Relevantni propisi i postupak registracije ogranka

Registracija ogranka stranog privrednog društva u Srbiji

Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

Ogranak stranog privrednog društva nema svojstvo pravnog lica, ali u poreskom smislu ima status rezidenta.

Pravni okvir

Relevantni propisi, čiji je predmet registracija ogranka stranog privrednog društva su:

 • Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021)
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre  („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021)
 • Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 42/2016) i
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 131/2022).

Registracija organka stranog privrednog društva – podaci o ogranku koji su predmet registracije

Prema odredbama člana 569. stav 2. Zakona o privrednim društvima registracija ogranka stranog privrednog društva u Srbiji je obavezna u skladu sa zakonom o registraciji.

Ako je kod Agencije za privredne registre Republike Srbije izvršena registracija ogranka stranog privrednog društva, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji i podaci o ogranku, promene tih podataka i prestanak tog ogranka, kao i finansijski izveštaji osnivača koji su sastavljeni, podvrgnuti reviziji i obelodanjeni na osnovu prava države po kojem osnivač ima tu obavezu.

Prilikom registracije ogranka stranog privrednog društva registruju se podaci koji su predmet Odluke o obrazovanju ogranka, i to:

 • naziv i adresu ogranka
 • pretežnu delatnost ogranka
 • lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika
 • naziv i sedište registra u kom je osnivač ogranka registrovan
 • naziv, pravnu formu i sedište osnivača ogranka
 • matični/registarski broj osnivača ogranka
 • lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika osnivača ogranka
 • podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač takav podatak registruje
 • adresu za prijem elektronske pošte.

Ogranak stranog privrednog društva ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Posebnim zakonom može se usloviti registracija ogranka stranog privrednog društva ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Upotreba poslovnog imena i drugih podataka

U pravnom prometu ogranak stranog privrednog društva nastupa pod poslovnim imenom društva, uz navođenje:

 • da je reč o ogranku
 • adrese ogranka
 • naziva ogranka, ako ga ima.

Na upotrebu poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima ogranka stranog privrednog društva shodno se primenjuju odredbe iz člana 25. Zakona o privrednim društvima, koje se odnose na upotrebu poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima društva.

Dejstvo registracije zastupnika ogranka

Ako je zastupnik ogranka registrovan u skladu sa zakonom o registraciji, to lice smatra se zastupnikom celog privrednog društva i na pitanja u vezi sa dejstvom ograničenja ovlašćenja za zastupanje prema trećim licima shodno se primenjuju odredbe člana 33. Zakona o privrednim društvima.

Postupak registracije ogranka stranog privrednog društva

Registracija ogranka stranog privrednog društva započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu Agencije za privredne registre Republike Srbije u Beogradu ili u nekoj o od ogranizacionih jedinica ili poštom

Registracija ogranka stranog privrednog društva može biti realizovana ukoliko se podnese sledeća propisana dokumentacija:

 • odluka nadležnog organa stranog privrednog društva o obrazovanju ogranka
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom na srpski jezik overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa prevodom na srpski jezik overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Ažurirano: 29. 08. 2023.

Saznajte više:
Osnivanje firme, ogranka i predstavništva »
Dokumentacija potrebna za osnivanje ogranka stranog privrednog društva »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *