Carinsko zastupanje

Zastupanje je pravni posao preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun zastupanog lica (u svoje ime i za račun zastupanog) koje proizvodi pravno dejstvo prema zastupanom, pod uslovom da je zastupnik postupao u granicama datih ovlašćenja za zastupanje i da je treće lice, ovde carinski organ, obavešten o zastupanju. Radnje koje preduzima zastupnik u granicama ovlašćenja imaju pravno dejstvo kao da ih je preduzelo samo zastupano lice.

Carinsko zastupanje je regulisano odredbama članova od 13. do 16. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon i 144/2020).

Navedene odredbe Carinskog zakona regulišu pojam carisnkog zastupnika, direktno i indirektno carinsko zastupanje, kao i uslove i postupak za davanje i oduzimanje ovlašćenja carinskom zastupniku. Nastavite sa čitanjem Carinsko zastupanje