Osnovi, redosled i postupak realizacije prinudne naplate

Prinudna naplata sa računa klijenta

Prinudna naplata sa računa klijenata se realizuje u skladu sa odredbama članova 47. do 49. Zakona o platnom prometu (“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 i 139/2014). Navedenim zakonskim odredbama regulisani su osnovi prinudne naplate, redosled izvršenja osnova prinudne naplate, kao i postupak realizacije prinudne naplate.

Prinudna naplata – osnovi i redosled izvršenja osnova

Prinudna naplata sa računa klijenta vrši se sa svih računa klijenta kod banaka na kojima on ima sredstva, i vrši se na osnovu:

 • izvršnih rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa – prema vremenu prijema
 • izvršnih sudskih rešenja, drugih izvršnih naslova, zakonskih ovlašćenja – prema vremenu prijema
 • naloga poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu – prema vremenu prijema.

Prinudna naplata se vrši prema sledećem redosledu:

 • izvršna rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa
 • izvršna sudska rešenja, drugi izvršni naslovi, zakonska ovlašćenja
 • nalozi poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu.

Povraćaj sredstava, koja predstavljaju tuđa sredstva na računu klijenta ima prioritet u odnosu na naplatu na osnovu prethodno navedenih naloga.

Prinudna naplata naloga poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja, koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu, može se vršiti na osnovu menica ili ovlašćenja samo ako su i menice i ovlašćenja evidentirane u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije.

Registar menica i ovlašćenja sadrži sledeće podatke:

 • serijski broj menice/ovlašćenja
 • matični broj dužnika, odnosno jemca ili avaliste
 • datum izdavanja menice/ovlašćenja
 • datum dospeća menice/ovlašćenja
 • iznos na menici/ovlašćenju, a ako je reč o blanko menici – podatke o osnovu izdavanja (npr. ugovor o kreditu i sl.) i iznos iz osnova izdavanja
 • datum i vreme registrovanja menice/ovlašćenja.

Zahtev za registraciju menice ili ovlašćenja dužnik podnosi svojoj banci, koja izdaje potvrdu o registrovanim menicama ili ovlašćenjima.

Registar menica i ovlašćenja je javna knjiga i vodi se u elektronskom obliku, a podaci iz ovog registra dostupni su na internet strani Narodne banke Srbije.

Kao datum i vreme registrovanja menica i ovlašćenja smatra se datum i vreme kada su na internet strani Narodne banke Srbije objavljeni podaci, koje sadrži registar menica i ovlašćenja, za čiju tačnost i verodostojnost odgovara banka.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove, sadržinu i način vođenja registra menica i ovlašćenja, kao i način brisanja podataka iz registra.

Prinudna naplata – postupak realizacije

Prinudna naplata se vrši u postupku koji sprovodi Narodna banka Srbije.

Narodna banka Srbije prima izvršna rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, kao i izvršna sudska rešenja, druge izvršne naslove i zakonska ovlašćenja od njihovih izdavalaca i odmah posle tog prijema svim bankama nalaže da blokiraju sve dinarske i devizne račune ovog dužnika, da mu ne otvaraju nove račune i da joj bez odlaganja dostave podatke o stanju sredstava na tim računima.

Prinudna naplata sa računa klijenta

Kad primi obaveštenje od banaka o stanju sredstava na računima, Narodna banka Srbije nalaže banci kod koje dužnik ima najviši iznos sredstava na otvorenom dinarskom računu da se prinudna naplata izvrši s tog računa. Ako na njemu nema dovoljno sredstava – izvršenje se nalaže i drugim bankama kod kojih dužnik ima otvorene dinarske račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu.

Ako na dinarskim računima nema sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu ili ih nema dovoljno – izvršenje se nalaže bankama kod kojih dužnik ima otvorene devizne račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu.

Pod sredstvima za izvršenje naloga za prinudnu naplatu podrazumevaju se dinarska sredstva koja se vode na dinarskim računima kod banke, kao i dinarska protivvrednost deviznih sredstava kod banke, osim sredstava čije je izvršenje izuzeto zakonom, aktom Vlade, propisom Narodne banke Srbije, sudskom odlukom ili odlukom poreskog, odnosno carinskog organa i sredstava donacija i humanitarne pomoći, životnog osiguranja, prihoda od privatizacije, sredstava za formiranje robnih rezervi, sredstava samodoprinosa, sudskih depozita, sredstava određenih za isplatu po osnovu akreditiva, sredstava depozita za obezbeđenje kredita, sredstava budžeta za isplatu premija, subvencija i regresa, sredstava obezbeđenja po ugovorima propisanih zakonom i drugim propisom, kao i tuđih sredstava na računima dužnika.

Ako dužnik ima oročena sredstva kod banke, banka je dužna da, posle isteka ugovorenog roka na koji su ta sredstva oročena, i ta sredstva koristi za izvršavanje naloga za prinudnu naplatu. U tom slučaju ne može produžavati ugovor na osnovu koga su ta sredstva oročena.

Sredstva dužnika na računu kod banke blokirana na osnovu naloga za prinudnu naplatu ne mogu se koristiti za druga plaćanja tog dužnika.

Kada prinudna naplata sa računa dužnika bude okončana odnosno nakon potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu, Narodna banka Srbije bez odlaganja obaveštava banke o tom izvršenju, radi deblokade sredstava dužnika na njegovim računima kod tih banaka.

Osnovi i nalozi za prinudnu naplatu evidentiraju se i izvršavaju prema vremenu prijema kod Narodne banke Srbije.

Nalozi poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu izvršavaju se sa računa dužnika kod banke navedene u tim nalozima.

Ako na računu dužnika kod banke navedene u nalozima poverilaca, nema sredstava za izvršavanje naloga ili ih nema dovoljno – banka navedena u ovim nalozima podatke iz tih naloga odmah dostavlja Narodnoj banci Srbije, radi izvršenja prinudne naplate s računa dužnika kod banaka na kojima ima sredstava, na način, koji je utvrđen u slučajevima kada se prinudna naplata realizuje na osnovu izvršnih rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, kao i izvršnih sudskih rešenja, drugih izvršnih naslova i zakonskih ovlašćenja.

Saznajte više:
Ugovor o preuzimanju duga »
Naplata potraživanja »
Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija) »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

64 - “Prinudna naplata sa računa klijenta”

 1. Postovani, imam pitanje, a u vezi prinudne naplate infostana. Nisam dobila od izvrsni tel ja nikakvo resen je, slučajno sam saznala da imam zabranu na plati a kojom vec 4 godine otplaćuje 2 kredita i ciju iznos iznosi posto od plate. Prvi kredit je obezbede hipotekom a drugi administracija. zabranom. Moje pitanje je, da li je moguće da nedobije resen i da li moze da se smanji otplata infostana. Hvala.

  1. Poštovana Gordana,

   Morali ste da primite Rešenje o izvršenju. Svoj dug prema Infostanu ne možete da umanjite.

 2. Da li izvrsni duznik ima pravo na odstetu jer se izvrsni poverioc u postupku izvrsenja sprovedenog od strane privatnog izvrsitelja, na nekretnini izvrsnog poverioca u potpunosti namirio, koje isti nije po ZIO ponudio izvrsnom duzniku, prilikom ispraznjenja od pokretnih stvari( hotel 32 sobe,3 restorana), koje nisu bile predmet izvrsenja, vec je iste predao izvrsnom poveriocu koji ih je zadrzao duze od pet meseci, a nakon toga predao potpuno unistene a deo je nestao a deo i nakon dve godine nije vracen, cime je napravljena steta u visini od oko 20.000.000,00 dinara. Da li je za prouzrokovanu stetu kriv Javni izvrsitelj i na koji nacin pokrenuti postupak za naplatu stete?

  1. Poštovani Dragane,

   Da bih Vam dala odgovor na Vaše pitanje morala bih da pogledam celokupnu dokumentaciju i da sagledam sve detalje i propuste sprovedenog postupka.

 3. Postovani,
  resenjem ministarstva finansija mi odredjena mera prinudne naplate na zaradu do 2/3. Interesuje me da li to i obavezno znaci da mora biti 2/3 i s obzirom da imam obaveze po kreditima i dozvoljenim minusima kod banaka koji su nastale i traju pre nego je doneto resenje o prinudnoj naplati,interesuje me ko ima prioritet pri naplati,da li ide hronoloski? napomenuo bih da radim na ugovor mesec za mesec i da na kraju ovog meseca moj radni odnos prestaje i postaje nezaposleno lice. Dug na osnovu kojeg mi je odredjena prinudna naplata je nastao kao posledeica neplacanja doprinosa u doba kada sam bio preduzetnik-taksista,a preduzetnicka radnja je ugasewna 2012go. Unapred hvala

  1. Postovani Vlado,

   Prilikom realizacije prinudne naplate se poštuje hronološki redosled prijema naloga za naplatu.

 4. Postovanje Dragana,

  imam kredit u Euro banci, a zaradu mi poslodavac isplacuje u Erste banci.
  Zanima me, posto je za kredit potpisana menica, a ja vec duze vreme imam dug po kreditu, i preti mi aktiviranje iste. Ako mi dospe ceo kredit na naplatu i odem u blokadu racuna, da li to znaci da ja svoju zaradu necu moci da podizem sve dok se celokupan preostali iznos kredita ne namiri.

  Veliko hvala na vremenu i odgovoru

  1. Postovani Snezana,

   Ukoliko bude pokrenut postupak prinudne naplate moci cete da raspolazete sa 1/3 svoje zarade a na 2/3 ce se sprovoditi prinudna naplata duga.

 5. Poštovana Dragana!
  vodim malu agenciju pa mi je potrebna pomoć naime jedan radnik je dobio na blokadu sudsko rešenje sa većom glavnicom i obračunom kamate od 2007 god tako da je zakonska zatezna kamata dva puta veća od glavnice. Ne mogu da pronađem u propisima nigde redosled prenosa obustavljenih stredstava, ranije je redosled bio sledeći: troškovi-kamata-glavnica, bitan mi je redosled jer će obustava potrajati zbog velikog iznosa glavnice.
  Pozdrav …Atila

 6. Postovana Dragana
  Imam menice kupca koje su registrovane i overene u Intesa banci ,u medjuvremenu kontrolom sam utvrdio da je moj kupac zatvorio racun u banci Intesa ,racuni u drugim bankama su mu aktivni
  za sada je sve u redu ,ukoliko dodje do nekih problema da li ja mogu da realizujem te iste menice
  kod bilo koje druge banke ili moram da mu trazim nove gde su mu otvoreni i aktivni tekuci racuni
  srdacan pozdrav Dejan

  1. Poštovani Dejane,

   Prinudna naplata s računa klijenta vrši se sa svih računa klijenta kod banaka na kojima on ima sredstva. Prinudnu naplatu sprovodi Narodna banka Srbie i to na osnovu menica ili ovlašćenja samo ako su i menice i ovlašćenja evidentirani u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije. Prema tome ukoliko su Vaše menice registrovane u registru menica i ovlašćenja, koji vodi Narodna banka Srbije, bićete u mogućnosti da svoj dug naplatite iz sredstava, koja se nalaze na aktivnim računima Vašeg klijenta, koji je izdao menice.

 7. Postovana,
  Po sudskoj presudi imam potrazivanje prema firmi ciji se racuni nalaze u blokadi. Ta firma ima sopstvene prihode od izdavanja poslovnog prostora, ali putem fiktivnih ugovora o kompenzaciji vrsi placanja svih svojih obaveza (a ne samo poreskih i sl.) i na taj nacin izbegava uplacivanje bilo kakvih sredstava na sopstvenim racunima.
  Koje su moje zakonske mogucnosti za naplatu potrazivanja, osim naplate na imovini?

  1. Poštovani Nenade,

   Ukoliko je Vaš dužnik privredno društvo koje ima pravnu formu društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) ili akcionarskog društva (AD), Vaše potraživanje možete naplatiti jedino iz imovine privrednog društva.

 8. Poštovana Dragana,
  fizičko sam lice, nisam preduzetnik i nemam primanja, ali imam tekući račun nad kojim je zbog duga, zaključkom osnovnog suda određena i izvršena plenidba sredstava, nakon koje je stanje na računu bilo: 0,00 RSD. Par dana posle toga stiglo mi je obaveštenje da mi je račun u minusu za visinu iznosa sredstava za mesečno održavanje računa. Pošto banka neće da zatvori račun jer je blokiran, moram plaćati mesečno održavanje istog ali banka ta sredstva namenjena za vođenje računa, prebacuje na račun izvršnog poverioca, bez obzira da li ih ja uplatim ili ne uplatim, a minus na mom računu se uvećava. Da li banka postupa ispravno ?

  1. Poštovani Momčilo,

   Vaša banka postupa u skladu sa zakonom. Jedini način da Vaš tekući račun ne bude u minusu je da uplatite iznos koji će biti dovoljan za namirenje Vašeg preostalog duga prema poveriocu i prema banci za održavanje računa.

 9. Moj otav je imao firmu koju sam ja nasledila. Jedan od dobavljaca je imao menicu koju je on potpisao, i pustio je godinu dana nakon njegove smrti,i racun firme je blokiran. Da li su dobavljaci mogli to da urade-da puste menicu koju je potpisao neko ko vise nije ziv i nije vise vlasnik?

  1. Poštovana Majo,

   S obzirom da ste Vi pravni sledbenik Vašeg oca i da je firma nastavila da posluje i nakon smrti Vašeg oca, a da su dobavljači došli u posed menica na zakonit način u vreme kada je Vaš otac bio živ odnosno da su menice nesporno potpisane od stane Vašeg oca, dobavljači imaju osnova da svoja nesporna i dospela potraživanja naplaćuju putem menica, koje je potpisao Vaš otac.

 10. postovani molim za odgovor na pitanje. fizicko sam lice penzioner i nisam preduzetnik . imam otvoren tekuci racun kod societe generale banke. oni su mi prosle godine a na osnovu resenja izvrsitelja blokirari racun na iznos od 14ooo dinara za korist izvrsitelja. ponavljam nisam pravno lice niti fizicko lice da li je banka imala pravo na to i da li je izvrsitelj smeo da to uradi ili ne. molim za tacan odgovor. Citao sam sve moguce zakone i dosao do zakljucka da ne ali volim vase misljenje

  1. Poštovani Miodraže,

   Nakon čitanja zakona došli ste do pogrešnog zaključka. Svi tekući računi fizičkih lica, mogu da budu blokirani na osnovu Rešenja o izvršenju a radi naplate dugova od fizičkih lica, koji su vlasnici tekućih računa kod banaka.