Osnovi, redosled i postupak realizacije prinudne naplate

Prinudna naplata sa računa klijenta

Prinudna naplata sa računa klijenata se realizuje u skladu sa odredbama članova 47. do 49. Zakona o platnom prometu (“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 i 139/2014). Navedenim zakonskim odredbama regulisani su osnovi prinudne naplate, redosled izvršenja osnova prinudne naplate, kao i postupak realizacije prinudne naplate.

Prinudna naplata – osnovi i redosled izvršenja osnova

Prinudna naplata sa računa klijenta vrši se sa svih računa klijenta kod banaka na kojima on ima sredstva, i vrši se na osnovu:

 • izvršnih rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa – prema vremenu prijema
 • izvršnih sudskih rešenja, drugih izvršnih naslova, zakonskih ovlašćenja – prema vremenu prijema
 • naloga poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu – prema vremenu prijema.

Prinudna naplata se vrši prema sledećem redosledu:

 • izvršna rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa
 • izvršna sudska rešenja, drugi izvršni naslovi, zakonska ovlašćenja
 • nalozi poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu.

Povraćaj sredstava, koja predstavljaju tuđa sredstva na računu klijenta ima prioritet u odnosu na naplatu na osnovu prethodno navedenih naloga.

Prinudna naplata naloga poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja, koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu, može se vršiti na osnovu menica ili ovlašćenja samo ako su i menice i ovlašćenja evidentirane u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije.

Registar menica i ovlašćenja sadrži sledeće podatke:

 • serijski broj menice/ovlašćenja
 • matični broj dužnika, odnosno jemca ili avaliste
 • datum izdavanja menice/ovlašćenja
 • datum dospeća menice/ovlašćenja
 • iznos na menici/ovlašćenju, a ako je reč o blanko menici – podatke o osnovu izdavanja (npr. ugovor o kreditu i sl.) i iznos iz osnova izdavanja
 • datum i vreme registrovanja menice/ovlašćenja.

Zahtev za registraciju menice ili ovlašćenja dužnik podnosi svojoj banci, koja izdaje potvrdu o registrovanim menicama ili ovlašćenjima.

Registar menica i ovlašćenja je javna knjiga i vodi se u elektronskom obliku, a podaci iz ovog registra dostupni su na internet strani Narodne banke Srbije.

Kao datum i vreme registrovanja menica i ovlašćenja smatra se datum i vreme kada su na internet strani Narodne banke Srbije objavljeni podaci, koje sadrži registar menica i ovlašćenja, za čiju tačnost i verodostojnost odgovara banka.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove, sadržinu i način vođenja registra menica i ovlašćenja, kao i način brisanja podataka iz registra.

Prinudna naplata – postupak realizacije

Prinudna naplata se vrši u postupku koji sprovodi Narodna banka Srbije.

Narodna banka Srbije prima izvršna rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, kao i izvršna sudska rešenja, druge izvršne naslove i zakonska ovlašćenja od njihovih izdavalaca i odmah posle tog prijema svim bankama nalaže da blokiraju sve dinarske i devizne račune ovog dužnika, da mu ne otvaraju nove račune i da joj bez odlaganja dostave podatke o stanju sredstava na tim računima.

Prinudna naplata sa računa klijenta

Kad primi obaveštenje od banaka o stanju sredstava na računima, Narodna banka Srbije nalaže banci kod koje dužnik ima najviši iznos sredstava na otvorenom dinarskom računu da se prinudna naplata izvrši s tog računa. Ako na njemu nema dovoljno sredstava – izvršenje se nalaže i drugim bankama kod kojih dužnik ima otvorene dinarske račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu.

Ako na dinarskim računima nema sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu ili ih nema dovoljno – izvršenje se nalaže bankama kod kojih dužnik ima otvorene devizne račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu.

Pod sredstvima za izvršenje naloga za prinudnu naplatu podrazumevaju se dinarska sredstva koja se vode na dinarskim računima kod banke, kao i dinarska protivvrednost deviznih sredstava kod banke, osim sredstava čije je izvršenje izuzeto zakonom, aktom Vlade, propisom Narodne banke Srbije, sudskom odlukom ili odlukom poreskog, odnosno carinskog organa i sredstava donacija i humanitarne pomoći, životnog osiguranja, prihoda od privatizacije, sredstava za formiranje robnih rezervi, sredstava samodoprinosa, sudskih depozita, sredstava određenih za isplatu po osnovu akreditiva, sredstava depozita za obezbeđenje kredita, sredstava budžeta za isplatu premija, subvencija i regresa, sredstava obezbeđenja po ugovorima propisanih zakonom i drugim propisom, kao i tuđih sredstava na računima dužnika.

Ako dužnik ima oročena sredstva kod banke, banka je dužna da, posle isteka ugovorenog roka na koji su ta sredstva oročena, i ta sredstva koristi za izvršavanje naloga za prinudnu naplatu. U tom slučaju ne može produžavati ugovor na osnovu koga su ta sredstva oročena.

Sredstva dužnika na računu kod banke blokirana na osnovu naloga za prinudnu naplatu ne mogu se koristiti za druga plaćanja tog dužnika.

Kada prinudna naplata sa računa dužnika bude okončana odnosno nakon potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu, Narodna banka Srbije bez odlaganja obaveštava banke o tom izvršenju, radi deblokade sredstava dužnika na njegovim računima kod tih banaka.

Osnovi i nalozi za prinudnu naplatu evidentiraju se i izvršavaju prema vremenu prijema kod Narodne banke Srbije.

Nalozi poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu izvršavaju se sa računa dužnika kod banke navedene u tim nalozima.

Ako na računu dužnika kod banke navedene u nalozima poverilaca, nema sredstava za izvršavanje naloga ili ih nema dovoljno – banka navedena u ovim nalozima podatke iz tih naloga odmah dostavlja Narodnoj banci Srbije, radi izvršenja prinudne naplate s računa dužnika kod banaka na kojima ima sredstava, na način, koji je utvrđen u slučajevima kada se prinudna naplata realizuje na osnovu izvršnih rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, kao i izvršnih sudskih rešenja, drugih izvršnih naslova i zakonskih ovlašćenja.

Saznajte više:
Ugovor o preuzimanju duga »
Naplata potraživanja »
Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija) »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

76 - “Prinudna naplata sa računa klijenta”

 1. sa racuna mi se skida 50 posto sredstava zbog dugavanja banci u medjuvremenu je jos jedna banka poslala za naplatu kredita da li mogu da mi skidaju z
  sa racuna dok se ne zavrsi naplata prvog poverioca

  1. Poštovana Marijana,

   Prema odredbama člana 270. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ako je više izvršnih poverilaca podnelo predlog za izvršenje na istom potraživanju, a svi ne mogu da se namire u celini, redosled njihovog namirenja određuje se prema danu prijema predloga za izvršenje u sudu. Naredni izvršni poverilac namiruje se kada se prethodni namiri u celini. Naredni izvršni poverilac namiruje se kada se prethodni namiri u celini.

 2. Poštovanje, da li se fizičkom licu može blokirati tekući račun i pri tom mu se skinuti CELA zarada? Da li banka ima prava na to? Od čega će dužnik da živi ako mu se oduzme cela zarada, ako imaju pravo.

  1. Poštovana Jadranka,

   Ne postoje zakonski uslovi da da se fizičkom licu radi naplate duga zapleni cela zarada. Prema odredbama člana 258. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate može da se sprovede u visini do jedne polovine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate, odnosno do njihove četvrtine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

 3. Firma je u blokadi dve godine.Dobio sam od narodne banke da će po zakonu firma biti ugašena.Preduzetnik sam i nemam radnika.Šta dalje da radim.Koje su moje mogućnosti.

  1. Poštovani Dušane,
   Ukoliko postoje zakonski uslovi za pokretanje postupka prinudne likvidacije privrednog društva, ne postoji mogućnost da postupak prinudne likvidacije sprečite ili osporite.

 4. Postovavi,
  Otvorila sam mini market. Sklopila sam ugovor sa jednom velikom firmom o nabavci cigareta i dala sam im dve menice. Oni su sve dokumente izgubili zajedno sa menicama. Koja su moja prava i kako da se zastitim? Da li moze da pusti menice neko ko ih pronadje i da li mora imati neki dokaz o dugovanju da bi ih pustio?
  Unapred hvala na odgovoru

  1. Poštovana Milice, potrebno je da pokrenete vanparnični postupak pred nadležnim sudom za amortizaciju odnosno poništenje menica, koje su izgbljene. Na osnovu sudske odluke o poništaju menica, moći ćete da zahtevate brisanje iz registra menica koje su poništene.

 5. Postovani
  Firma D.o.o.u kojoj sam ja direktor je u peinudnoj napalati..sredstava nema ni na jednom racunu..interesuje me sta mogu da ocekujem posle toga..hvala

 6. Postovana

  Ako je ukupan dug fizickog lica prema javnim preduzecima 300.000din i javno preduzece angazuje tri javna izvrsitelja za razlicite periode potrazivanja.
  Jedan javni izvrsitelj naplati deo potrazivanja za jedan period npr za 2018 godinu putem tekuceg racuna duznika mesecnim odbitkom 1/3 zarade, donese zakljucak o uspesnom izvrsenju i predmet bude zatvoren. Da li je zatim potrebno da duznik da broj tekuceg racuna sledecem javnom izvrsitelju za neki drugi period npr. za potrazivanja iz 2017te i na isti nacin namiri jos jedan deo potrazivanja i tako dalje, sve dok ne namiri celokupno potrazivanje prema tom javnom preduzecu? Nadam se da ste razumeli moje pitanje i da li je moguce na takav nacin izmiriti potrazivanje. Unapred se zahvaljujem na odgovoru

  1. Poštovana Zorana,

   U postupku prinudne naplate potraživanja izvršni dužnik nema obavezu da dostavlja podatke o brojevima svojih računa javnom izvršitelju. Javni izvršitelj po službenoj dužnosti dolazi do podataka o imovini izvršnog dužnika ili na osnovu podataka, koje dostavlja izvršni poverilac u svom predlogu za izvršenje.

 7. Postovanje,
  Preduzetnik sam, hteo sam da podignem kredit. Rekli su mi da sam u blokadi vec 4 meseca. Kada sam proverio o cemu se radi video sam da je naplata od 26.000din po nekom privatnom dugu za doplatu carine
  Pa vas pitam dal ja mogu da pod.kredit. Jer mi je u trenutku blokade firma bila u mirovanju, zbog boravka u inostranstvo.
  Sad sam je aktivirao pa vas pitam za pomoc.

  1. Poštovani Gorane,

   Odluka banke o dodeli kredita Vama kao preduzetniku zavisi od mnogih parametara, na osnovu kojih se procenjuje Vaša kreditna sposobnost. Na osnovu podataka o iznosu i osnovu blokade računa ne mogu da se izjasnim o tome da li će Vam banka odobriti kredit ili ne.

 8. Poštovani,
  Imam pitanje u vezi slučaja prinudne naplate koji smo imali u našem udruženju građana.
  Naime sredstva koja su sa deviznog računa skinuta ovim povodom bila su od skromne donacije koju smo za izvođenje projekta dobili iz Amerike. Recite nam da li i na koji način možemo tražiti povraćaj ovih sredstava? Deo sredstava koji je skinut sa računa praktično onemogućava sprovođenje projekta u celosti.
  Račun je bio blokiran zbog , po nama neosnovanog, potraživanja jednog komunalnog preduzeća – preko sudskog izvršitelja.
  Unapred hvala na odgovoru!

  1. Poštovani Milane,

   Prinudna naplata potraživanja se realizuje sa svih računa dužnika i od svih iznosa novca, koji se uplaćuju dužniku na račune, koji su predmet blokade. Osnovanost potraživanja komunalnog preduzeća trebali ste da osporite pre početka postupka prinudne naplate, blagovremenim korišćenjem pravnih lekova, koji su predviđeni zakonom.