Osnovi, redosled i postupak realizacije prinudne naplate

Prinudna naplata sa računa klijenta

Prinudna naplata sa računa klijenata se realizuje u skladu sa odredbama članova 47. do 49. Zakona o platnom prometu (“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 i 139/2014). Navedenim zakonskim odredbama regulisani su osnovi prinudne naplate, redosled izvršenja osnova prinudne naplate, kao i postupak realizacije prinudne naplate.

Prinudna naplata – osnovi i redosled izvršenja osnova

Prinudna naplata sa računa klijenta vrši se sa svih računa klijenta kod banaka na kojima on ima sredstva, i vrši se na osnovu:

 • izvršnih rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa – prema vremenu prijema
 • izvršnih sudskih rešenja, drugih izvršnih naslova, zakonskih ovlašćenja – prema vremenu prijema
 • naloga poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu – prema vremenu prijema.

Prinudna naplata se vrši prema sledećem redosledu:

 • izvršna rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa
 • izvršna sudska rešenja, drugi izvršni naslovi, zakonska ovlašćenja
 • nalozi poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu.

Povraćaj sredstava, koja predstavljaju tuđa sredstva na računu klijenta ima prioritet u odnosu na naplatu na osnovu prethodno navedenih naloga.

Prinudna naplata naloga poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja, koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu, može se vršiti na osnovu menica ili ovlašćenja samo ako su i menice i ovlašćenja evidentirane u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije.

Registar menica i ovlašćenja sadrži sledeće podatke:

 • serijski broj menice/ovlašćenja
 • matični broj dužnika, odnosno jemca ili avaliste
 • datum izdavanja menice/ovlašćenja
 • datum dospeća menice/ovlašćenja
 • iznos na menici/ovlašćenju, a ako je reč o blanko menici – podatke o osnovu izdavanja (npr. ugovor o kreditu i sl.) i iznos iz osnova izdavanja
 • datum i vreme registrovanja menice/ovlašćenja.

Zahtev za registraciju menice ili ovlašćenja dužnik podnosi svojoj banci, koja izdaje potvrdu o registrovanim menicama ili ovlašćenjima.

Registar menica i ovlašćenja je javna knjiga i vodi se u elektronskom obliku, a podaci iz ovog registra dostupni su na internet strani Narodne banke Srbije.

Kao datum i vreme registrovanja menica i ovlašćenja smatra se datum i vreme kada su na internet strani Narodne banke Srbije objavljeni podaci, koje sadrži registar menica i ovlašćenja, za čiju tačnost i verodostojnost odgovara banka.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove, sadržinu i način vođenja registra menica i ovlašćenja, kao i način brisanja podataka iz registra.

Prinudna naplata – postupak realizacije

Prinudna naplata se vrši u postupku koji sprovodi Narodna banka Srbije.

Narodna banka Srbije prima izvršna rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, kao i izvršna sudska rešenja, druge izvršne naslove i zakonska ovlašćenja od njihovih izdavalaca i odmah posle tog prijema svim bankama nalaže da blokiraju sve dinarske i devizne račune ovog dužnika, da mu ne otvaraju nove račune i da joj bez odlaganja dostave podatke o stanju sredstava na tim računima.

Prinudna naplata sa računa klijenta

Kad primi obaveštenje od banaka o stanju sredstava na računima, Narodna banka Srbije nalaže banci kod koje dužnik ima najviši iznos sredstava na otvorenom dinarskom računu da se prinudna naplata izvrši s tog računa. Ako na njemu nema dovoljno sredstava – izvršenje se nalaže i drugim bankama kod kojih dužnik ima otvorene dinarske račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu.

Ako na dinarskim računima nema sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu ili ih nema dovoljno – izvršenje se nalaže bankama kod kojih dužnik ima otvorene devizne račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu.

Pod sredstvima za izvršenje naloga za prinudnu naplatu podrazumevaju se dinarska sredstva koja se vode na dinarskim računima kod banke, kao i dinarska protivvrednost deviznih sredstava kod banke, osim sredstava čije je izvršenje izuzeto zakonom, aktom Vlade, propisom Narodne banke Srbije, sudskom odlukom ili odlukom poreskog, odnosno carinskog organa i sredstava donacija i humanitarne pomoći, životnog osiguranja, prihoda od privatizacije, sredstava za formiranje robnih rezervi, sredstava samodoprinosa, sudskih depozita, sredstava određenih za isplatu po osnovu akreditiva, sredstava depozita za obezbeđenje kredita, sredstava budžeta za isplatu premija, subvencija i regresa, sredstava obezbeđenja po ugovorima propisanih zakonom i drugim propisom, kao i tuđih sredstava na računima dužnika.

Ako dužnik ima oročena sredstva kod banke, banka je dužna da, posle isteka ugovorenog roka na koji su ta sredstva oročena, i ta sredstva koristi za izvršavanje naloga za prinudnu naplatu. U tom slučaju ne može produžavati ugovor na osnovu koga su ta sredstva oročena.

Sredstva dužnika na računu kod banke blokirana na osnovu naloga za prinudnu naplatu ne mogu se koristiti za druga plaćanja tog dužnika.

Kada prinudna naplata sa računa dužnika bude okončana odnosno nakon potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu, Narodna banka Srbije bez odlaganja obaveštava banke o tom izvršenju, radi deblokade sredstava dužnika na njegovim računima kod tih banaka.

Osnovi i nalozi za prinudnu naplatu evidentiraju se i izvršavaju prema vremenu prijema kod Narodne banke Srbije.

Nalozi poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu izvršavaju se sa računa dužnika kod banke navedene u tim nalozima.

Ako na računu dužnika kod banke navedene u nalozima poverilaca, nema sredstava za izvršavanje naloga ili ih nema dovoljno – banka navedena u ovim nalozima podatke iz tih naloga odmah dostavlja Narodnoj banci Srbije, radi izvršenja prinudne naplate s računa dužnika kod banaka na kojima ima sredstava, na način, koji je utvrđen u slučajevima kada se prinudna naplata realizuje na osnovu izvršnih rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, kao i izvršnih sudskih rešenja, drugih izvršnih naslova i zakonskih ovlašćenja.

Saznajte više:
Ugovor o preuzimanju duga »
Naplata potraživanja »
Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija) »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

64 - “Prinudna naplata sa računa klijenta”

 1. Postovanje Dragana jedno pitanje imam Dali ja mogu primati plati na racun ako mi je blokiran zbog dugovanja kredita jer nisam imao sredstava za vracanje vec duze vreme zbog zaposlenja sada Sam ponovo nasao posao I treba poslodavac da mi uplacuje platu na racun I Dali cu ja imati nesto za mene sa tog racuna koliko se uzima za naplatu hvala unapred na odgovoru

  1. Poštovani,

   Prema odredbama člana 258. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Prema tome nakon prinudne naplate duga po osnovu kredita Vama bi preostala jedna trećina isplaćene zarade ili polovina iznosa minimalnog iznosa zarade, ukoliko Vam poslodavac bude isplaćivao minimalni iznos zarade propisan zakonom.

 2. Poštovani,sta se desava ako je onaj koji je podigao kredit preminuo? Da li automatski potrazivanja banke idu na naslednike,kada se zavrsi ostavinska rasprava ili mora da se uradi i prenos apsolutnih prava na pokretnu i nepokretnu imovinu?

  1. Poštovana Ivana,

   S obzirom da naslednici odgovoaraju za dugove ostavioca do visine vrednosti svog naslednog dela, tek nakon pravosnažnog okončanja ostavinskog postupka i donošenja rešenja u kome će biti određeni naslednici i njihovi nasledni delovi, banka će moći od naslednika da realizuje naplatu potraživanja prema ostaviocu, ali samo do visine vrednosti naslednog dela.

  1. Poštovani Marjane,

   Prinudno izvršenje se može sprovesti isključivo na računima izvršnog dužnika.

 3. Postovani,
  Blokiran mi je racun bez ikakvog obavestenja a na osnovu naplate kredita koji sam podigla kao fizicko lice. Blokiran mi je racun ugostiteljskog obkekta. Da li to znaci da ne mogu isplacivati doprinoae zapoalenima, zarade, kao i dobavljace? Pretpostavljala sam da za to postoji procedura pre nego sto se desi!
  Molim za odgovor

  1. Poštovana Jelena,

   Blokiranju računa trebalo je da prethodi donošenje rešenja o izvršenju od strane nadležnog privrednog suda, ali ukoliko ste predali menice kao sredstvo obezbeđenja plaćanja kredite, te menice mogu biti predate na naplatu bez sudskog postupka. Sa blokiranih računa nemate mogućnost da vršite bilo kakve isplate, jer usled blokade nemate raspoloživa novčana sredstva za to.

 4. Blokirani su mi racuni u svim bankama. A treba da pocnem da radim u jednoj firmi pa me interesuje koliki procenat od zarade mi se skida sa racuna?
  Hvala!

  1. Poštovani Nemanja,

   Prema odredbama člana 258. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

 5. Da li prilikom blokade svih racuna zakonski mogu da blokiraju kompletnu zaradu odnosno celu platu i sve prihode na tim racunima do naplate celog duga ili je to neki odredjeni deo prihoda?

  1. Poštovana Rajka,

   Ne postoji zakonska mogućnost da Vam u postupku prinudne naplate blokiraju celokupan iznos zarade. Prema odredbama člana 258. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

  1. Poštovana Jasmina,

   Podnošenjem tužbe radi sticanja bez osnova, možete u sudskom postupku da realizujete povraćaj sume novca, koja je dva puta naplaćena.

 6. Postovani,
  mojoj str je pustena menica uz samo jedan email upozorenja da ce nam pustiti menicu ako ne izmirimo nase dugovanje , a da se nisu uzela u obzir i dugovanja firme koja nam je pustila menicu prema nama. Racuni su nam bili blokirani jedan dan jer smo uplatili pozajmicu da bi odblokirali racun. Medjutim sredstva koja mi potrazujemo ista firma ne negira ali i ne uplacuje na nas racun vec mesec dana uprkos mojim svakodnevnim molbama. Ja nemam menicu da njima pustim molim Vas posavetujte me da li mogu da ih tuzim za pustanje menice bez saldiranja stanja ili neadekvatno pustanje menice ili sta vec?

  Hvala!

  1. Poštovani Borise,

   Ne postoje uslovi da vodite sudski postupak iz razloga, koje ste naveli u svom komentaru.

 7. Poštovani,
  da li je o preduzamanjima Narodne banke, kada je u pitanju prinudna naplata sa računa dužnika, dužnik o tome obavešten ili za naplatu potraživanja saznaje tek po početku sprovođenja naplate i blokade računa?

  Hvala!

  1. Poštovani,

   Pre početka realizacije prinudne naplate potraživanja sa računa dužnika, poveriocu treba da bude dostavljena odluka nadležnog državnog organa (suda, poreske uprave i sl.) na osnovu koje se prinudna naplata realizuje. Takođe ukoliko se realizuje prinudna naplata potraživanja, na osnovu menica koje su predate poveriocu kao sredstvo obezbeđenja plaćanja, dužnik je takođe prethodno upoznat sa mogućnošću prinudne naplate duga.