Apotekarska ustanova

Organizovanje i vršenje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji obavlja se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019), zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, zakonom kojim se uređuju lekovi i zakonom kojim se uređuju medicinska sredstva, kao i Vodičem dobre apotekarske prakse, koji donosi Farmaceutska komora Srbije, uz saglasnost ministra.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019), između ostalog, reguliše pojam apotekarske delatnosti, aktivnosti koje obuhvata apotekarska delatnost, kao i oblike organizovanja u kojima se obavlja apotekarska delatnost.

Nastavite sa čitanjem Apotekarska ustanova

Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada privatne prakse

Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) pružaoci zdravstvene zaštite su:

  • visokoškolske ustanove zdravstvene struke i druga pravna lica za koja je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti
  • privatna praksa
  • zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu delatnost, u skladu sa zakonom
  • druge visokoškolske ustanove, odnosno naučno-obrazovne i naučne ustanove, uz mišljenje Ministarstva zdravlja, u skladu sa zakonom.

Privatna praksa i uslovi za osnivanje

Privatnu praksu može osnovati: