Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Upotreba pečata u poslovanju privrednih subjekata

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’, br. 44/2018) ostvareno je unapređenje pojedinih rešenja iz važećeg Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), kao i dalje usklađivanje sa propisima Evropske unije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’, br. 44/2018) stupio je na snagu 09. juna 2018. godine, ali njegova primena je počela 01. oktobra 2018. godine osim odredaba o prekograničnom pripajanju i spajanju privrednih društava, o Evropskom društvu i Evropskoj ekonomskoj interesnoj grupaciji, koje počinju da se primenjuju počev od 01. januara 2022. godine.

Upotreba pečata

Obaveza upotrebe pečata je društvima već odavno ukinuta. Međutim, u skladu sa pojedinim propisima upotreba pečata i dalje je postojala odnosno bila propisana, pa je tako izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima propisano da se posebnim propisom ne može društvu uvesti kao obaveza upotreba pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.

Navedenim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, propisan je i prestanak važenja pojedinih odredaba propisa koje se odnose na obaveznu upotrebu pečata u poslovanju privrednih subjekata.

Na ovaj način, jednim zakonom sprovešće se i Akcioni plan koji se odnosi na ukidanje obavezne primene pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika koji je dana 29. marta 2018. godine Vlada Republike Srbije usvojila Zaključkom o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava (“Sl. glasnik RS”, broj 28/2018).

Akcionim planom predviđeni su:

 • svi propisi koji se moraju izmeniti (prema odredbama/propisanim obrascima predviđenim za ukidanje obaveze korišćenja pečata)
 • organi nadležni za izmenu propisa i partnerske institucije kod pojedinih propisa, kao i
 • rokovi u kojima navedene izmene moraju biti učinjene.

U skladu sa predviđenom dinamikom izmene propisa iz Akcionog plana, do kraja 2019. godine, upotreba pečata kao obaveza neće više biti predviđena nijednim pozitivnim propisom iz nadležnosti organa državne uprave.

Nakon početka primene izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima upotreba pečata je obaveza samo za državne organe i pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, u skladu sa odredbama Zakona o pečatu državnih i drugih organa (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2007).

Saznajte više:
E pošta u parničnom postupku »
Pravni okvir za osnivanje firme »
Poslovno ime privrednog društva »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

4 - “Upotreba pečata u poslovanju privrednih subjekata”

 1. Poštovana,
  Pošto upotreba pečata više nije obaveza, kako se to odražava na izdavanje menica i meničnih ovlašćenja?

 2. Poštovana Dragana,

  da li su pravni subjekti u obavezi da koriste pečat za ugovore koje međusobno potpisuju ili su ugovori važeći i bez pečata sada?

  Hvala na odgovoru

  1. Poštovana Milena,

   Pravni subjekti nisu u obavezi da koriste pečat na svojim dokumentima i nekorišćenje pečata ne može biti razlog za nevažnost ili ništavost dokumenata. Odredbama člana 25. stav 4. Zakona o privrednim društvima je izričito propisano da prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji od strane društva, sudovi, državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju.