Zakon o udruženjima i postupak likvidacije udruženja

Likvidacija udruženja

Postupak likvidacije udruženja regulisan je odredbama Zakona o udruženjima. Na pitanja koja se tiču postupka likvidacije udruženja koja nisu uređena Zakonom o udruženjima, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se reguliše likvidacija privrednog društva.

Likvidacija udruženja – razlozi i postupak

Likvidacija udruženja i brisanje udruženja iz Registra udruženja Agencije za privredne registre Srbije (u daljem tekstu: Registar) vrši se nakon sprovedenog postupka likvidacije udruženja samo ako:

 • se broj članova smanji ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje, a nadležni organ udruženja ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od 30 dana
 • istekne vreme na koje je udruženje osnovano, kada je udruženje osnovano na određeno vreme
 • nadležni organ udruženja donese odluku o prestanku rada
 • se utvrdi da udruženje ne obavlja aktivnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva, odnosno da nije organizovano u skladu sa statutom duže od dve godine neprekidno ili ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje sednice skupštine, a ona nije održana
 • je udruženju zabranjen rad.

Likvidacija udruženja se sprovodi kada udruženje ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.

Predlog za pokretanje postupka likvidacije podnosi Registrator, osim u slučaju kada je izvršena statusna promena koja, u skladu sa Zakonom o udruženjima, ima za posledicu prestanak udruženja.

Donošenjem odluke o prestanku udruženja likvidacijom i imenovanjem likvidacionog upravnika prestaju ovlašćenja organa udruženja i zastupnika i punomoćnika udruženja, osim ovlašćenja nadzornog odbora, ako ga udruženje ima.

Skupština udruženja dužna je da u roku od 15 dana od dana nastupanja razloga za prestanak udruženja donese odluku o prestanku udruženja likvidacijom i imenovanju likvidacionog upravnika i da ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja dostavi Registratoru u slučajevima ako:

 • se broj članova smanji ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje, a nadležni organ udruženja ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od 30 dana
 • istekne vreme na koje je udruženje osnovano, kada je udruženje osnovano na određeno vreme
 • nadležni organ udruženja donese odluku o prestanku rada.

Udruženje je dužno da prethodno navedenu odluku objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije“ u roku od tri dana od dana donošenja, s pozivom poveriocima da u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke prijave svoja potraživanja.

Dejstvo otvaranja postupka likvidacije nastupa objavom u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Registrator u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja, odnosno od saznanja i utvrđivanja da su ispunjeni uslovi za sprovođenje likvidacije, podnosi predlog za pokretanje postupka likvidacije, o trošku udruženja i za imenovanje likvidacionog upravnika u sledećim slučajevima:

 • ako zastupnik udruženja obavesti Registratora da odluka o otvaranju postupka likvidacije i imenovanju likvidacionog upravnika nije doneta ili nije objavljena, i to u roku od tri dana od isteka roka za njeno donošenje, odnosno objavljivanje
 • kada zastupnik udruženja ne obavesti Registratora o tome da su se stekli uslovi za sprovođenje postupka likvidacije
 • ako se utvrdi da udruženje ne obavlja aktivnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva, odnosno da nije organizovano u skladu sa statutom duže od dve godine neprekidno ili ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje sednice skupštine, a ona nije održana
 • ako je udruženju zabranjen rad.

Upis likvidacije u Registar

Ovlašćenje za zastupanje udruženja prelazi na likvidacionog upravnika danom otvaranja postupka likvidacije. Odluka skupštine udruženja o prestanku udruženja i podaci o likvidacionom upravniku upisuju se u Registar.

U nazivu udruženja upisuje se oznaka „u likvidaciji„.

Postupak posle sprovedene likvidacije

Sa imovinom udruženja koja preostane posle namirenja poverilaca i izmirenja poreskih obaveza, likvidacioni upravnik postupa na način predviđen Zakonom o udruženjima i statutom udruženja.

Posle predaje imovine primaocima, likvidacioni upravnik podnosi prijavu za brisanje udruženja iz Registra, uz koju prilaže izveštaj o toku likvidacije i izjavu da je sva imovina podeljena u skladu sa zakonom i statutom.

Skraćeni postupak likvidacije

Udruženje može prestati po skraćenom postupku likvidacije ako posle donošenja odluke o prestanku rada udruženja većina članova skupštine dâ Registratoru izjavu da su izmirene sve poreske obaveze, obaveze udruženja prema poveriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima. Izjava mora da sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa zakonom.

Članovi skupštine udruženja koji su dali navedenu izjavu odgovaraju solidarno za obaveze udruženja tri godine od dana brisanja udruženja iz Registra.

Udruženje koje prestaje po skraćenom postupku briše se iz Registra, uz upisivanje u Registar ličnih imena i prebivališta, odnosno naziva i sedišta članova skupštine, koji su dali prethodno navedenu izjavu, sa naznačenjem njihove solidarne odgovornosti za obaveze udruženja.

Saznajte više:
Udruženja prema Zakonu o udruženjima »
Likvidacioni upravnik »
Brisanje privrednog društva i preduzetnika iz Registra »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *