Zasnivanje radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu

Ugovor o radu

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu koga zaključuju zaposleni i poslodavac. Ugovor o radu se smatra zaključenim kad ga potpišu zaposleni i direktor, odnosno preduzetnik. Ugovor o radu umesto direktora, odnosno preduzetnika može da potpiše i zaposleni koga oni ovlaste, dok zaposleni ugovor o radu mora da zaključi lično.

Poslodavac i zaposleni mogu ugovor o radu zaključiti na neodređeno ili određeno vreme, a ukoliko u ugovoru o radu nije utvrđeno vreme na koje se isti zaključuje, smatraće se da je takav ugovor zaključen na neodređeno vreme.

Obaveza poslodavca i zaposlenog je da ugovor o radu bude zaključen pre stupanja zaposlenog na rad i to isključivo u pisanom obliku. Ukoliko poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu pre njegovog stupanja na rad, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme – danom stupanja na rad.

Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad. Ukoliko zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ako se poslodavac i zaposleni drukčije dogovore.

Ugovor o radu i obavezni elementi

Po svom obimu, ugovori o radu mogu biti podeljeni u dve osnovne grupe:

 • ugovori koji se zaključuju kod poslodavca kod koga oblast radnih odnosa nije uređena opštim aktom (pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom) i
 • ugovori o radu koji se zaključuju kod poslodavca kod koga je donet opšti akt kojim su uređena prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih.

Zakon o radu odredbama člana 33. okvirno utvrđuje minimum obaveznih elemenata koje svaki ugovor o radu u sebi mora da sadrži, bez obzira što sadržina ugovora o radu kao pravnog akt nije striktno definisana nekim zakonskim propisom.

Prema odredbama člana 33. Zakona o radu obavezni elementi ugovora o radu su:

 • naziv i sedište poslodavca
 • lično ime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog
 • vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu
 • naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja
 • mesto rada
 • vrstu radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme)
 • trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme
 • dan početka rada
 • radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno)
 • novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu
 • elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog
 • rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo
 • trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena.

Ugovor o radu

Ugovor o radu ne mora da sadrži sledeće elemente:

 • elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog
 • rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo
 • trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena
  ako su oni utvrđeni Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca u skladu sa Zakonom o radu, u kom slučaju u ugovoru mora da se naznači akt kojim su ta prava utvrđena u momentu zaključenja ugovora o radu.

Na prava i obaveze koja nisu utvrđena ugovorom o radu primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o radu i opšteg akta.

Prema odredbama člana 34. Zakona o radu, zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad. Obaveza da se ugovorom o radu utvrdi tačan dan početka rada zaposlenog je bitna zbog toga što se ugovor o radu mora zaključiti pre njegovog stupanja na rad, a dan zaključivanja može biti i više dana pre dana određenog za početak rada.

Utvrđivanje dana početka rada zaposlenog je od izuzetne važnosti, jer od toga dana nastupaju pravne posledice, odnosno sticanje prava, obaveza i odgovornosti kako zaposlenog, tako i poslodavca, a takođe je takav datum bitan i za nadležnu organizaciju obaveznog socijalnog osiguranja, koja u svojoj matičnoj evidenciji takav datum konstatuje kao dan početka osiguranja.

Naravno, ukoliko zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos. Izuzetak od ovog pravila predstavlja situacija u kojoj je zaposleni bio sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ukoliko se poslodavac i zaposleni nisu drugačije dogovorili.

Zakonom o radu je ustanovljeno pravilo da su pojedine odredbe ugovora o radu kojima su utvrđeni nepovoljniji uslovi rada od uslova utvrđenih zakonom i opštim aktom, odnosno koje se zasnivaju na netačnom obaveštenju od strane poslodavca o pojedinim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog – ništavne (član 9), kao i da se ništavost odredaba ugovora o radu utvrđuje pred nadležnim sudom.

Ukoliko je kod poslodavca donet opšti akt kojim je uređena oblast radnih odnosa (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu), tada ugovor o radu može biti sažetiji i u sebi sadržati samo one odredbe koje konkretizuju njegove pojedine specifične aspekte kao što su npr. klauzula zabrane konkurencije, otkazni rok koji je zbog specifičnog statusa i značaja zaposlenog za poslodavca iskazan u dužem trajanju od onog koji je predviđen članom 178. stav 2. Zakona o radu.

Ako kod poslodavca ne postoji opšti akt kojim su uređena prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, u tom slučaju ne postoji ni mogućnost predviđena članom 33. stav 2. Zakona o radu (pozivanje na kolektivni ugovor, odnosno pravilnik o radu koji je na snazi), te je stoga neophodno da ugovor o radu sadrži i druge nespecifične odredbe kao što su npr. kriterijumi za određivanje dužine trajanja godišnjeg odmora, slučajevi i dužina trajanja plaćenog odsustva, pravo na druga primanja (član 119), utvrđivanje visine iznosa imovine veće vrednosti kod privremenog udaljenja sa rada zbog toga što je zaposleni učinio povredu radne obaveze koja ugrožava imovinu veće vrednosti (član 165), slučajevi povrede radne obaveze zbog kojih zaposlenom može biti otkazan ugovor o radu i drugo.

Saznajte više:
Inspekcija rada – nadležnost i inspekcijski nadzor »
Pravilnik o radu »
Izmena ugovora o radu – Aneks ugovora o radu »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

65 - “Ugovor o radu”

 1. Postovani,

  U ugovoru koji sam potpisala stoji da je bruto plata 64.190,00.
  Pri prvoj isplati iste na racun je leglo 40.000,00
  Po mom neto plata bi trebalo da bude oko 45.500,00
  Ne razumem po kom osnovu je smanjena plata.
  Da li je to dozvoljeno?

  1. Poštovana Marija, Prema odredbama člana 121. stav 1. Zakona o radu poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun. Navedeni obračun sadrži sve informacije o iznosima koji su Vam isplaćeni na ime zarade, pa se na taj način možete informisati o postojanju i razlogu umanjenog iznosa isplaćene zarade.

 2. Poslodavac, banka, je aneksom UOR bukvalno izbrisao moju strucnu spremu, 7-1 stepen I napisao da ispunjavam uslove po UOR za radno mesto na salteru I da Sam po struci maturant gimnazije, cime me automatski ostecuje I za Dan odmora, posto po kol.ugovoru imamo jedan Dan Dan za strucnu spremu. Zar nije to krsenje Zakona, tj kako sme da mi oduzme steceno zvanje? On bi u UOR trebao da naglasi da sam po struci dipl.ekonomista, a da Sam za potrebe posla rasporedjen na radno mesto sa koje se zahteva sss. Molim za tumacenje.

  1. Poštovani Miloše,

   Poslodavac ne može ni Ugovorom o radu ni Aneksom Ugovora o radu da menja stepen stručne spreme, koji ste stekli tokom svog školovanja i za koji imate i odgovarajuće dokaze. Odredbama Ugovora o radu odnosno Aneksa Ugovora o radu trebalo bi naglasiti da Vi posedujete stepen stručne spreme za radno mesto na koje ste raspoređeni, a koji je propisan Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta banke.

 3. Stupanem na snagu Izmena i dopuna ZOR 2014. godine, prestala mi je isplata minulog rada kod poslodavca prethodnika, čiji su odnosi sa aktuelnim poslodavcem -zavisna pravna lica. Prema čl.108.Zor imam pravo na isplatu i minulog rada kod poslodavca prethodnika.
  Obaveštenje o promeni stavke Ugovora o radu u tom smislu, nisam doio, tako da je po članu 196. ZOR, nastupilo zastarevanje potraživanja, u momentu kada sam za to saznao.
  Da li se momenat saznanja o tome može smatrati kao prekid zastarelosti .(čl.392. ZOO), tj. da od momenta saznanja teče zastarelost, a da se prethodni period od momenta dešavanja tog događaja ne računa u tok zastarelosti.

  1. Poštovani Zorane,

   U vašem slučaju ne mogu biti primenjene odredbe Zakona o obligacionim odnosima, koje regulišu prekid zastarelosti uključujući i odredbe člana 392. Zakona o obligacionim odnosima, jer ne postoje razlozi za prekid zastarelosti koji su propisani odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Vaše potraživanje je zastarelo istekom roka koji je propisan u članu 196. Zakona o radu.

 4. interesuje me kada imate ugovor o radu sme li plata biti manja od minimalca konkretno meni je 18,600 a na ugovoru pise radis 6 a ustvari radis 8 sati i u proseku imas 25 radnih dana za 18,600

  1. Poštovani Žiko,

   Prema odredbama Zakona o radu poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata.Odluka o visini minimalne cene rada iz člana 112. Zakona o radu objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

  1. Poštovani Radovane,

   Ne postoji zakonski osnov da se početni datum Ugovora o radu menja zaključivanjem aneksa Ugovora o radu.

 5. Postovanje.
  Imam pitanje vezano za ugovor o radu. U istoj firmi radim 15god. Sada sam dobio promjenu radnog mjesta i povecanje plate. Novi ugovor sam potpisao 15.oktobra ali oktobarska plata mi se obracunava po starom ugovoru. Pa me interesuje od kada pocinje da vazi novi ugovor i da li mi je i oktobarska plata trebala bit po novopotpisanom ugovoru. Takodjer direktor mi kaze da nemam pravo na dodatnih 10% na platu koje sam imao na starom radnom mjestu za obavljanje poslova protiv pozarne zastite u firmi a te poslove i dalje obavljam jer imam polozen strucni ispit. Da li sam duzan raditi te poslove i bit odgovorno lice za pp zastitu ako mi direktor ne zeli dati uvecanje za taj posao.
  Hvala.

  1. Poštovani Zorane, prema odredbama člana 34. stav 1. Zakona o radu prava i obaveze iz radnog odnosa prema Ugovoru o radu, koji ste potpisali 15.10., uključujući pravo na isplatu ugovorene zarade, počinjete da ostvarujete danom stupanja na rad. Prema tome proverite koji je datum naveden u Ugovoru o radu, kao datum stupanja na rad. Takođe Vi ste u obavezi da obavljate samo poslove, koji su navedeni u Ugovoru o radu u opisu poslova Vašeg radnog mesta. Ukoliko su poslovi protivpožarne zaštite navedeni u Vašem Ugovoru o radu dužni ste da ih obavljate uz naknadu zarade, koja je ugovorena i na koju ste pristali.

 6. Na trudnickom sam bolovanju,a poslodavac mi je saopstio da mi nece produziti ugovor koji istice 31.10.2018,sta ja mogu da preduzmem ukoliko mi ne produzi ugovor

  1. Poštovana Slavka,s obzirom da ste na trudničkom bolovanju prema odredbama člana 187. stav 2. Zakona o radu Vaš poslodavac ima obavezu da produži Vaš radni odnos, koji, je zaključen na određeno vreme i to sve do isteka Vašeg odsustva po osnovu rođenja deteta (trudničkog, porodiljskog, odsustva radi nege deteta). Ukoliko Vam poslodavac ne produži radni odnos, možete da osporavate zakonitost otkaza u sudskom postupku pozivajući se na navedene odredbe člana 187. Zakona o radu.

 7. Poštovani,
  da li je negde preciznije definisano šta predstavlja novčani iznos osnovne zarade kao obavzni element Ugovora o radu. Konkretno pitanje, da li je se ova obavezna stavka ugovora odnosi na neto iznos ili bruto iznos? Član 105. Zakona o radu jasno kaže da se pod zaradom smatra zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade, dakle u pitanju je bruto zarada. Da li je onda Ugovor o radu koji sadrži isključivo neto iznose zakonski ispravan i validan?

  1. Poštovani Vladane, Pre svega osnovna zarada predstavlja samo deo primanja po osnovu radnog odnosa i sastavni je deo zarade, koji je definisan u članu 105. Zakona o radu i iz tog razloga pojam osnovne zarade se ne izjednačava sa pojomom zarade. Osnovna zarada predstavlja deo zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (član 106. Zakona o radu), a zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, prema odredbama člana 105. Zakona o radu, predstavlja sastavni deo zarade. Pojam osnovne zarade je definisan odredbama člana 107. Zakona o radu.

 8. da li je poslodavac dužan da pre potpisivanja anexa ugovora o radu uradi sistematizaciju i opis poslova, tj. ako je sistematizacija urađena nakon potpisivanja anexa ugovora o radu, takav aneks se može smatrati kao nezakonit.

  1. Poštovani Predraže, Ukoliko Aneks Ugovora o radu sadrži opis poslova, koji je utvrđen Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta, koji je usvojen nakon potpisivanja Aneksa Ugovora o radu, onda je u tom slučaju nezakonit.

   1. Radim u jednoj firmi 2 godine i mesec dana, pre par dana su me terati da potpisem aneks ugovora koji vazi od 1.6-30.6 posle toga sam otisla na odmor resenje za odmor nisam potpisala i kada sam se vratila rekli su mi da nece da mi produze ugovor. Zanima me da li posle dve godine rada mora da me prijavi na neodredjeno ili ne? Ugovor, aneks, obracun od plate, nista nam ne daju po primerak.

   2. Poštovana Tatjana, poslodavac nema zakonsku obavezu da nakon isteka dve godine rada na određeno vreme zasnuje sa Vama radni odnos na neodređeno vreme.

 9. Poštovani,
  Da li je moguće da je ispravno što ispektor rada tvrdi da po Zakonu o obligacionim odnosima
  ugovori o radu ne mogu biti aneksirani?
  Dobili smo primedbu na aneks ugovora u kom smo utvrdili produžetak roka na koji je radni odnos zasnovan, uz objašnjenje od strane inspektora da prilikom svakog novog zapošljavanja mora postojati novi ugovor o radu (iako nema ni odjava, pa ponovana prijava, ni prekid radnog odnosa).
  Molim za Vaše mišljenje

  Hvala

  1. Poštovana Svetlana, Aneks Ugovora o radu može da se zaključi pod uslovima i u postupku, koji su propisani odredbama članova 171.- 174. Zakona o radu i u slučajevima njegovog zaključivanja ne dolazi do prekida radnog odnosa odnosno do otkaza Ugovora o radu, čije se izmene vrše zaključivanjem aneksa.