Porezi, doprinosi i osnovne karakteristike ugovora o delu

Ugovor o delu

Prema odredbama člana 199. Zakona o radu poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

Ugovor o delu može da se zaključi i sa licem koje obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture u skladu sa zakonom uz uslov da takav ugovor o delu mora da bude u saglasnosti sa posebnim kolektivnim ugovorom za lica koja samostalno obavljaju delatnost u oblasti umetnosti i kulture, ako je takav kolektivni ugovor zaključen.

Ugovor o delu se zaključuje u pisanom obliku.

Ugovor o delu i osnovne karakteristike

Ugovor o delu se može zaključiti sa svakim fizičkim licem (nezaposlenim, penzionerom, studentom, licima koji obavljaju samostalnu ili poljoprivrednu delatnost, zaposlenim kod drugog poslodavca ili licem koje je u radnom odnosu kod istog poslodavca) i to samo za obavljanje poslova van registrovane delatnosti poslodavca.

Vreme rada nije predmet zaključivanja ugovora o delu. Obavljanje određenog posla na osnovu ugovora o delu nije vremenski ograničeno.

Ugovorom o delu zaključenim sa fizičkim licem, ugovara se visina naknade za rad, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Ugovor o delu ne predstavlja osnov za nastanak prava, obaveze i odgovornosti po osnovu radnog odnosa.

Ako se, pored naknade za rad, ugovorom o delu utvrde i druga primanja koja će poslodavac da isplaćuje tom licu, npr. naknada troškova prevoza na rad i sa rada, naknada troškova službenog putovanja ili naknada za ishranu, isplata tih troškova ima karakter ugovorene naknade na koje se plaćaju porez i doprinosi kao na naknadu za rad.

Plaćanje poreza i doprinosa na naknadu po ugovoru o delu

Plaćanje poreza

Prema odredbama člana 85. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana naknada koja se isplaćuje na osnovu ugovora o delu ima karakter drugih prihoda koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica.

Na naknadu po ugovoru o delu plaća se porez po stopi od 20% na teret primaoca prihoda (iz naknade). Osnovicu za plaćanje poreza predstavlja oporezivi prihod koji se dobije kada se od bruto prihoda umanje normirani troškovi po stopi od 20%.

Plaćanje doprinosa

Prema članu 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana. Osnovica na koju se plaćaju doprinosi prilikom isplate ugovorene naknade ne poredi sa najnižom i najvišom mesečnom osnovicom za plaćanje doprinosa.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćaju se iz ugovorene naknade po zbirnoj stopi, i to:

 • 26% doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i
 • 10,3% doprinos za zdravstveno osiguranje.

Da li će se plaćati samo doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ili i doprinos za zdravstveno osiguranje zavisi od statusa lica sa kojim se zaključuje ugovor o delu.

Prema statusu lica kome se isplaćuje naknada po ugovoru o delu plaćaju se sledeće obaveze po osnovu poreza i doprinosa:

 • ako se ugovorena naknada isplaćuje licu koje nije osigurano po drugom osnovu, plaća se porez, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje,
 • za lice koje je osigurano po drugom osnovu (radni odnos, preduzetnik, osnivači, poljoprivrednik), na ugovorenu naknadu se plaća porez i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje,
 • plaća se samo porez na ugovorenu naknadu za lice:
  1) koje je od Fonda penzijsko i invalidsko osiguranje dobilo potvrdu da je za njega u toj kalendarskoj godinu plaćen doprinos na procenjenu najvišu osnovicu za tu godinu i da se do kraja godine ne vrši dalje plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na ugovorene naknade; i
  2) za stranog državljanina za koga su, prema međunarodnom sporazumu sa državom iz koje dolazi, ispunjeni uslovi da se ne plaćaju doprinosi.

Saznaj više:
Ugovor o radu »
Pravilnik o radu »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

25 - “Ugovor o delu”

  1. Poštovana Ivana,

   Prema odredbama člana 67. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ne postoje zakonski uslovi da nakon prestanka Ugovora o delu ostvarite pravo na novčanu naknudu kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

 1. Dobro vece
  Imam kategorisano Seosko turisticko domacinstvo i trebala bi mi jedna osoba koja bi radila 2 do 3 dana nedeljno u tom objektu.Interesuje me dali mogu sa tim fizickim licem da
  sacinim ugovor o delu.
  Srdacan pozdrav

  1. Poštovana Vesna,
   Ugovor o delu predstavlja ugovor van radnog odnosa i ne zaključuje se radi obavljanja poslova koji predstavljaju tekuću delatnost Vašeg seoskog turističkog domaćinstva.

 2. Poštovana,

  Da li poslodavac koji koji angažuje osobu po Ugovoru o delu isplaćuje naknadu za rad na državni praznik (Božić, Uskrs i Prvi maj)? Tj da li se angažovanoj osobi isplaćuje „dupla“ dnevnica ili ne?

  Unapred hvala!

  1. Poštovana Jelena,
   Naknada koja se isplaćuje po osnovu Ugovora o delu ne može da se izjednači sa zaradom, koja se isplaćuje zaposlenim licima, jer za rad po osnovu ugovora o delu ne proizilaze prava, obaveze i odgovornosti po osnovu radnog odnosa. Naručilac posla je dužan da izvršiocu posla isplati za kvalitetno izvršeni posao ugovorenu naknadu, a izvršilac posla je dužan da ugovoreni posao realizuje u ugovorenom roku odnosno do datuma isteka ugovorenog roka, a državni i verski praznici u okviru ugovorenog roka su irelevantni za dužinu ugovorenog roka i nemaju uticaja ni na visinu naknade koja se isplaćuje izvršiocu posla, niti stvaraju dodatne obaveze naručiocu posla.

 3. Dobar dan,
  Želim da vam postavim jednno pittanje. Radim u fabrci,kao radnik Ugovor o delu.Međutim,poslodavac nam uvek daje plate zadnjeg radnog dana u mesecu(za preedhodni mesec). Koliko saam ja upućen u to,trebao bi da nas isplaati do 15 narednog meseca. Da li možete da mi pomognete sa informacijom o tom slučaju?
  Unaprred zahvalan,Draško!

  1. Poštovani Draško,

   Na osnovu Ugovora o delu Vi nemate status zaposlenog, a naknada, koja Vam se isplaćuje na osnovu Ugovora o delu nema tretman zarade. Ugovor o delu predstavlja ugovor van radnog odnosa. Poslodavac odnosno Naručilac posla je u obavezi da Vam nakon kvalitetno izvršenog posla, koji je opisan i naveden u Ugovoru o delu, isplati ugovorenu naknadu u roku koji je za njenu isplatu naveden u Ugovoru o delu.

 4. Postovani,
  Da li ugovor o delu moze da se zakljuci sa drugim poslodavcem i ako ne postoji sukob interesa u smislu da trenutni status zaposlenog lica u trenutnoj kompaniji je sa srednjom strucnom spremom a zakljucivanje ugovora o delu sa novim poslodavcem je na poslovima sa visokom strucnom spremom tj. na poziciji dip.inzinjera?

  1. Poštovani Zdravko, da li će u Vašem slučaju postojati nepoštovanje pravila o zabrani konkurencije s Vaše strane ukoliko zaključite Ugovor o delu zavisi od toga da li je u Vašem Ugovoru o radu ugovorena klauzula zabrane konkurencije i ukoliko jeste za koje poslove i teritoriju je ugovorena.

 5. Poštovana,
  ako je izvršilac posla po ugovru o delu lice sa statusom samostalnog umetnika, da li je naručilac posla osloođen plaćanja doprinosa?
  I drugo pitanje, da li predmet ugovora o delu u gornjem slučaju mora da se tiče umetničke oblasti koja je osnov za dobijeni status, ili može da bude bilo koji posao koji nije u delokrugu poslovanja naručioca ( slikovito rečeno: književnik da naslika, slikar da napiše ili bilo koji umetnik da sašije, popravi, doradi određenu stvar…).
  Pozdrav!

  1. Poštovana Zorica, Ukoliko poslodavac zaključi ugovor o delu sa fizičkim licem kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, na ugovorenu naknadu koja se isplaćuje tom licu plaća se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samo ukoliko je predmet ugovora obavljanje poslova koji ne spadaju u oblast umetničke delatnosti. Inače, ako su ugovoreni poslovi iz oblasti umetničke delatnosti, isplatilac naknade plaća samo porez, a doprinose plaća sâm umetnik po osnovu samostalnog obavljanja umetničke delatnost Odgovor na drugo pitanje proizilazi iz odgovora na prvo pitanje, a to je da morate da budete angažovani za obavljanje umetničke delatnosti za koju Vam je priznata samostalnost u radu da bi poslodavac bio oslobođen plaćanja doprinosa penzijsko i invalidsko osiguranje.

 6. Počinjem da radim u vrtiću kao personalni asistent detetu sa posebnim potrebama i treba da zaključim ugovor o delu. Da li po tom ugovoru vrtić ima pravo da me angažuje da radim zamene u vrtiću u grupama onim danima kada dete ne dolazi u vrtić i da li imam obavezu prema vrtiću, s obzirom da personalne asistente ne plaća vrtić već su izdvojena sredstva iz budžeta grada.

  1. Poštovana Ana, Vi ste u obavezi samo da obavljate poslove personalnog asistenta deteta sa posebnim potrebama, koji su definisani odredbama Ugovora o delu, odnosno u obavezi ste da poštujete samo odredbe Ugovora o delu, jer Ugovor o delu predstavlja ugovor van radnog odnosa koji se zaključuje samo radi izvršenja konkretnih poslova, koji ne spadaju u delatnost vrtića, koji Vas je angažovao.

 7. Poštovana ,
  Da li Ugovor o delu može da se zaključi između porodičnog penzionera i poslodavcem ugostiteljskog objekta sa radnim vremenom od osam radnih dana u mesecu i naknadom od 8.000,00 dinara. Kako se plaća porez i doprinos ?

  1. Poštovana Gordana,

   Vaše angožavanje u ugostiteljskom objektu, na način kako ste opisali u svom pitanju ne može da se reguliše Ugovorom o delu. Predmet Ugovora o delu je obavljanje poslova van delatnosti poslodavca, odnosno obavljanje poslova koji nisu sistematizovani pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova

 8. Postovani,
  Da li moze poslodavac da spreci zaposlenog da zakljuci ugovor o delu s drugom kompanijom iako ne postoji sukob interesa ili neki drugi razlog (disciplinski i sl.)?
  Hvala!

  1. Poštovani Mirko,

   Moj odgovor je da poslodavac ne može da spreči zaposlenog da zaključi Ugovor o delu sa drugom kompanijom u slučaju koji ste naveli u Vašem pitanju. Naglašavam Vam da Ugovor o delu predstavlja ugovor o angažovanju van radnog odnosa.

 9. Postovana,
  Da li Ugovor o delu moze da se zakljuci sa stranim drzavljanima za potrebe jednog projekta, a koji su stalno zaposleni u svojoj zemlji (Makedonija) ? Kako se za njih placaju porezi i doprinosi?
  Unapred hvala.

  1. Poštovana Tanja,

   Možete zaključiti Ugovor o delu sa stranim državljaninom. Za dodatne savete i informacije o poreskim i drugim obavezama Naručioca posla možete me kontaktirati preko brojeva telefona, koji su navedeni na sajtu.

 10. Za održavanje zgrade angažovali smo penzionera. Svakog meseca mu isplaćujemo isti iznos na ruke. Da li tu činimo neke zakonske prekršaje? To traje već tri godine. Da li možemo da sklopimo ugovor o delu i da li moramo da ograničimo vreme trajanja ugovora? Koje su tada naše obaveze ?

  1. Poštovani,

   Ne postoje zakonski uslovi da zaključite ugovor o delu sa gospodinom, koga ste angažovali za održavanje zgrade. Vaša međusobna prava i obaveze vezano za održavanje stambene zgrade morate da regulišete u skladu sa odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgradu, koje regulišu upravljanje zgradama.

 11. Poštovani, da li lice koje je paušalac može da zaključi ugovor o delu sa nezaposlenim licem, na određeni period?
  Ako može, kakva su njegove obaveze, prijava, odjava, porez. Kako ide ceo postupak ?

  Hvala