Pružaoci usluga iznajmljivanja motornog vozila

Iznajmljivanje motornih vozila (Rent a car)

Uslugom iznajmljivanja motornog vozila smatra se iznajmljivanje motornog vozila A i B kategorije bez vozača (rent a car).

Uslovi za pružanje usluge iznajmljivanja motornog vozila bez vozača (rent a car) regulisani su odredbama Zakona o turizmu (‘’Sl. glasnik RS’’, br. 17/2019).

Pružaoci usluga iznajmljivanja motornog vozila (rent a car)

Delatnost iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može:

 1. da obavlja delatnost iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) u periodu prekida obavljanja delatnosti
 2. da otpočne sa obavljanjem delatnosti iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) pre datuma naznačenog kao početak obavljanja delatnosti, koji je naveden u rešenju Agencije za privredne registre.

Ako lice pružalac usluga obavlja delatnost iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Ako pružalac usluge obavlja delatnost iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) u prostoru van sedišta, dužan je da za tu delatnost u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja, registruje ogranak, odnosno izdvojeno mesto, koji se registruje u odgovarajućem registru.

Osiguranje korisnika usluga iznajmljivanja motornog vozila (rent a car)

Pružalac usluge iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) može da ponudi korisniku usluge razne vidove osiguranja, uz napomenu da isto nije obavezujuće i uz obavezu da korisniku usluge da informaciju o uslovima i ceni osiguranja.

Pružalac usluge iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) koji zaključi polisu osiguranja od korisnika usluge ne može da naplati iznos premije osiguranja uvećan za iznos provizije.

Pružalac usluge iznajmljivanja motornog vozila (rent-a-car) je dužan da u svim prethodno navedenim slučajevima postupi saglasno odredbama zakona kojim se uređuje osiguranje.

Motorna vozila

Motorno vozilo A i B kategorije ne može da bude starije od pet godina, računajući od dana prve registracije.

Pružalac usluga iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) mora da ima najmanje pet registrovanih motornih vozila B kategorije.

Pružalac usluge iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) dužan je da na motornom vozilu vidno istakne oznaku „rent a car“.

Evidencija motornih vozila i korisnika usluga

Pružalac usluge iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) dužan je da vodi evidencije motornih vozila i korisnika usluga na dnevnom nivou, po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka, kojim se omogućava uvid u podatke po hronološkom redu.

Evidencija motornih vozila sadrži podatke o vrsti usluge, tipu, odnosno modelu motornog vozila, sa registarskim brojem, godini proizvodnje, datumu prve registracije, kao i osnov raspolaganja motornim vozilom (vlasništvo, zakup, lizing i sl.), o

Evidencija korisnika usluga sadrži i podatke o korisniku usluge (ime i prezime i kontakt podatke), period korišćenja motornog vozila, kao i broj i datum izdate potvrde.

Iznajmljivanje motornih vozila (Rent a car)

Zakonoske obaveze pružalaca usluga iznajmljivanja motornog vozila (rent a car)

Pružalac usluge iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) dužan je da:

 • na ulazu u sedište vidno istakne poslovno ime i matični broj, a na ulazu u ogranak, odnosno izdvojeno mesto, poslovno ime, sedište, matični broj i naziv ili oznaku ogranka, odnosno izdvojenog mesta
 • na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju
 • se evidentira u Registru turizma
 • svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu prijavi odgovarajućem registru u roku od sedam dana
 • utvrdi opšte uslove poslovanja
 • u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja korisniku usluge učini dostupnim opšte uslove poslovanja
 • se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih opštih uslova poslovanja
 • za svaku ugovorenu uslugu iznajmljivanja vozila izda potvrdu odnosno zaključi ugovor
 • u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja istakne cene usluga koje pruža I da se pridržava istaknutih cena
 • za svaku pruženu uslugu izda propisan račun
 • da na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način u isticanju ponude obaveštava korisnika usluge o usluzi koju nudi, u pogledu vrste, načina pružanja usluge, naznačene cene i dr.
 • vodi evidenciju motornih vozila
 • vodi evidenciju pruženih usluga
 • u periodu od dve godine čuva svu dokumentaciju u vezi sa evidencijama koje vodi;
 • korisniku usluge omogući podnošenje reklamacije
 • obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Pružalac usluge iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) koji nije registrovan kod Agencije za privredne registre je dužan da svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno izdvojenom mestu prijavi prijavi i Registru turizma.

Opšti uslovi poslovanja pružalaca usluge iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) i potvrda o ugovorenoj usluzi

Opšti uslovi poslovanja sadrže uslove i način iznajmljivanja motornog vozila, način plaćanja, uslove otkaza, postupke i rokove u vezi sa reklamacijom, kao i druge bitne elemente.

Potvrda, odnosno ugovor za svaku ugovorenu uslugu iznajmljivanja vozila sadrži podatke o pružaocu usluge, broju i datumu potvrde, vrsti usluge, korisniku usluge (ime i prezime i kontakt podatke), broju motornog vozila, tipu, odnosno modelu, sa registarskim brojem, periodu iznajmljivanja, ceni i dr.

Opšti uslovi poslovanja i potvrda o ugovorenoj usluzi, odnosno ugovoru moraju biti na srpskom jeziku ili dvojezični, od kojih je jedan srpski jezik.Izuzetno opšti uslovi poslovanja i potvrda o ugovorenoj usluzi, odnosno ugovoru mogu biti na stranom jeziku ali je pružalac usluga dužan da obezbedi njihov prevod, overen od strane ovlašćenog lica.

Podaci sadržani u opštim uslovima poslovanja i potvrdi o ugovorenoj usluzi, odnosno ugovoru moraju da budu istiniti.

Pružalac usluga dužan je da opšte uslove poslovanja, kao i potvrdu, odnosno ugovor o ugovorenoj usluzi uruči korisniku usluge neposredno, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa.

Korisnik usluge svojim potpisom ili elektronskim putem, potvrđuje prijem opštih uslova poslovanja, kao i potvrde, odnosno ugovora.

Način podnošenja reklamacije, postupanje po podnetoj reklamaciji i dr. pružalac usluga iznajmljivanja motornih vozila vodi u skladu sa propisima, kojima se uređuje oblast zaštite potrošača.

Saznajte više:
Osnivanje firme, ogranka i predstavništva »
Osiguranje vozila »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *