Naknada štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životnih aktivnosti

Umanjenje životnih aktivnosti, kao posebni osnov za naknadu štete zbog duševnih bolova, obuhvata sva ograničenja u životnim aktivnostima oštećenog koje je ostvarivao ili bi ih po redovnom toku stvari u budućnosti izvesno ostvarivao.

Pod ograničenjem se podrazumeva i vršenje aktivnosti uz povećane napore ili pod posebnim uslovima.

Ovaj vid štete je po pravilu trajnog karaktera, ali novčana naknada se može dosuditi i kad je umanjenje životnih aktivnosti privremeno, ako je jačeg intenziteta i dužeg trajanja ili ako to posebne okolnosti opravdavaju Nastavite sa čitanjem Naknada štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životnih aktivnosti

Novčana naknada pojedinih vidova nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove

Nematerijalna šteta se dosuđuje u slučaju povrede prava ličnosti. Može se sastojati u novčanoj i nenovčanoj naknadi.

Prema odredbama člana 200. Zakona o obligacionim odnosima novčana naknada nematerijalne štete određuje se kao ’’pravična novčana naknada’’.

Novčana naknada nematerijalne štete nema za svrhu novčanu reparaciju onoga što je oštećeni izgubio (pretrpljeni fizički i psihički bol ili strah), već da oštećeni za dosuđeni novačni iznos može sebi da pribavi ono (moralno ili materijalno) zadovoljstvo koje mu, na najbolji način omogućava da uspostavi narušenu psihičku ravnotežu. Nastavite sa čitanjem Novčana naknada pojedinih vidova nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove

Ugovor o zakupu nepokretnosti prema Zakonu o obligacionim odnosima

Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima ugovor o zakupu se definiše kao ugovor kojim se jedno lice (zakupodavac) obavezuje da preda određenu stvar drugom licu (zakupcu) na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu (zakupninu) i da mu po prestanku ugovora zakupljenu stvar vrati. Upotreba obuhvata i ubiranje plodova ukoliko nije drugačije ugovoreno ili uobičajeno.

Ugovor o zakupu je imenovani ugovor, jer je regulisan zakonom, teretan, konsensualan – nastaje saglasnošću volja, dvostrano obavezan i jednostavan ugovor – ne sadrži elemente drugih ugovora.

Takođe, prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima, Ugovor o zakupu je i neformalan ugovor. U posebnim propisima može biti propisana i obavezna forma ugovora o zakupu (pisana forma, overa potpisa itd). Prema odredbama člana 568 Zakona o obligacionim odnosima odredbe glave XI, koja reguliše zakup, neće se primenjivati na zakupe uređene posebnim propisima Nastavite sa čitanjem Ugovor o zakupu nepokretnosti prema Zakonu o obligacionim odnosima