Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Registracija faktura u komercijalnim transakcijama

Prema odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, počev od 01. marta 2018. godine poverioci su dužni da izdate fakture i druge zahteve za isplatu, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, pre njihovog dostavljanja dužnicima, registruju u Centralnom registru faktura.

Predmet uređivanja Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama je usvojenim izmenama i dopunama proširen, shodno novom stavu 2. člana 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama koji glasi:

„Ovim zakonom uređuje se i registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.“

Takođe, usvojenim izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama uveden je Centralni registar faktura.

Prema odredbama člana 2. tačka 9. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Centralni registar faktura je sistem (baza podataka) koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za isplatu, izdati od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.

Registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu u Centralnom registru faktura

Odredbama članova 4a i 4b Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji se primenjuju počev od 01. marta 2018. godine detaljno je uređen način i postupak registrovanja faktura i drugih zahteva za isplatu, izdatih u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Centralnom registru faktura.

Poverioci su dužni da izdate fakture i druge zahteve za isplatu, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, pre njihovog dostavljanja dužnicima, registruju u Centralnom registru faktura.

Registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu u Centralnom registru faktura, vrši se unošenjem podataka iz fakture, odnosno drugog zahteva za isplatu, u informacioni sistem Uprave za trezor.

Informacioni sistem Uprave za trezor registruje unete podatke iz fakture, odnosno drugog zahteva za isplatu, u Centralnom registru faktura i dodeljuje toj fakturi, odnosno drugom zahtevu za isplatu, jedinstveni identifikacioni broj.

Registrovane fakture, odnosno druge zahteve za isplatu poverioci su dužni da dostave dužnicima u roku od tri radna dana od dana registrovanja, sa instrukcijom za plaćanje fakture, odnosno drugog zahteva za isplatu.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način i postupak registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i način vođenja i sadržaj Centralnog registra faktura.

Dužnici izmiruju novčane obaveze po fakturama i drugim zahtevima za isplatu samo ako su one ispravno registrovane u Centralnom registru faktura, što utvrđuju proverom u tom registru.

Samo izmirenje novčanih obaveza dužnici – subjekti javnog sektora vrše u uobičajenim rokovima propisanim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, vrši Ministarstvo finansija – Odeljenje za budžetsku inspekciju (u daljem tekstu: Odeljenje za budžetsku inspekciju).

U cilju sprovođenja nadzora Odeljenje za budžetsku inspekciju preuzima podatke o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor.

Budžetska inspekcija ima pristup svim podacima Centralnog registra faktura potrebnim za sprovođenje nadzora, kao i za obavljanje ostalih zakonom utvrđenih funkcija inspekcijske kontrole.

Ministar nadležan za poslove finansija posebnim aktima bliže uređuje način i postupak vršenja nadzora, kao i način i postupak preuzimanja podataka.

Kaznene odredbe

Odredbama člana 12. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama dodata su nova dva stava, kojim su propisani prekršaji i prekršajne kazne ne samo za dužnike – subjekte javnog sektora iz komercijalnih transakcija, već i za poverioce iz tih transakcija.

Propisano da će se novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice, odnosno privredni subjekt ili subjekt javnog sektora, ako ne registruje izdate fakture i druge zahteve za isplatu u Centralnom registru faktura.

Pored navedenog, propisano je i to da će se novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj odgovorno lice u javnom sektoru, ukoliko subjekt javnog sektora kojim rukovodi izmiri novčanu obavezu po fakturi i drugom zahtevu za isplatu, koji nisu registrovani u Centralnom registru faktura.

Saznajte više:
Naplata potraživanja »
Ugovor o faktoringu »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *