Propisi Republike Srbije i osiguranje od odgovornosti

Obavezno osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti je značajno i za osiguranika, koji poseduje polisu za ovaj vid osiguranja, kao i za lice koje je pretrpelo štetu od osiguranika.

Značaj, koji osiguranje od odgovornosti, ima za osigurano lice je u tome da pruža sigurnost osiguranom licu.

Osiguravajuće društvo preuzima obavezu da umesto osiguranika isplati oštećenom licu iznos štete u granicama sume osiguranja, ako osiguranik nepažnjom i nenamerno nanese štetu trećem licu.

S druge strane, osiguranje od odgovornosti, obezbeđuje da onaj ko je pretrpeo štetu, uvek može biti pravično obeštećen.

S obzirom na to da osiguravač preuzima na sebe obavezu, izbegava se slučaj da izazivač štete, zbog siromaštva ili nekog drugog razloga, ne može da nadoknadi štetu.

Osiguranje od odgovornosti, kao obavezu, ustanovljavaju sledeći propisi Republike Srbije:

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Osiguranje od odgovornosti u saobraćaju je obavezno za sledeća lica:

  • vlasnike motornih vozila – osiguranje od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima,
  • vlasnike vazduhoplova – osiguranje od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima i
  • vlasnike čamaca – osiguranje od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima (član 2. stav 1. tačke 2., 3. i 4.).

Zakon o osiguranju

Osiguranje od odgovornosti je obavezno za osnivače društva za posredovanje u osiguranju.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, osnivači društva za posredovanje u osiguranju podnose ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štete koje nastanu obavljanjem delatnosti ili bezuslovnu garanciju banke, koju je prihvatila Narodna banka Srbije, na sumu osiguranja, odnosno na iznos garancije od najmanje 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (član 89. stav 3. tačka 9.).

Obavezno osiguranje od odgovornosti

Zakon o zaštiti životne sredine

Za zagađivače čije postrojenje ili aktivnost predstavlja visok stepen opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu, osiguranje od odgovornosti za slučaj štete pričinjene trećim licima usled udesa je obaveza (član 106.).

Zakon o pomorskoj plovidbi

Odobrenje za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca može biti izdato pravnom licu, koje ima važeću polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za novčane gubitke koje pretrpi pomorac kao posledicu propusta u radu posrednika u iznosu od najmanje 5.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po štetnom događaju (član 67a, stav 1. tačka 5.).

Pre potpisivanja Ugovora o radu, posrednik pri zapošljavanju pomoraca je dužan da proveri da li brodar ima zaključeno osiguranje od odgovornosti za slučaj smrti ili telesne povrede pomorca na iznos koji je utvrđen merodavnim pravom i kolektivnim ugovorom, da li ima uspostavljen sistem obezbeđenja repatrijacije pomorca, kao i da o tome obavesti pomorca (član 67e. stav 6.).

Zakon o reviziji

Osiguranje od profesionalne odgovornosti revizora (član 18.)

Zakon o stečaju

Osiguranje od profesionalne odgovornosti stečajnog upravnika (član 25. stav 3. i član 30.)

Zakon o advokaturi

Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata (član 37. stav 1.do 3.)

Zakon o javnom beležništvu

Osiguranje od profesionalne odgovornosti javnih beležnika, koje obuhvata i osiguranje od odgovornosti za radnje javnobeležničkog zamenika, pomoćnika, pripravnika i drugih lica koja rade kod javnog beležnika (član 59. stav 1., 2.3. i 5.)

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Pre polaganja zakletve javni izvršitelj mora da zaključi ugovor o osiguranju za štetu koju bi svojom delatnošću mogao prouzrokovati drugom licu i ugovor o osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit za slučaj njihovog oštećenja, uništenja ili nestanka (član 478. tačka 1.).

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (član 13.)

Zakon o planiranju i izgradnji

Osiguranje od odgovornosti za štetu koju svojim radom mogu pričiniti drugoj ugovornoj strani ili trećem licu je obaveza za subjekte (privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik) koji se bave izradom tehničke dokumentacije, izvođenjem radova, vršenjem stručnog nadzora ili tehničkog pregleda (član 129a).

Zakon o elektronskom potpisu

Sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata mora da obezbedi finansijske resurse za osiguranje od rizika i odgovornosti za moguću štetu nastalu vršenjem usluge izdavanja elektronskih sertifikata (član 18. stav 1. tačka 8.).

Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da sklopi ugovor o osiguranju od odgovornosti, osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu sa nacionalnim zakonom ili ako sama država nije direktno odgovorna za kontrole (Prilog III, tačka 6.).

Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe

Imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom i imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom moraju da imaju zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu (Prilog II Odeljak 1. tačka 5. i Prilog II Odeljak 2. tačka 7.).

Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti i imenovano telo za nerastavljive spojeve mora da sklopi ugovor o osiguranju od odgovornosti, osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu sa nacionalnim zakonom ili ako sama država nije direktno odgovorna za kontrole (Prilog IV tačka 6.). Kontrolno telo korisnika mora da sklopi ugovor o osiguranju od odgovornosti, osim ako njegovu odgovornost ne preuzme grupacija čiji je deo (Prilog V tačka 6.).

Saznajte više:
Osiguranje od profesionalne odgovornosti u Srbiji »
Osiguranje vozila »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *