Zakon o privrednim društvima

Registracija statusne promene i pravne posledice registracije statusne promene

Registracija statusne promene privrednog društva predstavlja sastavni deo faze okončanja postupka realizacije statusnih promena, koje su predviđene odredbama Zakona o privrednim društvima (pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje).

Registracija statusne promene vrši se u skladu sa zakonom o registraciji u odnosu na društvo sticaoca i u odnosu na društvo prenosioca, nakon stupanja na snagu ugovora o statusnoj promeni, odnosno plana podele.

U skladu sa odredbama zakona o registraciji registruje se povećanje, odnosno smanjenje osnovnog kapitala nastalo kao rezultat statusne promene, kao I brisanje iz registra privrednih subjekata privrednog društva, koje prestaje da postoji kao rezultat statusne promene.

Registracija statusne promene ne može se vršiti pre isplate nesaglasnih članova društva koje učestvuje u statusnoj promeni. Predsednik odbora direktora, odnosno predsednik nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, pisanom izjavom potvrđuju da su isplaćeni svi nesaglasni članovi društva koje učestvuje u statusnoj promeni, odnosno da nije bilo nesaglasnih članova društva.

Pravne posledice statusne promene

Pravne posledice statusne promene nastupaju danom registracije statusne promene u skladu sa zakonom o registraciji i to:

 1. imovina i obaveze društva prenosioca prelaze na društvo sticaoca, u skladu sa ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele; Izuzetno, u pogledu stvari i prava čiji je prenos uslovljen upisom u javne knjige, odnosno pribavljanjem određenih saglasnosti ili odobrenja, prenos te imovine na društvo sticaoca vrši se tim upisom na osnovu ugovora o statusnoj promeni ili plana podele, odnosno pribavljanjem tih saglasnosti ili odobrenja.
 2. društvo sticalac postaje solidarno odgovorno sa društvom prenosiocem za njegove obaveze koje nisu prenete na društvo sticaoca, ali samo do iznosa razlike vrednosti imovine društva prenosioca koja mu je preneta i obaveza društva prenosioca koje je preuzeo, osim ako je sa određenim poveriocem drugačije ugovoreno;
 3. članovi društva prenosioca postaju članovi društva sticaoca, tako što se njihovi udeli, odnosno akcije zamenjuju udelima, odnosno akcijama u društvu sticaocu, u skladu sa ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele; Izuzetno ova pravna posledica statusne promene ne nastupa u slučaju pripajanja jedinom članu društva, kada je društvo sticalac jedini član društva prenosioca.
 4. udeli, odnosno akcije društva prenosioca, koji su zamenjeni udelima, odnosno akcijama u društvu sticaocu, poništavaju se;
 5. prava trećih lica, koja predstavljaju terete na udelima, odnosno akcijama društva prenosioca koje se zamenjuju za udele, odnosno akcije društva sticaoca prelaze na udele, odnosno akcije koje član društva prenosioca stiče u društvu sticaocu, kao i na potraživanje novčane naknade na koju ima pravo pored ili umesto zamene za te akcije, odnosno udele u skladu sa ovim zakonom;
 6. zaposleni u društvu prenosiocu koji su ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele raspoređeni u društvo sticaoca nastavljaju da rade u tom društvu u skladu sa propisima o radu;
 7. druge pravne posledice statusne promene u skladu sa zakonom.

Ako se statusnom promenom društvo prenosilac gasi, nastupaju i sledeće pravne posledice statusne promene:

 1. društvo prenosilac prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije;
 2. uzajamna potraživanja između društva prenosioca i društva sticaoca gase se;
 3. obaveze društva prenosioca prelaze na društvo sticaoca u skladu sa ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele, i društvo sticalac postaje novi dužnik u pogledu tih obaveza, a ako postoji više društava sticalaca, svako od njih supsidijarno odgovara za obaveze koje su u skladu sa ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele prešle na ostala društva sticaoce do iznosa razlike vrednosti imovine društva prenosioca koja mu je preneta i obaveza društva prenosioca koje je preuzeo, osim ako je sa određenim poveriocem drugačije ugovoreno;
 4. dozvole, koncesije, druge povlastice i oslobođenja data ili priznata društvu prenosiocu prelaze na društvo sticaoca u skladu sa ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele, osim ako je propisima kojim se uređuje njihovo davanje drugačije određeno;
 5. direktorima, i članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, i zastupnicima društva prenosioca prestaju dužnosti i ovlašćenja, kao i punomoćja za glasanje u skupštini društva prenosioca.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) i stava 2. tačka 3), solidarna odnosno supsidijarna odgovornost društva sticaoca neće postojati u pogledu potraživanja za koje je poverilac društva koje učestvuje u statusnoj promeni čije je potraživanje nastalo pre registracije statusne promene u skladu sa zakonom o registraciji i koji smatra da će statusna promena u kojoj učestvuje njegov dužnik ugroziti namirenje njegovog potraživanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja iz člana 495. Zakona o privrednim društvima od strane njegovog dužnika, zahtevao dobijanje odgovarajuće zaštite.

Zaštita poverilaca obezbeđuje se na sledeći odgovarajući način:

 1. davanjem obezbeđenja u vidu zaloge, jemstva i slično;
 2. izmenama uslova ugovora po osnovu kog je nastalo potraživanje ili raskidom tog ugovora;
 3. odvojenim upravljanjem imovinom društva prenosioca do namirenja potraživanja;
 4. preduzimanjem drugih radnji i mera koje obezbeđuju poveriocu položaj koji nije lošiji u odnosu na položaj koji je imao pre sprovođenja statusne promene.

Neraspoređena imovina i obaveze društva prestalog podelom

Imovina društva prenosioca prestalog podelom, koja ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele nije preneta nijednom društvu sticaocu, niti se tumačenjem tog ugovora, odnosno plana može odrediti kojem društvu sticaocu se ta imovina ima preneti, prenosi se svakom od društava sticalaca srazmerno učešću imovine koja je na njih preneta, umanjenoj za preuzete obaveze, u ukupnoj neto imovini društva prestalog podelom.

Za obaveze društva prenosioca prestalog podelom koje ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele nisu raspoređene nijednom društvu sticaocu, niti se tumačenjem tog ugovora, odnosno plana može odrediti kojem društvu sticaocu se imaju raspodeliti, solidarno odgovara svako društvo sticalac do iznosa razlike između vrednosti imovine koja je na to društvo preneta i obaveza koje je to društvo preuzelo.

Saznajte više:
Odluka o statusnoj promeni »
Promena osnovnog kapitala » 
Ulozi u društvo »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *