Uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme koji predstavlja ulog ulagača

Pravni okvir za uređenje uslova, načina i postupka oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme koji predstavlja ulog ulagača predstavljaju sledeći propisi:

  1. Carinski zakon („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon, 144/2020 i 118/2021)
  2. Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015 i 95/2018) i
  3. Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme („Sl. glasnik RS“, br. 34/2019).

Odredbam člana 14. Zakona o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015 i 95/2018 – dalje: Zakon o ulaganjima) je propisano da je uvoz opreme, koji predstavlja ulog ulagača koji je strano ili domaće pravno ili fizičko lice, slobodan i oslobođen od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina, osim putničkih motornih vozila i automata za zabavu i igre na sreću, pod uslovom da je oprema koju ulagač uvozi u skladu sa propisima kojima se uređuju zdravlje i bezbednost građana i zaštita životne sredine. Nastavite sa čitanjem Uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme koji predstavlja ulog ulagača

Carinsko zastupanje

Zastupanje je pravni posao preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun zastupanog lica (u svoje ime i za račun zastupanog) koje proizvodi pravno dejstvo prema zastupanom, pod uslovom da je zastupnik postupao u granicama datih ovlašćenja za zastupanje i da je treće lice, ovde carinski organ, obavešten o zastupanju. Radnje koje preduzima zastupnik u granicama ovlašćenja imaju pravno dejstvo kao da ih je preduzelo samo zastupano lice.

Carinsko zastupanje je regulisano odredbama članova od 13. do 16. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon i 144/2020).

Navedene odredbe Carinskog zakona regulišu pojam carisnkog zastupnika, direktno i indirektno carinsko zastupanje, kao i uslove i postupak za davanje i oduzimanje ovlašćenja carinskom zastupniku. Nastavite sa čitanjem Carinsko zastupanje