Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Upotreba pečata u poslovanju privrednih subjekata

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’, br. 44/2018) ostvareno je unapređenje pojedinih rešenja iz važećeg Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), kao i dalje usklađivanje sa propisima Evropske unije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’, br. 44/2018) stupio je na snagu 09. juna 2018. godine, ali njegova primena je počela 01. oktobra 2018. godine osim odredaba o prekograničnom pripajanju i spajanju privrednih društava, o Evropskom društvu i Evropskoj ekonomskoj interesnoj grupaciji, koje počinju da se primenjuju počev od 01. januara 2022. godine.

Upotreba pečata

Obaveza upotrebe pečata je društvima već odavno ukinuta. Međutim, u skladu sa pojedinim propisima upotreba pečata i dalje je postojala odnosno bila propisana, pa je tako izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima propisano da se posebnim propisom ne može društvu uvesti kao obaveza upotreba pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.

Navedenim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, propisan je i prestanak važenja pojedinih odredaba propisa koje se odnose na obaveznu upotrebu pečata u poslovanju privrednih subjekata.

Na ovaj način, jednim zakonom sprovešće se i Akcioni plan koji se odnosi na ukidanje obavezne primene pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika koji je dana 29. marta 2018. godine Vlada Republike Srbije usvojila Zaključkom o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava („Sl. glasnik RS“, broj 28/2018).

Akcionim planom predviđeni su:

 • svi propisi koji se moraju izmeniti (prema odredbama/propisanim obrascima predviđenim za ukidanje obaveze korišćenja pečata)
 • organi nadležni za izmenu propisa i partnerske institucije kod pojedinih propisa, kao i
 • rokovi u kojima navedene izmene moraju biti učinjene.

U skladu sa predviđenom dinamikom izmene propisa iz Akcionog plana, do kraja 2019. godine, upotreba pečata kao obaveza neće više biti predviđena nijednim pozitivnim propisom iz nadležnosti organa državne uprave.

Nakon početka primene izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima upotreba pečata je obaveza samo za državne organe i pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, u skladu sa odredbama Zakona o pečatu državnih i drugih organa („Sl. glasnik RS“, br. 101/2007).

Saznajte više:
E pošta u parničnom postupku »
Pravni okvir za osnivanje firme »
Poslovno ime privrednog društva »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

22 - “Upotreba pečata u poslovanju privrednih subjekata”

 1. Poštovana Dragana,

  Ko izdaje potvrdu da firma ne koristi pečat?

  Unapred hvala na odgovoru?
  Dragana

  1. Poštovana Dragana,

   Niko ne treba da Vam izda potvrdu da niste u obavezi da upotrebite pečat. Obaveza upotrebe pečata je ukinuta odredbama člana 25. Zakona o privrednim društvima i u svakoj situaciji se možete pozvati na odrebe člana 25. Zakona o privrednim društvima i ukazati da privredno društvo nije u obavezi da koristi pečat u pravnom prometu.

 2. Poštovana Dragana,
  da li se ukidanje obaveze korišćenja pečata odnosi i na izdavanje računa od strane pravnih lica, odnosno da li se račun može smatrati validnim ukoliko ga je potpisalo odgovorno lice, ali račun nije overen pečatom?

  1. Poštovana,

   Prema odredbama člana 25. Zakona o privrednim društvima račun, koji izdaje pravno lice može se smatrati validnim i bez overe pečatom pravnog lica, ukoliko je račun potpisao zakonski zastupnik.

 3. Poštovana Dragana,
  da li je po vašem mišljenju ugovor, u ovome slučaju cesija između dva privredna društva d.o.o validna, ako je potpisana 2015-te godine, bez overe pečatom i notarske overe?
  Unapred zahvalan

  1. Poštovani,

   S obzirom na činjenicu da se prema prelaznoj i završnoj odredbi iz člana 161. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, 44/2018) odredba koja je ukinula obavezu upotrebe pečata primenjuje od 01.10.2018. godine, Ugovor o cesiji, koji je potpisan 2015. godine ne proizvodi pravno dejstvo.

 4. Poštovana Dragana,
  da li ukidanje obaveze korišćenja pečata na bilo koji način povlači obavezu pravnog lica da se određenim dokumentom „opredeli“ da li će koristiti pečat nadalje ili neće, ili je pravnom licu dozvoljeno da se pečatom služi ili ne služi povremeno i po potrebi, na slobodnu volju?
  Banka insistira da im se dostavi takva „odluka“ o daljem poslovanju sa pravnog lica sa bankom, ali za isti zahtev ne nalazim utemeljenje u bilo kom propisu, niti je logično, ukoliko je obaveza upotrebe pečata ukinuta. Postoji li neki propis NBS koji traži da se klijent izjasni kako će nadalje poslovati sa svojom bankom i može li se isti klijent „ucenjivati“ tim?
  Unapred hvala.
  Srdačan pozdrav
  I. Bjelić

  1. Poštovani gospodine Bjeliću,

   Odredbom člana 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima (koji je izmenjen članom 17. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018), propisano je da se posebnim propisom ne može privrednom društvu, odnosno preduzetniku uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.

   Iz navedene odredbe Zakona o privrednim društvima proizilazi da društvo nije u obavezi da upotrebljava pečat na poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, odnosno prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju. Prema tome ne postoji nijedan propis ni odluka, uključujući i propise NBS, koji bi mogao da nametne obavezu upotrebe pečata u poslovanju i na taj način ukine primenu navedenih odredbi člana 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima, koje ukidaju obavezu upotrebe pečata u poslovanju.

 5. Poštovana Dragana,

  Da li firma koja upotrebljava pečat treba da donese odluku o prestanku upotrebe pečata i da o tome obavesti banke i uradi ponovo depo kartone?
  šta treba da sadrži odluka o prestanku upotrebe pečata?
  Unapred hvala.
  Srdačan pozdrav,

  S.Kolarić

  1. Poštovani Staniša,

   Odluka o prestanku upotrebe pečata nije potrebna, jer je na osnovu odredbi člana 25. Zakona o privrednim društvima počev od 01.10.2018. godine ukinuta je obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima privrednog društva.

 6. Poštovana Dragana,
  31.12.2019. registrovala sam udruženje. U statutu udruženja nisam definisala izgled pečata jer sam se opredelila da ga ne koristim. Međutim danas sam dobila informaciju od lokalne samouprave da moram da koristim pečat i samim tim i da izmenim statut. Da li je to tačno? Molim vas za savet i mišljenje.
  Dragana

  1. Poštovana Dragana,

   Odredbe čl. 11. stav 3. i 12. stav 4. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon – dalje: Zakon) u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika, PRESTALE SU DA VAŽE 01.10.2018. godine, danom početka primene člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018).

   Naime, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018), odredbom člana 160 tačka 10), propisao je da danom početka primene ovog zakona prestaju da važe odredbe zakona i drugih propisa, u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju. Upravo su odredbe člana 11. stav 3. i člana 12. stav 4. u Zakonu o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakon) propisivale upotrebu pečata i to pre svega kroz odredbu o uređivanju pitanja korišćenja pečata statutom udruženja, ali i kod osnivanja udruženja od strane pravnog lica, navodilo se da je obavezan pečat pravnog lica osnivača, razume se uz potpis zakonskog zastupnika.

   Prestankom važenja navedenih normi Zakona, odnosno početkom primene adekvatnih normi Zakona o privrednim društvima, ukinuta je obaveza korišćenja pečata i za sva udruženja, ne samo za privredne subjekte.

 7. Poštovana Dragana,
  Firma ima dva pečata čija je sadržina potpuno identicna samo je jedan uradjen na ćiriličnom a drugi na latiničnom pismu. Da li je ukoliko se želi koristiti na latiničnom potrebno izvršiti izmenu na depo kartonu jer je deponovan na ćirilici.
  Hvala!

  1. Poštovana Majo,

   Potrebno je izvršiti izmenu koju ste naveli u svom pitanju, ali Vam takođe i napominjem da prema odredbama člana 25. Zakona o privrednim društvima počev od 01.102018. godine ne postoji obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.

 8. Poštovana Dragana,

  da li ovim izmenama znači da banke ne mogu da traže pečatirane izjave o inostranom prilivu, već da su izjave validne bez pečata? Šta uraditi u tom slučaju?

  Hvala

  1. Poštovana Nevena,
   U slučaju koji ste naveli, kao i u svim ostalim slučajevima upotreba pečata nije obavezna i nekorišćenje pečata ne može se isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje.

 9. Poštovana Dragana,

  da li po novom zakonu firma ne mora ni da poseduje pečat, da ga uopšte ne napravi?
  Šta uraditi sa službama koje i dalje traže pečat?
  Pošta Srbije ne dozvoljava pravnim licima da preuzemu preporučenu poštu bez pečata. Da li oni to rade u skladu sa novim propisima?

  Hvala vam na odgovoru

  1. Poštovana Milice,
   Prema odredbama člana 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima upotreba pečata u poslovanju nije obavezna. Takođe prema odredbama člana 25. stav 4. Zakona o privrednim društvima prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji od strane društva, sudovi, državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju.

 10. Poštovana,
  Pošto upotreba pečata više nije obaveza, kako se to odražava na izdavanje menica i meničnih ovlašćenja?

  1. Poštovana Ljiljana, nepostojanje obaveze upotrebe pečata se odnosi na sve pravne poslove.

 11. Poštovana Dragana,

  da li su pravni subjekti u obavezi da koriste pečat za ugovore koje međusobno potpisuju ili su ugovori važeći i bez pečata sada?

  Hvala na odgovoru

  1. Poštovana Milena,

   Pravni subjekti nisu u obavezi da koriste pečat na svojim dokumentima i nekorišćenje pečata ne može biti razlog za nevažnost ili ništavost dokumenata. Odredbama člana 25. stav 4. Zakona o privrednim društvima je izričito propisano da prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji od strane društva, sudovi, državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju.