Osnovi, redosled i postupak realizacije prinudne naplate

Prinudna naplata sa računa klijenta

Prinudna naplata sa računa klijenata se realizuje u skladu sa odredbama članova 47. do 49. Zakona o platnom prometu (“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 i 139/2014). Navedenim zakonskim odredbama regulisani su osnovi prinudne naplate, redosled izvršenja osnova prinudne naplate, kao i postupak realizacije prinudne naplate.

Prinudna naplata – osnovi i redosled izvršenja osnova

Prinudna naplata sa računa klijenta vrši se sa svih računa klijenta kod banaka na kojima on ima sredstva, i vrši se na osnovu:

 • izvršnih rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa – prema vremenu prijema
 • izvršnih sudskih rešenja, drugih izvršnih naslova, zakonskih ovlašćenja – prema vremenu prijema
 • naloga poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu – prema vremenu prijema.

Prinudna naplata se vrši prema sledećem redosledu:

 • izvršna rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa
 • izvršna sudska rešenja, drugi izvršni naslovi, zakonska ovlašćenja
 • nalozi poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu.

Povraćaj sredstava, koja predstavljaju tuđa sredstva na računu klijenta ima prioritet u odnosu na naplatu na osnovu prethodno navedenih naloga.

Prinudna naplata naloga poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja, koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu, može se vršiti na osnovu menica ili ovlašćenja samo ako su i menice i ovlašćenja evidentirane u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije.

Registar menica i ovlašćenja sadrži sledeće podatke:

 • serijski broj menice/ovlašćenja
 • matični broj dužnika, odnosno jemca ili avaliste
 • datum izdavanja menice/ovlašćenja
 • datum dospeća menice/ovlašćenja
 • iznos na menici/ovlašćenju, a ako je reč o blanko menici – podatke o osnovu izdavanja (npr. ugovor o kreditu i sl.) i iznos iz osnova izdavanja
 • datum i vreme registrovanja menice/ovlašćenja.

Zahtev za registraciju menice ili ovlašćenja dužnik podnosi svojoj banci, koja izdaje potvrdu o registrovanim menicama ili ovlašćenjima.

Registar menica i ovlašćenja je javna knjiga i vodi se u elektronskom obliku, a podaci iz ovog registra dostupni su na internet strani Narodne banke Srbije.

Kao datum i vreme registrovanja menica i ovlašćenja smatra se datum i vreme kada su na internet strani Narodne banke Srbije objavljeni podaci, koje sadrži registar menica i ovlašćenja, za čiju tačnost i verodostojnost odgovara banka.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove, sadržinu i način vođenja registra menica i ovlašćenja, kao i način brisanja podataka iz registra.

Prinudna naplata – postupak realizacije

Prinudna naplata se vrši u postupku koji sprovodi Narodna banka Srbije.

Narodna banka Srbije prima izvršna rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, kao i izvršna sudska rešenja, druge izvršne naslove i zakonska ovlašćenja od njihovih izdavalaca i odmah posle tog prijema svim bankama nalaže da blokiraju sve dinarske i devizne račune ovog dužnika, da mu ne otvaraju nove račune i da joj bez odlaganja dostave podatke o stanju sredstava na tim računima.

Prinudna naplata sa računa klijenta

Kad primi obaveštenje od banaka o stanju sredstava na računima, Narodna banka Srbije nalaže banci kod koje dužnik ima najviši iznos sredstava na otvorenom dinarskom računu da se prinudna naplata izvrši s tog računa. Ako na njemu nema dovoljno sredstava – izvršenje se nalaže i drugim bankama kod kojih dužnik ima otvorene dinarske račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu.

Ako na dinarskim računima nema sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu ili ih nema dovoljno – izvršenje se nalaže bankama kod kojih dužnik ima otvorene devizne račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu.

Pod sredstvima za izvršenje naloga za prinudnu naplatu podrazumevaju se dinarska sredstva koja se vode na dinarskim računima kod banke, kao i dinarska protivvrednost deviznih sredstava kod banke, osim sredstava čije je izvršenje izuzeto zakonom, aktom Vlade, propisom Narodne banke Srbije, sudskom odlukom ili odlukom poreskog, odnosno carinskog organa i sredstava donacija i humanitarne pomoći, životnog osiguranja, prihoda od privatizacije, sredstava za formiranje robnih rezervi, sredstava samodoprinosa, sudskih depozita, sredstava određenih za isplatu po osnovu akreditiva, sredstava depozita za obezbeđenje kredita, sredstava budžeta za isplatu premija, subvencija i regresa, sredstava obezbeđenja po ugovorima propisanih zakonom i drugim propisom, kao i tuđih sredstava na računima dužnika.

Ako dužnik ima oročena sredstva kod banke, banka je dužna da, posle isteka ugovorenog roka na koji su ta sredstva oročena, i ta sredstva koristi za izvršavanje naloga za prinudnu naplatu. U tom slučaju ne može produžavati ugovor na osnovu koga su ta sredstva oročena.

Sredstva dužnika na računu kod banke blokirana na osnovu naloga za prinudnu naplatu ne mogu se koristiti za druga plaćanja tog dužnika.

Kada prinudna naplata sa računa dužnika bude okončana odnosno nakon potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu, Narodna banka Srbije bez odlaganja obaveštava banke o tom izvršenju, radi deblokade sredstava dužnika na njegovim računima kod tih banaka.

Osnovi i nalozi za prinudnu naplatu evidentiraju se i izvršavaju prema vremenu prijema kod Narodne banke Srbije.

Nalozi poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu izvršavaju se sa računa dužnika kod banke navedene u tim nalozima.

Ako na računu dužnika kod banke navedene u nalozima poverilaca, nema sredstava za izvršavanje naloga ili ih nema dovoljno – banka navedena u ovim nalozima podatke iz tih naloga odmah dostavlja Narodnoj banci Srbije, radi izvršenja prinudne naplate s računa dužnika kod banaka na kojima ima sredstava, na način, koji je utvrđen u slučajevima kada se prinudna naplata realizuje na osnovu izvršnih rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, kao i izvršnih sudskih rešenja, drugih izvršnih naslova i zakonskih ovlašćenja.

Saznajte više:
Ugovor o preuzimanju duga »
Naplata potraživanja »
Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija) »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

72 - “Prinudna naplata sa računa klijenta”

 1. Postovan
  Sudski iyvrsitelj mi je blokirao dve trecine plate.Na moju molbu blokirao mi je polovinu plate.
  Drugi izvrsitelj mi je danas blokirao tekuci racun.Sta dalje?

  1. Poštovani Zorane,

   Ukoliko je Vaš tekući račun blokiran u visini zakonskog maksimuma od 2/3 iznosa Vaše ukupne zarade, onda nemate zakonskih mogućnosti da osporavate obim blokade tekućeg računa. Ukoliko je iznos Vaše zarade jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom, onda u tom slučaju prinuno izvršenje može da se sprovede u maksimalnoj visini do polovine Vaše zarade.

 2. Poštovana Dragana,
  Po sudskoj odluci, iz ličnog dohotka dužnika se svakog meseca “skida” jedna trećina plate,
  na ime poverioca ( EPS). Naplata je tekla uredno i u kontinuitetu 2 godine. Poverioc je posle dve godine, nezadovoljan iznosom do tada isplaćenog duga ,tražio od suda dopunsko sredstvo izvršenja, blokadu računa u banci. Sa sada blokiranog računa, poverioc naplaćuje
  dve trećine, od uplaćene zarade na račun, uz jednu trećinu koja se već obračunava i odbija pre uplate dohotka na račun. S obzirom da ovo dopunsko sredstvo izvršenja, direktno utiče na održavanje normalne egzitencije tročlane porodice, da li im se može stati na put i tražiti od suda da se dopunsko sredstvo izvršenja povuče?
  Hvala unapred na odgovoru.

  1. Poštovani Zorane,

   S obzirom da je članom 258. Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisano ograničenje izvršenja na maksimalan iznos od 2/3 zarade odnosno 1/2 minimalne zarade, ukoliko primate minimalan iznos zarade, imate pravni osnov da zahtevate da se izvršenje odredi u granicama propisanim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

 3. Postovani, za kafic koji je zatvoren pre godinu dana, dobavljač je pustio menice i posto nije imalo kako da se naplati dug je otisao izvrsiteljima….. Da li mogu preko privatne imovine naplatiti isti ili samo imovinom firme jer se na menici nalazio pecat firme

  1. Poštovani Marko,

   Ukoliko ste delatnost kafića obavljali kao preduzetnik, onda u tom slučaju dug može da bude naplaćen iz Vaše privatne imovine.

 4. Imam blokirana tri racuna u erste banci od strane izvrsitelja zbog jednog kredita. Pa me interesuje dali postoji mogucnost da otvorim novi racun u nekoj drugoj banci ?? A da on pritom nebude blokiran. Zanima me dali izvrsitelji cesto proveravaju to ?? Hvala.

  1. Poštovani Danijele,

   U slučaju kada je pokrenut postupak prinudne naplate potraživanja ne postoji mogućnost otvaranja novog računa, koji ne bi bio obuhvaćen blokadom odnosno koji bi bio izuzet iz postupka prinudne naplate. S obzirom da prinudnu naplatu sprovodi Odeljenje za prinudnu naplatu kod Narodne banke Srbije, čija je dužnost da sa svih računa dužnika realizuje naplatu potraživanje i koje ima uvid u sve račune dužnika, provera javnih izvršitelja nema uticaja.

 5. Poštovanje
  Hteo sam da pitam fizicko sam lice, dao sam pozajmnicu firmi a ona meni dala menicu. Da li postoji mogucnost naplate iste.

  1. Poštovani Aleksandre, možete da naplatite svoje potraživanje, ukoliko je menica izdata u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 6. Poštovana,

  molim za savet kako naplatiti menicu koja je već u prinudnoj naplati skoro 6 meseci a dužnik je u blokadi od puštanja menice i iznos blokade se ne menja. Da li postoji način da se preskoči redosled u prinudnoj naplati (ponavljam da je menica već puštena na naplatu)?

  Unapred zahvaljujem na odgovoru.

  1. Poštovana Jelena, Ne postoji način da se promeni redosled naplate u prinudnoj naplati, koji je propisan zakonom.

 7. Poštovani,
  Da li u slučaju blokade računa za fiziko lice banka mesečna primanja uzima u celosti ili 2/3?
  U pitanju je bio keš kredit.
  Hvala unapred na odgovoru.

  1. Poštovani Branko, Prema odredbama člana 258. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Znači ukoliko primate minimalnu zaradu prinudna naplata može da se sprovede na maksimalno polovini iznosa miniamlne zarade, a u drugim slučajevima do dve trećine iznosa zarade.

  1. Poštovani Dejane, Ne postoji propisani rok trajanja blokade računa. Period trajanja blokade računa zavisi od dinamike priliva novčanih sredstava na račun lica čiji je račun blokiran.

 8. Imala sam firmu na svoje ime,dug je ostao,a APR je zatvorio firmu. Sada sam se zaposlila i treba da mi legne prva plata,pa me zanima da li ce mi racun biti blokiran,ili ce mi se oduzimati po 20,30% kako sam cula. U pitanju je drzava kao naplatilac duga.

  1. Poštovana Mia,Prema odredbama člana 258. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Znači ukoliko primate minimalnu zaradu prinudna naplata može da se sprovede na maksimalno polovini iznosa miniamlne zarade, a u drugim slučajevima do dve trećine iznosa zarade.

 9. Poštovana,
  Čini mi se da sam Vam jednom već postavljao pitanje,ali da nisam dobio odgovor,ali Vam sada ponovo postavljam pitanje:Račun mi je blokiran 2 puta od firme sa čijim komercijalistom sam imao dogovor,da ako uplatim dogovorenog datuma neće biti blokade računa ali je to samo bio dogovor,tako da mi je firma blokirala račun iako sam uplatio dug oba puta i tražio i iod poslovne banke i od poverioca da povuče menicu ali to nije uradjeno,tako da sam platio 2 puta plus naknadu NBS 2500 dinara i proviziju banci od 300 dinara,na nalog od 154.dinara.Poverilac mi je vratio dug a naknadu i proviziju nije iako je bio kriv.Kakva je situacija oko blokade i naplate duiga ako sam 2 radnje izbrisao u APR,a jednu privremeno odjavio do daljeg sa datum 31.08.2018.g i radnja mi neće raditi pa neću imati ni sredstava za plaćanje.Molim Vas da mi odgovorite jer mi je hitno.
  S poštovanjem

  1. Poštovani Milosave, Svi dugovi Vaše preduzetničke radnje mogu da budu naplaćeni i iz Vaše lične imovine.