Promet medicinskih sredstava za humanu upotrebu

Promet medicinskih sredstava za humanu upotrebu (u daljem tekstu: medicinsko sredstvo) obuhvata promet na veliko i promet medicinskih sredstava na malo u skladu sa odredbama Zakona o medicinskim sredstvima (’’Službeni glasnik RS’’, broj 105/2017) i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Pojam i klasifikacija medicinskih sredstava

Medicinsko sredstvo (opšte) je svaki instrument, aparat, uređaj, softver, implant, reagens, materijal i drugi proizvod koji se koristi samostalno ili u kombinaciji, uključujući i softver koji je proizvođač namenio za dijagnostičke ili terapeutske svrhe i koji je programska podrška neophodna za njegovu pravilnu primenu kod ljudi namenjenu od proizvođača, a koristi se radi:

  1. utvrđivanja dijagnoze, prevencije, praćenja, predviđanja, prognoze, lečenja ili ublažavanja bolesti
  2. utvrđivanja dijagnoze, praćenja, lečenja, ublažavanja ili nadomeštanja povrede ili invaliditeta
  3. ispitivanja, zamene ili modifikacije anatomskih ili fizioloških ili patoloških funkcija i stanja
  4. obezbeđivanja informacija putem in vitro ispitivanja uzoraka iz ljudske krvi, uključujući donacije organa, krvi i tkiva
  5. kontrole ili podrške začeća
  6. čišćenja, dezinfekcije ili sterilizacije medicinskih sredstava.

Nastavite sa čitanjem Promet medicinskih sredstava za humanu upotrebu

Uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme koji predstavlja ulog ulagača

Pravni okvir za uređenje uslova, načina i postupka oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme koji predstavlja ulog ulagača predstavljaju sledeći propisi:

  1. Carinski zakon („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon, 144/2020 i 118/2021)
  2. Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015 i 95/2018) i
  3. Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme („Sl. glasnik RS“, br. 34/2019).

Odredbam člana 14. Zakona o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015 i 95/2018 – dalje: Zakon o ulaganjima) je propisano da je uvoz opreme, koji predstavlja ulog ulagača koji je strano ili domaće pravno ili fizičko lice, slobodan i oslobođen od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina, osim putničkih motornih vozila i automata za zabavu i igre na sreću, pod uslovom da je oprema koju ulagač uvozi u skladu sa propisima kojima se uređuju zdravlje i bezbednost građana i zaštita životne sredine. Nastavite sa čitanjem Uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme koji predstavlja ulog ulagača

Carinsko zastupanje

Zastupanje je pravni posao preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun zastupanog lica (u svoje ime i za račun zastupanog) koje proizvodi pravno dejstvo prema zastupanom, pod uslovom da je zastupnik postupao u granicama datih ovlašćenja za zastupanje i da je treće lice, ovde carinski organ, obavešten o zastupanju. Radnje koje preduzima zastupnik u granicama ovlašćenja imaju pravno dejstvo kao da ih je preduzelo samo zastupano lice.

Carinsko zastupanje je regulisano odredbama članova od 13. do 16. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon i 144/2020).

Navedene odredbe Carinskog zakona regulišu pojam carisnkog zastupnika, direktno i indirektno carinsko zastupanje, kao i uslove i postupak za davanje i oduzimanje ovlašćenja carinskom zastupniku. Nastavite sa čitanjem Carinsko zastupanje