Promet medicinskih sredstava za humanu upotrebu

Promet medicinskih sredstava za humanu upotrebu (u daljem tekstu: medicinsko sredstvo) obuhvata promet na veliko i promet medicinskih sredstava na malo u skladu sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima (’’Službeni glasnik RS’’, broj 105/2017) i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Pojam i klasifikacija medicinskih sredstava

Medicinsko sredstvo (opšte) je svaki instrument, aparat, uređaj, softver, implant, reagens, materijal i drugi proizvod koji se koristi samostalno ili u kombinaciji, uključujući i softver koji je proizvođač namenio za dijagnostičke ili terapeutske svrhe i koji je programska podrška neophodna za njegovu pravilnu primenu kod ljudi namenjenu od proizvođača, a koristi se radi:

  1. utvrđivanja dijagnoze, prevencije, praćenja, predviđanja, prognoze, lečenja ili ublažavanja bolesti
  2. utvrđivanja dijagnoze, praćenja, lečenja, ublažavanja ili nadomeštanja povrede ili invaliditeta
  3. ispitivanja, zamene ili modifikacije anatomskih ili fizioloških ili patoloških funkcija i stanja
  4. obezbeđivanja informacija putem in vitro ispitivanja uzoraka iz ljudske krvi, uključujući donacije organa, krvi i tkiva
  5. kontrole ili podrške začeća
  6. čišćenja, dezinfekcije ili sterilizacije medicinskih sredstava.

Nastavite sa čitanjem Promet medicinskih sredstava za humanu upotrebu

Apotekarska ustanova

Organizovanje i vršenje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji obavlja se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019), zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, zakonom kojim se uređuju lekovi i zakonom kojim se uređuju medicinska sredstva, kao i Vodičem dobre apotekarske prakse, koji donosi Farmaceutska komora Srbije, uz saglasnost ministra.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019), između ostalog, reguliše pojam apotekarske delatnosti, aktivnosti koje obuhvata apotekarska delatnost, kao i oblike organizovanja u kojima se obavlja apotekarska delatnost.

Nastavite sa čitanjem Apotekarska ustanova

Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada privatne prakse

Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) pružaoci zdravstvene zaštite su:

  • visokoškolske ustanove zdravstvene struke i druga pravna lica za koja je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti
  • privatna praksa
  • zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu delatnost, u skladu sa zakonom
  • druge visokoškolske ustanove, odnosno naučno-obrazovne i naučne ustanove, uz mišljenje Ministarstva zdravlja, u skladu sa zakonom.

Privatna praksa i uslovi za osnivanje

Privatnu praksu može osnovati: