Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Internacionalizacija privrednih društava

Uredbom o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava („Službeni glasnik RS“, br. 17/2009) uređuju se uslovi, kriterijumi i način dodele bespovratnih finansijskih sredstava domaćim privrednim društvima za finansiranje aktivnosti koje doprinose konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga i povećanju izvoza iz Republike Srbije.

Finansijska sredstva koja se u skladu sa odredbama uredbe dodeljuju privrednim društvima (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u okviru razdela Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: Agencija).

Aktivnosti koje se finansiraju

Pod aktivnostima koje doprinose konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga i povećanju izvoza iz Republike Srbije podrazumevaju se:

 • dizajn novog proizvoda
 • testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda
 • sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom
 • samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu
 • dizajn novog pakovanja proizvoda
 • dizajn promotivnih materijala – promotivna brošura i veb sajt
 • reklamiranje u stranim stručnim časopisima
 • organizovani poslovni susreti u inostranstvu
 • organizovane posete stranim tržištima.

Privredna društva ostvaruju pravo na refundaciju do 50% troškova realizovane aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost.

Finansiranje pojedinačnih aktivnosti vrši se u maksimalnom iznosu do 200.000,00 dinara, osim aktivnosti iz tačaka 2. do 4., bez obzira na ukupnu prijavljenu visinu troškova aktivnosti.

Ukupan iznos sredstava koji može biti odobren jednom izvozniku ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara.

Pravo na dodelu sredstava

Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društava koja se bave proizvodnjom robe ili pružanjem usluga namenjenih izvozu, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovana u Republici Srbiji
 • da su razvrstana na mala ili srednja pravna lica, u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon)
 • da se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga razvoja softvera, dizajna ili projektovanja
 • da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti
 • da su izmirili dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije
 • da uspešno posluju najmanje dve godine uzastopno.

Privredna društva koja ispunjavaju prethodno navedene uslove, mogu podneti prijavu za dodelu sredstava za jednu ili više aktivnosti, koje se finansiraju.

Aktivnost, koja se finansira na osnovu odredbi uredbe može biti započeta, ali ne sme biti završena pre objavljivanja javnog poziva za dodelu sredstava.

Kriterijumi za dodelu sredstava

Uredne i blagovremene prijave ocenjuju se prema sledećim kriterijumima:

 1. prethodno učešće u dodeli sredstava
 2. stabilnost izvora finansiranja/uspešnost privrednog društva
 3. obim ostvarenog izvoza
 4. broj zaposlenih u trenutku podnošenja prijave
 5. značaj rezultata, sa stanovišta poboljšanja kvaliteta i konkurentnosti proizvoda
 6. doprinos povećanju izvoza
 7. ekonomska opravdanost aktivnosti
 8. iskustvo izabranog ponuđača koji će realizovati aktivnosti koje se finansiraju (u daljem tekstu: realizator aktivnosti).

Za svaki od navedenih kriterijuma dodeljuje se određeni broj bodova.

Najmanji broj bodova koji je potreban za ostvarivanje prava na dodelu sredstava je 75.

U zavisnosti od broja bodova odobrava se iznos sredstava za refundiranje troškova aktivnosti.

Javni oglas

Javni oglas objavljuje Agencija u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Agencije.

Javni oglas sadrži:

 1. podatak o visini sredstava koja se dodeljuju
 2. uslove za podnošenje zahteva za dodelu sredstava
 3. kriterijume na osnovu kojih se dodeljuju sredstva
 4. podatke o adresi na koju se dostavljaju zahtevi za dodelu sredstava, način dostavljanja, kao i rok za podnošenje zahteva
 5. rok za završetak aktivnosti za koju se podnosi zahtev za dodelu sredstava
 6. podatke o načinu dobijanja dodatnih informacija u vezi sa učestvovanjem u postupku dodele sredstava.

Prijava i postupak za dodelu sredstava

Postupak dodele sredstava i dodelu sredstava vrši Agencija.

Prijavu za dodelu sredstava popunjenu u elektronskoj formi izvoznici podnose Agenciji, na obrazcu koji propisuje Agencija, u roku određenom javnim oglasom.

Uz prijavu za dodelu sredstava izvoznik obavezno podnosi:

 1. original ili overenu fotokopiju izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji nije stariji od tri meseca
 2. overen izvod iz bilansa stanja i bilansa uspeha za prethodne dve godine poslovanja
 3. overenu potvrdu nadležnog organa o izmirenim porezima i doprinosima
 4. overenu potvrdu nadležnog organa da privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti
 5. kopije tri ponude za realizaciju aktivnosti iz člana 3. Uredbe o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava („Službeni glasnik RS“, br. 17/2009)
 6. potpisane i pečatom overene prihvaćene ponude, kao i obrazloženje prihvaćene ponude
 7. original ili overenu fotokopiju izvoda iz Registra privrednih subjekata kojom se dokazuje registrovana delatnost realizatora aktivnosti, ne starije od tri meseca, kao i referentnu listu realizatora aktivnosti
 8. potpisanu i pečatom overenu izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o broju lica zaposlenih na neodređeno vreme
 9. potvrdu Uprave carina o ostvarenom izvozu.

Prijavu za dodelu sredstava Agenciji podnosi ovlašćeno lice izvoznika ili se šalje preporučenom ili kurirskom poštom, u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava“.

Ispunjenost uslova za dodelu, kao i iznos sredstava utvrđuje Komisija za ocenu prijava i dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: ministar), od dva predstavnika koje on predloži i od po jednog predstavnika koje predlože ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove trgovine i usluga i direktor Agencije.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa refundacijom odobrenih sredstava utvrđuju se ugovorom koji zaključuju korisnik sredstava i Agencija.

Učesnici u postupku dodele sredstava imaju pravo prigovora.

Prigovor se podnosi ministru u roku od osam dana od dana prijema obrazloženog obaveštenja.
Ministar odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Sredstva se dodeljuju na osnovu rang liste sačinjene prema broju bodova, u skladu sa odredbama ove uredbe i visinom sredstava opredeljenim u budžetu Republike Srbije u okviru razdela Agencije.

U slučaju da dva ili više izvoznika imaju isti broj bodova, sredstva se dodeljuju prema prvenstvu podnošenja prijave.

Mala i srednja preduzeća koja su sa realizatorom aktivnosti vlasnički ili upravljački povezana nemaju pravo na dodelu sredstava iz ove uredbe.

Korisnici sredstava dužni su da u roku od šest meseci od završetka aktivnosti dostave Agenciji izveštaj o rezultatima aktivnosti za koju su odobrena sredstva.

Saznajte više:
Mere zaštite od nelojalne konkurencije prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju »
Spoljnotrgovinski promet robom prema odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju »
Uređenje i upravljanje slobodnom zonom u Srbiji »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *