Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme

Uslovi za vršenje izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći

Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Sl. glasnik RS“, br. 107/2014) uređuju se način i uslovi pod kojima se vrši izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, transport i tranzit naoružanja i vojne opreme, propisuju postupci izdavanja dozvole i ovlašćenja nadležnih organa u sprovođenju ovog zakona i propisuju kazne za povrede odredbi ovog zakona.

Izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći

Izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u smislu Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Sl. glasnik RS“, br. 107/2014), vrši se na osnovu dozvole Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije obavlja poslove spoljne trgovine i unapređenja sistema izvozno-uvozne kontrole  u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene shodno međunarodnim obavezama i standardima, kao i nacionalno-bezbednosnim, spoljno-političkim i ekonomskim ineteresima Republike Srbije.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći, dužan je da pre započinjanja izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći utvrdi da li predmetna roba ili usluga spada u naoružanja i vojne opreme, u skladu sa odredbama Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Sl. glasnik RS“, br. 107/2014) i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Registracija

Izvoz, uvoz naoružanja i vojne opreme, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći može da vrši pravno lice ili preduzetnik upisano u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći.

Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći vodi se u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, Sektoru za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, Odeljenje za međunarodne sporazume i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom.

Subjekt upisa može biti pravno lice ili preduzetnik koje je registrovano kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata i koje namerava da:

 • izvozi i uvozi naoružanje i vojnu opremu; i/ili
 • pruža brokerske usluge u vezi sa naoružanjem i vojnom opremom; i/ili
 • pruža usluge tehničke pomoći.

Zahtev za upis u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći podnosi se na propisanom obrascu zahteva za upis u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći. Uz zahtev za upis u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći podnosilac zahteva podnosi i, shodno članu 4. Pravilnika o načinu vođenja Registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 96/2018) sledeća dokumenta:

 • izvod iz evidencije nadležnog organa o registraciji privrednog subjekta
 • rešenje nadležnog organa o registrovanoj delatnosti i rešenja o značajnim promenama koje je lice imalo od dana osnivanja do dana podnošenja zahteva
 • uverenja nadležnog organa da vlasnik, odgovorno lice i zamenik odgovornog lica za poslove izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći nisu kažnjavani za krivično delo, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da nisu osuđivani za privredne prestupe i prekršaje i da im po tom osnovu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti
 • odluka o imenovanju zamenika odgovornog lica
 • potvrda poslovne banke (banaka) o brojevima računa u njoj i kopije kartona deponovanih potpisa
 • potvrda Narodne banke Srbije o broju dana blokade poslednjih šest meseci
 • kopija poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspeha
 • trogodišnji izveštaj o bonitetu BON-ST/KR izdat od strane nadležnog organa
 • uverenja nadležnih organa da podnosilac zahteva nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, lokalnih izvornih javnih prihoda i carina
 • uverenja nadležnih organa da protiv lica nije pokrenut postupak likvidacije ili stečaja, da nije osuđivano za privredne prestupe i prekršaje, da mu nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, kao i da lice nije prestalo sa postojanjem usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom
 • opis delatnosti lica, sa brojem zaposlenih i njihovim stepenom obrazovanja, spiskom domaćih i stranih firmi sa kojima je lice obavljalo poslove većeg obima i koje, opis poslovnog prostora, broj telefona, telefaksa, adresu internet strane i e-mail adresu
 • saglasnost za vršenje bezbednosne provere na propisanom obrascu; i
 • druga dokumenta potrebne za odlučivanje po zahtevu nadležnog ministarstva.

Pravno lice ili preduzetnik upisano u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći pismeno obaveštava Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije o svim promenama podataka koje su predmet registracije, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada su te promene nastale.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije donosi rešenje o upisu, odbijanju zahteva i brisanju lica iz Registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći.

Rešenje o upisu u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći važi pet godina od dana donošenja.

Posebni uslovi

Odgovorno lice u pravnom licu ili preduzetnik koje je podnelo zahtev za upis u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći mora da ispuni i posebne uslove koji su od značaja za zaštitu bezbednosnih i drugih interesa Republike Srbije, a koji se utvrđuju u postupku bezbednosne provere od strane nadležnih službi bezbednosti Republike Srbije, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i propisima koji uređuju oblast bezbednosnih provera.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije propisuje oblik i sadržinu obrasca kojim odgovorno lice u pravnom licu ili preduzetnik daje saglasnost za preduzimanje navedenih radnji. Provera se vrši u roku od 60 dana od dana dostavljanja zahteva nadležnim službama bezbednosti Republike Srbije i rokovima koje predviđaju propisi kojima se uređuje oblast bezbednosnih provera.

Podaci dobijeni proverom predstavljaju tajnu u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka i mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni.

Obaveštavanje drugih organa

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije mesečno obaveštava ministarstvo nadležno za spoljne poslove, ministarstvo nadležno za poslove odbrane, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo nadležno za poslove finansija – Upravu carina, kao i organ državne uprave nadležan za poslove nacionalne bezbednosti o licima upisanim i brisanim iz Registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći, kao i o odbijenim zahtevima za upis.

Podnošenje novog zahteva za upis

Ako Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije odbije upis u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći ili donese rešenje o brisanju iz Registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći, lice može podneti novi zahtev za upis nakon otklanjanja razloga o odbijanju upisa ili brisanju iz Registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći.

Saglasnost za pregovore za izvoz tehnologije

Pre otpočinjanja pregovora za izvoz tehnologije, izvoznik je dužan da pribavi prethodnu saglasnost Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije pri razmatranju i odlučivanju o zahtevu za izdavanje saglasnosti za pregovore za izvoz tehnologije pribavlja mišljenje ministarstva nadležnog za poslove odbrane, ministarstva nadležnog za spoljne poslove i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, kao i organa državne uprave koji je nadležan za poslove nacionalne bezbednosti.

Data saglasnost ne obavezuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije da izda dozvolu za izvoz tehnologije.

Saznajte više:
Mere zaštite od nelojalne konkurencije prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju »
Ugovor o trgovinskom zastupanju »
Osiguranje od profesionalne odgovornosti u Srbiji »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *