Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Spoljnotrgovinski promet robom prema odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju

Osnovna pravila spoljnotrgovinskog prometa robom utvrđena su odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 36/2011 – dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 – dr. zakon) (dalje: Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju).

Spoljnotrgovinski promet pojedinom vrstom robe i usluge može se posebno urediti u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije i propisima Evropske unije.

Takođe pojmovi izvoza, uvoza i tranzita robe su defininsani odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju na sledeći način:

 • Izvoz robe je iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije.
 • Uvoz robe je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije.
 • Tranzit robe je prelazak robe preko carinske teritorije Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije.

Kvantitativna ograničenja

Kvantitativno ograničenje je najveći ukupan obim pojedine robe određen po vrednosti ili po količini koji može da se izveze ili uveze u propisanom roku. Kvantitativno ograničenje raspodeljuje se na kvote, osim ako nije drugačije propisano.

Uslovi za uvođenje kvantitativnog ograničenja

Kvantitativno ograničenje uvoza može da se uvede radi:

 • zaštite od prekomernog uvoza samo ukoliko se utvrdi da se takav proizvod uvozi u tako povećanim količinama, u apsolutnim ili relativnim vrednostima u odnosu na domaću proizvodnju i pod uslovima da prouzrokuje ili preti da izazove ozbiljnu štetu domaćoj industriji, koja proizvodi slične ili direktno konkurentne proizvode. ili
 • zaštite platnog bilansa u skladu sa čl. 35, 36. i 36a Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Kvantitativno ograničenje izvoza može da se uvede privremeno, u cilju sprečavanja kritične nestašice osnovnih proizvoda ili radi ublažavanja posledica takve nestašice u Republici Srbiji.

Kvantitativna ograničenja uvoza i izvoza mogu da se uvedu:

 • u slučajevima predviđenim članom 11. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, ili
 • radi primene normi ili propisa o klasifikaciji, rangiranju ili plasiranju robe u međunarodnoj trgovini.

Vlada, na predlog ministarstva nadležno za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom ili drugog nadležanog organa, uvodi kvantitativna ograničenja.

Raspodela kvota

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom, odnosno drugi nadležni organ raspodeljuje kvote na zahtev podnosioca, u skladu sa uslovima koji uključuju naročito:

 • ekonomski opravdanu količinu robe obuhvaćenu kvotom
 • stepen iskorišćenosti ranije dodeljenih kvota i
 • mogućnost dodele kvote licima kojima ranije nisu dodeljivane kvote.

Kvote se raspodeljuju:

 • izdavanjem dozvola na neautomatski način za uvoz, odnosno izvoz dodeljene kvote
 • otpisivanjem od strane nadležnog carinskog organa, u momentu carinjenja robe, prema redosledu prihvatanja carinske deklaracije.

Dodeljena kvota je neprenosiva. Kvota se može iskoristiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njene dodele. Broj isporuka tokom roka u kome se kvota može iskoristiti nije ograničen.

Ako lice ne koristi kvotu u skladu sa uslovima utvrđenim propisom o uvođenju kvantitativnog ograničenja, odnosno aktom o dodeli kvote, ministarstvo nadležno za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom, odnosno drugi nadležni organ može da stavi van snage akt o dodeli kvote. Vlada može da propiše bliže uslove za raspodelu kvota.

Spoljnotrgovinsko poslovanje i dozvole

Dozvola je isprava koja se, na zahtev podnosioca, izdaje za uvoz, izvoz ili tranzit pojedine robe. Izdavanje dozvole može biti automatsko i neautomatsko.

Automatsko izdavanje dozvole je izdavanje dozvole kada se zahtev odobrava u svim slučajevima uz podnetu propisanu dokumentaciju.

Neautomatsko izdavanje dozvole je izdavanje dozvole koje nije obuhvaćeno automatskim izdavanjem dozvole.

Nadležnost za izdavanje dozvole

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom, odnosno drugi nadležni organ, u skladu sa propisima, odlučuje o zahtevu za izdavanje dozvole. Ako je u postupku odlučivanja o zahtevu za izdavanje dozvole potrebno, nadležni organ pribavlja mišljenje drugih organa, organizacija, institucija i udruženja, koji su dužni da dostave mišljenje u roku koji odredi nadležni organ za izdavanje dozvola.

Postupak izdavanja, korišćenja i ukidanja dozvola za spoljnotrgovinsko poslovanje

Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se Ministarstvu nadležnom za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom, odnosno drugom nadležnom organu.

Zahtev za izdavanje dozvole ne može da bude odbijen zbog manjih nedostataka u dokumentaciji koji ne utiču na osnovne podatke sadržane u zahtevu.

Mere koje utiču na spoljnotrgovinsko poslovanje i bliže uslove za primenu mera propisuje Vlada, na predlog Mininstarstva nadležnog za ekonomske odnose sa inostranstvom ili drugog nadležnog organa i njima utvrđuje izdavanje uvozne dozvole, kao i propis kojim se utvrđuju izuzeća, odstupanja ili izmene uslova za izdavanje uvozne dozvole, odnosno spisak robe koja se uvozi na osnovu dozvole, objavljuje se kad god je to moguće 21 dan pre dana početka njegove primene. Navedenim propisom, kojim se utvrđuju izuzeća od obaveze pribavljanja dozvole, obavezno se utvrđuju i kriterijumi za ta izuzeća, način podnošenja zahteva za ta izuzeća, kao i način odlučivanja o zahtevu za izuzeće.

Vlada, na predlog Ministarstva nadležnog za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom, odnosno drugi nadležni organ, propisuje bliže uslove za izdavanje, korišćenje i ukidanje dozvola, u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije i propisima Evropske unije

Posebni uslovi i spoljnotrgovinsko poslovanje

Posebna nadležnost

Ako je ugovorom, domaćim ili stranim propisom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom predviđeno da robu u izvozu, uvozu i tranzitu prate određene isprave, a nadležnost za izdavanje ili overu tih isprava nije propisana, te isprave izdaje ili overava organ, odnosno drugo lice koje na predlog ministarstva ovlasti Vlada.

Vlada, na predlog ministarstva nadležno za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom, propisuje način izdavanja i overe isprava.

Sanitarni, veterinarski i fitosanitarni zahtevi

Roba koja se izvozi, uvozi, tranzitira ili se nalazi u nekom carinskom postupku podleže ispunjenju sanitarnih, veterinarskih i fitosanitarnih uslova, u skladu sa propisima.

Uslovi ne mogu da imaju za posledicu dodatno ograničenje izvoza, uvoza ili tranzita.

Tehnički propisi i standardi

Tehnički propis, u smislu zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, može se primeniti na uvoz robe, a njegova primena ne može imati za posledicu dodatno ograničenje uvoza.

Usaglašenost sa standardima nije uslov za uvoz robe.

Saznajte više:
Nova i najvažnija zakonska rešenja u Zakonu o trgovini »
Ugovor o trgovinskom zastupanju »
Kapitalni poslovi prema Zakonu o deviznom poslovanju »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *