Porezi, doprinosi i osnovne karakteristike ugovora o delu

Ugovor o delu

Prema odredbama člana 199. Zakona o radu poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

Ugovor o delu može da se zaključi i sa licem koje obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture u skladu sa zakonom uz uslov da takav ugovor o delu mora da bude u saglasnosti sa posebnim kolektivnim ugovorom za lica koja samostalno obavljaju delatnost u oblasti umetnosti i kulture, ako je takav kolektivni ugovor zaključen.

Ugovor o delu se zaključuje u pisanom obliku.

Ugovor o delu i osnovne karakteristike

Ugovor o delu se može zaključiti sa svakim fizičkim licem (nezaposlenim, penzionerom, studentom, licima koji obavljaju samostalnu ili poljoprivrednu delatnost, zaposlenim kod drugog poslodavca ili licem koje je u radnom odnosu kod istog poslodavca) i to samo za obavljanje poslova van registrovane delatnosti poslodavca.

Vreme rada nije predmet zaključivanja ugovora o delu. Obavljanje određenog posla na osnovu ugovora o delu nije vremenski ograničeno.

Ugovorom o delu zaključenim sa fizičkim licem, ugovara se visina naknade za rad, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Ugovor o delu ne predstavlja osnov za nastanak prava, obaveze i odgovornosti po osnovu radnog odnosa.

Ako se, pored naknade za rad, ugovorom o delu utvrde i druga primanja koja će poslodavac da isplaćuje tom licu, npr. naknada troškova prevoza na rad i sa rada, naknada troškova službenog putovanja ili naknada za ishranu, isplata tih troškova ima karakter ugovorene naknade na koje se plaćaju porez i doprinosi kao na naknadu za rad.

Plaćanje poreza i doprinosa na naknadu po ugovoru o delu

Plaćanje poreza

Prema odredbama člana 85. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana naknada koja se isplaćuje na osnovu ugovora o delu ima karakter drugih prihoda koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica.

Na naknadu po ugovoru o delu plaća se porez po stopi od 20% na teret primaoca prihoda (iz naknade). Osnovicu za plaćanje poreza predstavlja oporezivi prihod koji se dobije kada se od bruto prihoda umanje normirani troškovi po stopi od 20%.

Plaćanje doprinosa

Prema članu 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana. Osnovica na koju se plaćaju doprinosi prilikom isplate ugovorene naknade ne poredi sa najnižom i najvišom mesečnom osnovicom za plaćanje doprinosa.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćaju se iz ugovorene naknade po zbirnoj stopi, i to:

 • 26% doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i
 • 10,3% doprinos za zdravstveno osiguranje.

Da li će se plaćati samo doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ili i doprinos za zdravstveno osiguranje zavisi od statusa lica sa kojim se zaključuje ugovor o delu.

Prema statusu lica kome se isplaćuje naknada po ugovoru o delu plaćaju se sledeće obaveze po osnovu poreza i doprinosa:

 • ako se ugovorena naknada isplaćuje licu koje nije osigurano po drugom osnovu, plaća se porez, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje,
 • za lice koje je osigurano po drugom osnovu (radni odnos, preduzetnik, osnivači, poljoprivrednik), na ugovorenu naknadu se plaća porez i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje,
 • plaća se samo porez na ugovorenu naknadu za lice:
  1) koje je od Fonda penzijsko i invalidsko osiguranje dobilo potvrdu da je za njega u toj kalendarskoj godinu plaćen doprinos na procenjenu najvišu osnovicu za tu godinu i da se do kraja godine ne vrši dalje plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na ugovorene naknade; i
  2) za stranog državljanina za koga su, prema međunarodnom sporazumu sa državom iz koje dolazi, ispunjeni uslovi da se ne plaćaju doprinosi.

Saznaj više:
Ugovor o radu »
Pravilnik o radu »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

23 - “Ugovor o delu”

 1. Dobro vece
  Imam kategorisano Seosko turisticko domacinstvo i trebala bi mi jedna osoba koja bi radila 2 do 3 dana nedeljno u tom objektu.Interesuje me dali mogu sa tim fizickim licem da
  sacinim ugovor o delu.
  Srdacan pozdrav

  1. Poštovana Vesna,
   Ugovor o delu predstavlja ugovor van radnog odnosa i ne zaključuje se radi obavljanja poslova koji predstavljaju tekuću delatnost Vašeg seoskog turističkog domaćinstva.

 2. Poštovana,

  Da li poslodavac koji koji angažuje osobu po Ugovoru o delu isplaćuje naknadu za rad na državni praznik (Božić, Uskrs i Prvi maj)? Tj da li se angažovanoj osobi isplaćuje “dupla” dnevnica ili ne?

  Unapred hvala!

  1. Poštovana Jelena,
   Naknada koja se isplaćuje po osnovu Ugovora o delu ne može da se izjednači sa zaradom, koja se isplaćuje zaposlenim licima, jer za rad po osnovu ugovora o delu ne proizilaze prava, obaveze i odgovornosti po osnovu radnog odnosa. Naručilac posla je dužan da izvršiocu posla isplati za kvalitetno izvršeni posao ugovorenu naknadu, a izvršilac posla je dužan da ugovoreni posao realizuje u ugovorenom roku odnosno do datuma isteka ugovorenog roka, a državni i verski praznici u okviru ugovorenog roka su irelevantni za dužinu ugovorenog roka i nemaju uticaja ni na visinu naknade koja se isplaćuje izvršiocu posla, niti stvaraju dodatne obaveze naručiocu posla.