Otvaranje firme u Sloveniji

Otvaranje firme i poslovanje u Sloveniji

Na teritoriji Slovenije možete proširiti poslovanje otvaranjem odgovarajućeg tipa kompanije.

Strani državljanin, kao fizičko lice, ima mogućnost da u Sloveniji osnuje firmu, najčešće u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću ili da posluje kao samostalni preduzetnik (s.p.).

Pod uslovom da već imaju postojeću firmu (d.o.o.) u inostranstvu strani državljani takođe imaju mogućnost registracije ćerke firme ili filijale matične firme.

Samostalni preduzetnik (s.p.)

Pojedinac može poslovati u Sloveniji pod svojim ličnim imenom ukoliko se registruje kao smostalni preduzetnik (s.p.).

Da bi se pojedinac registrovao kao samostalni preduzetnik (s.p.) potrebno je da ima:

 • slovenački poreski broj
 • lični identifikacioni broj (EMŠO)
 • poslovnu adresu
 • kao i da bude državljanin EU.

Ukoliko nije državljanin EU, pojedinac mora da živi u Sloveniji najmanje godinu dana da bi ispunio uslov za registraciju. Za otvaranje s.p. nije potreban osnovni kapital, jer osnivač odgovara za svoje poslovanje svojom ličnom imovinom. Takođe s.p. može biti registrovan za bilo koju poslovnu delatnost.

Samostalni poduzetnik se može registrovati kao “puni s.p.” ili “popodnevni s.p.”.

Samostalni preduzetnik sa ’’punim s.p.’’ plaća pune mesečne socijalne doprinose i samozaposlen je. Lica, koja su stalno zaposlena u EU i obavljaju svoju delatnost kao samostalni preduzetnik kao sporednu delatnost mogu registrovati popodnevni s.p. Oni plaćaju niže socijalne doprinose, jer njihove plate od poslodavca već pokrivaju socijalne doprinose.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Ako već imate firmu u inostranstvu, postoji mogućnost da se proširi poslovanje na teritoriju Slovenije otvaranjem ćerka firme, koja je takođe d.o.o. kompanija. Ovde je vlasnik vaša matična kompanija.

Ćerka firma u Sloveniji ima ista prava i obaveze kao d.o.o. koje je otvorilo fizičko lice.

Dokumenta koja su potrebna za registraciju ćerke firme u Sloveniji:

 • slovenački poreski broj matične firme
 • slovenački poreski broj za zastupnike matične firme i firme kćeri
 • izvod iz poslovnog registra matične firme, koji nije stariji od 1 meseca
 • izjava o poslovnoj adresi u Sloveniji
 • 7.500 EUR osnovni kapital.

Minimalni iznos osnovnog kapitala koji se mora uplatiti da bi se registrovala firma d.o.o. u Sloveniji je 7500 EUR. Osnovni kapital dovoljan je u minimalnom iznosu za većinu poslovnih aktivnosti.

Postoje određene poslovne aktivnosti koje ponekad zahtevaju veći iznos osnovnog kapitala, kao na primer međunarodni prevoz robe i prevoz putnika.

U slučaju kada je osnivač d.o.o. u Sloveniji firma iz inostranstva deponovanje osnovnog kapitala prilikom otvaranja firme kćeri mora da se izvrši sa bankovnog računa matične firme tako što bi matična firma morala da izvrši bankarski transfer od 7.500 EUR na privremeni bankovni račun firme kćeri u Sloveniji.

Kada je osnivač d.o.o. u Sloveniji strani državljanin pri registraciji firme iznos osnovnog kapitala od 7.500 EUR može položiti u gotovini ili prenosom sa ličnog bankovnog računa. Osnovni kapital može da se položi kao materijalna sredstava, ali u ovom slučaju registracija se mora izvršiti u kancelariji javnog bilježnika. Ta su sredstva kasnije dostupna za trošenje u poslovne svrhe.

Za registraciju d.o.o. potrebno je da strani državljani imaju slovenački poreski broj za sve akcionare i zastupnika.

Filijala u Sloveniji

Filijala je jedina vrsta kompanije, koja nije zasebno pravno lice.

Filijala predstavlja deo matične kompanije, koji se registruje kod notara u Sloveniji i može da obavlja samo istu delatnost za koju je registrovana matična kompanija. Za osnivanje filijale kompanije u Sloveniji nije potreban osnovni kapital. Direktori i matična kompanija moraju dobiti slovenačke poreske brojeve. Poslovno ime filijale biće isto kao i ime matične kompanije, uz dodatak „filijala u Sloveniji“.

Za registraciju filijale firme u Sloveniji potrebni su sledeći dokumenti:

 • izvod iz registra matičnog preduzeća, koji nije stariji od 90 dana, overen prema propisima Zakona o verifikaciji dokumenata i sa prevodom ovlašćenog sudskog tumača na slovenački jezik
 • finansijski izveštaj za zadnju poslovnu godinu sa overenim potpisom zastupnika matičnog preduzeća (takođe se zahteva dodatna overa dokumenta ili apostille pečat ako je zemlja potpisnica Haaške konvencije) i prevod ovlašćenog sudskog tumača na slovenački jezik
 • podaci o bankovnom računu matičnog preduzeća
 • kopija ličnog dokumenta (pasoša za građane zemalja koje nisu članice EU) zastupnika filijale
 • osnivački akt matičnog preduzeća, overen prema propisima i sa prevodom ovlašćenog sudskog tumača na slovenački jezik.

Otvaranje firme u Sloveniji i poslovna adresa

Poslovna adresa u Sloveniji je stvarna adresa firme ili samostalnog preduzetnika i mora biti u poslovnom registru.

Registrovana poslovna adresa može biti u bilo kojoj opštini u Sloveniji.

Poslovna adresa može da bude:

 • mesto, gde će firma ili samostalni preduzetnik izvoditi svoje  aktivnosti poslovanja ili
 • mesto, gde će firma ili samostalni preduzetnik upravljati poslovima ili
 • mesto odakle će rukovodstvo firme upravljati firmom.

Ukoliko osnivač nije vlasnik poslovnog prostora potrebno je da vlasnik poslovnog prostora popuni izjavu o saglasnosti za poslovnu adresu i da tu izjavu overi ili notar ili adminitrativna jedinica.

Slovenački poreski broj

Stranac mora da se prijavi za slovenački poreski broj kod slovenačke poreske službe, tako što će da preda popunjen obrazac pod nazivom DR-02 sa ličnim podacima. Uz zahtev je potrebno priložiti skenirani važeći pasoš i lični poreski broj u zemlji u kojoj je stranac poreski rezident.

Zahtev za dodelu slovenačkog poreskog broja stranac može da preda lično ili može da pošalje poštom. Takođe, može da ovlasti drugu osobu da u njegovo ime pribavi slovenački poreski broj potpisivnjem ovlašćenja.

Nakon podnošenja prijave, poreska služba u roku od 8 dana izdaje potvrdu za slovenački poreski broj i dostavlja dokument na adresu koja je navedena u zahtevu.

Poreski broj u Sloveniji ne znači automatski da će stranac postati poreski rezident Slovenije. Poreski broj u Sloveniji je neophodan za obavljanje finansijskih poslova u Sloveniji, poput otvaranja bankovnog računa, primanja plata ili kupovine imovine. Takođe je ovaj broj potreban strancima kada registruju kompaniju u Sloveniji.

Zahtev za poresko prebivalište se može podneti nakon života u Sloveniji duže od 183 dana u kalendarskoj godini.

Otvaranje firme u Sloveniji i poreske obaveze

Porez na dobit

Preduzeća, filijale i druge vrste kompanija plaćaju porez na dobit od dobiti ili, tačnije, iz svoje poreske osnovice.

Stopa poreza na dobit iznosi 19% i ista je bez obzira na visinu dobiti koju je kompanija ostvarila. Poresku osnovicu predstavlja razlika između prihoda i rashoda.

Takođe, porez na dobit može biti smanjen investiranjem, zapošljavanjem osoblja i isplatom zarada, razvojem unutar kompanije itd.

Porez na dodatu vrednost

Poreski obveznici – što znači i samostalni preduzetnici (s.p.) i društva sa ograničenom odgovornošću – moraju postati obveznici poreza na dodatu vrednost ili PDV-a u slučajevima ako:

 • tokom poslednjih dvanaest meseci premašuju ili će verovatno premašiti 50.000 EUR oporezivog prometa
 • u slučaju sticanja dobara unutar EU, ako vrednost ovih kupovina u tekućoj kalendarskoj godini prelazi 10.000 EUR
 • u slučaju obrnute naplate – odnosno kada pružaju ili primaju usluge koje podležu PDV-u samo od primalaca usluga
 • kada poreski obveznik na teritoriji Slovenije nabavi robu zbog svojih transakcija u vezi sa obavljanjem delatnosti van Slovenije
 • u slučaju pružanja usluge na teritoriji druge države članice za koju je obveznik PDV isključivo primalac usluga.

Opšta stopa PDV-a iznosi 22% – osim za isporuke dobara i usluga za koje postoji niža poreska stopa – 9,5%.

Paušalno oporezivanje

Većina samostalnih poduzetnika registruje se pod statusom „normirani poduzetnik“ što znači da se njihova poreska osnovica za poslovanje utvrđuje uzimajući u obzir normirane troškove. Normirani troškovi predstavljaju 80% prihoda ‘’normiranog preduzetnika’’, dok samo preostalih 20% prihoda postaje predmet poreza.

Paušalno oporezivanje je 4% na celokupan prihod. Ova vrsta oporezivanja moguća je i za “puni s.p.”.

Samostalni poduzetnici mogu koristiti oporezivanje na osnovu normiranih troškova ako:

 • prihod od poslovanja ne prelazi 50.000 EUR (za ‘’popodnevni s.p.’’)
 • prihod od poslovanja ne prelazi 100.000 EUR (za ‘’puni s.p.’’).

Samostalni poduzetnik može da zahteva normirane troškove u iznosu od 80% prihoda, ali postoje određena ograničenja:

 • ‘’popodnevni s.p.’’ može tražiti maksimalno 40.,000 EUR priznatih troškova
 • ‘’puni s.p.’’ može tražiti maksimalno 80.000 EUR priznatih troškova.

Samostalni preduzetnik može ostati u sistemu oporezivanja sa normiranim troškovima ukoliko ne premaši prihod od 300.000 EUR u dve uzastopne poreske godine (dakle, 150.000 EUR godišnje).

Otvaranje firme u Sloveniji i pravne usluge

Planirate otvaranje firme u Sloveniji, da započnete ili proširite poslovanje na teritoriji Slovenije.
Obratite mi se za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji na email: draganadjordjevic@ymail.com ili na tel: + 381 63 84 27 661 (Viber/WhatsApp).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *