za osiguranje – uz njihovu pismenu saglasnost.

Ova lica su dužna da u svojim poslovnim prostorijama ima na vidnom mestu istaknuto poslovno ime društva za osiguranje koje zastupaju.

Poslovno ime

Poslovno ime društva za zastupanje u osiguranju, odnosno zastupnika u osiguranju mora da sadrži i oznaku delatnosti „zastupanje u osiguranju“.

Osnivanje društva za zastupanje u osiguranju

Društvo za zastupanje u osiguranju osniva se u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ako pojedina pitanja nisu drukčije uređena Zakonom o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014).

Društvo za zastupanje u osiguranju može se osnovati kao akcionarsko društvo ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ako se društvo za zastupanje u osiguranju osniva kao akcionarsko društvo – novčani deo osnovnog kapitala ne može biti manji od 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Ako se društvo za zastupanje u osiguranju osniva kao društvo sa ograničenom odgovornošću – novčani deo osnovnog kapitala ne može biti manji od 12.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Društvo za zastupanje u osiguranju je dužno da u svom poslovanju obezbedi da njegov osnovni kapital uvek bude u visini iznosa koji nije manji od iznosa 25.000 evra, odnosno 12.500 evra, kao i da likvidnu aktivu (sredstva u novcu, kratkoročnim hartijama od vrednosti i drugim kratkoročnim plasmanima i potraživanjima) održava u visini od najmanje 50% ukupnog iznosa osnovnog kapitala.

Izdavanje dozvole društvu za zastupanje u osiguranju i zastupniku u osiguranju

Društvo za zastupanje u osiguranju i zastupnik u osiguranju upisuje se u registar nadležnog organa posle prethodnog pribavljanja dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, koju Narodna banka Srbije izdaje na zahtev osnivača društva za osiguranje i na zahtev zastupnika u osiguranju.

Narodna banka Srbije bliže propisuje sadržinu dokaza, dokumentacije i podataka, koji se prilažu uz zahtev za izdavanje dozvole društva za zastupanje u osiguranju, kao i uz zahtev za izdavanje dozvole zastupnika u osiguranju.

Poslovođa zastupnika u osiguranju

Zastupnik u osiguranju može poslovođenje poveriti poslovno sposobnom fizičkom licu pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuju privredna društva i Zakonom o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014).

Ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

Poslove zastupanja u osiguranju u društvu za zastupanje u osiguranju, kod zastupnika u osiguranju, kao i kod banke, davaoca finansijskog lizinga i javnog poštanskog operatora mogu, na osnovu zaposlenja ili rada van radnog odnosa u skladu sa zakonom, obavljati samo lica koja imaju ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (u daljem tekstu: ovlašćeni zastupnici).

Poslove zastupanja u osiguranju u društvu za zastupanje u osiguranju, kod zastupnika u osiguranju, kao i kod banke, davaoca finansijskog lizinga i javnog poštanskog operatora ne mogu obavljati lica koja su osuđena na bezuslovnu kaznu zatvora ili su pravnosnažno osuđena za kazneno delo koje ih čini nepodobnim za obavljanje tih poslova.

Narodna banka Srbije izdaje ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju licu koje ispunjava sledeće uslove:

  1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo
  2. položilo je stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika na srpskom jeziku
  3. nije mu pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova
  4. nije mu u poslednje tri godine oduzeto ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Narodna banka Srbije bliže propisuje potrebne stručne kvalifikacije i iskustvo za lica kojima izdaje ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja, sadržinu programa i način polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika na srpskom jeziku, način dokazivanja ispunjenosti uslova, kao i način usavršavanja ovlašćenih zastupnika.

Narodna banka Srbije može ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdati i licu koje je zvanje ovlašćenog zastupnika steklo u inostranstvu, pod uslovima i na način koje ona propiše.

Ovlašćeni zastupnik je dužan da poslove zastupanja u osiguranju obavlja u skladu sa pravilima struke i dobrim poslovnim običajima.

Narodna banka Srbije će oduzeti dato ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju licu koje:

  1. ovo ovlašćenje dobije na osnovu neistinitih i netačnih podataka
  2. prestane da ispunjava najmanje jedan od uslova iz člana 92. Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014)
  3. teže prekrši pravila struke, odnosno dobre poslovne običaje.

Novčana sredstva i instrumenti plaćanja

Društvo za zastupanje u osiguranju, zastupnik u osiguranju i banka, davalac finansijskog lizinga i javni poštanski operator dužni su da novčana sredstva i ostale instrumente plaćanja i obezbeđenja plaćanja koje su naplatili, odnosno preuzeli od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, u ime i za račun društva za osiguranje, uplate u korist tog društva istog, a najkasnije narednog radnog dana od dana ove naplate ili preuzimanja, odnosno da u tom roku predaju ostale instrumente plaćanja i obezbeđenja plaćanja.

Sredstva naplaćene premije osiguranja i ostali instrumenti plaćanja, koji su prethodno navedeni, ne mogu biti predmet prinudne naplate, osim u slučaju izvršenja obaveza navedenih lica prema društvu za osiguranje.

Lice koje je ovlašćeno za naplatu premije osiguranja, tu naplatu vrši u skladu s propisima i aktima društva za osiguranje.

Odgovornost za zastupanje u osiguranju

Za radnje preduzete u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju odgovara društvo za osiguranje.

Društvo za zastupanje u osiguranju, zastupnik u osiguranju i banka, davalac finansijskog lizinga i javni poštanski operator odgovaraju osiguraniku za štetu koja nastane usled lažnog predstavljanja ili nepažnje ovih lica, odnosno zbog toga što ta lica nisu osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja otkrila da obavljaju delatnost u svojstvu zastupnika.

Lice s posebnim ovlašćenjima u društvu za osiguranje koje je zaključilo ugovor o zastupanju u osiguranju odgovara tom društvu za prouzrokovanu štetu koja je nastala iz tog ugovora.

Primena odredaba o akcionarskom društvu za osiguranje i društvu za posredovanje u osiguranju

Odredbe člana 28, čl. od 30. do 41, čl. 45. i 47, čl. od 61. do 64, čl. 66, 68, 81, 90. i 91. Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014) shodno se primenjuju na društvo za zastupanje u osiguranju.
Odredbe čl. 45, 47, 66, 90. i 91. Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014) se primenjuju na zastupnika u osiguranju.

Saznajte više:
Osiguranje lica – opšta pravila i isključeni rizici »
Osiguranje potraživanja kod stranog društva za osiguranje »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.