Zakon o postupku registracije

E-Registracija osnivanja privrednih društava u Srbiji

Prema odredbama člana 9. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021) počev od 17. maja 2023. godine registraciona prijava osnivanja privrednog društva, i to društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), akcionarskog društva (AD), komanditnog društva (KD) I ortačkog društva (OD) se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije može podneti ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM.

E-Registracija osnivanja privrednih društava se realizuje u aplikaciji Agencije za privredne registre Republike Srbije.

E-Registracija osnivanja privrednog dtuštva u Srbiji obuhvata:

 • podnošenje elektronske prijave putem posebne aplikacije,
 • prilaganje elektronskih dokumenata potpisanih kvalifikovanim sertifikatom, kao i
 • plaćanje naknade za registraciju osnivanja platnom karticom.

Podnošenje elektronske prijave osnivanja privrednog društva

E-Registracija osnivanja privrednog društva počinje podnošenjem elektronske prijave osnivanja privrednog društva Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati naknade za registraciju.

Potpisivanje elektronske prijave osnivanja privrednog društva i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

Validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa na elektronskoj prijavi osnivanja privrednog društva prijavi vrši se prema vremenu prijema prijave.

Validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokumentima koji se prilažu uz elektronsku prijavu osnivanja privrednog društva vrši se prema vremenu učitavanja dokumenata u korisničku aplikaciju, osim u slučaju kada su dokumenta snabdevena kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.

U trenutku validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa Agencija za privredne registre Republike Srbije će činjenicu validnosti tog potpisa potvrditi kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.

Podnosilac prijave mora da ispuni sledeće preduslove za podnošenje e-prijave osnivanja privrednog društva:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje. NEXU aplikacija za elektronsko potpisivanje može da se preuzme besplatno sa sajta Agencije za prvredne registre Republike Sribje.
 • mogućnost plaćanja naknade za registraciju privrednog društva elektronskim putem korišćenjem Visa, Dina ili MasterCard platne kartice,
 • otvoren nalog na sistemu Agencije za privredne registre Republike Srbije, radi pristupa aplikaciji. Prijava nalogom Agencije za privredne registre Republike Srbije biće omogućena do 01.06.2023. godine, a nakon toga će biti dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs.

Prijava za registraciju osnivanja privrednog društva se može podneti samo ukoliko su popunjena sva obavezna polja i ako je:

 • plaćena naknada za e-registraciju,
 • prijava potpisana kvalifikovanim e-potpisom izdatim na teritoriji Republike Srbije,
 • priloženi obavezni dokumenti (u PDF formatu i elektronski potpisani validnim elektronskim sertifikatom),
 • JMBG ili evidencijski broj za stranca iz e-potpisa podnosioca identičan sa JMBG ili evidencionim brojem koji je unet kao podatak u odeljku podnosilac zahteva.

E-Registracija – forma dokumenata u prilogu elektronske prijave

U postupku e-registracije osnivanja privrednih društava SVI DOKUMENTI koji se prilažu uz e-prijavu moraju biti u elektronskoj formi.

Potrebno je razlikovati dokumente koje izvorno sastavlja u elektronskoj formi i potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom osnivač (ili njegov punomoćnik), od dokumenata koje izdaju treća lica ili državni organi i koja moraju biti overena elektronskim pečatom ili potpisom ovlašćenog lica tog lica/organa koji je dokument izdao.

Overa digitalizovanog akta od strane advokata ili drugih ovlašćenih lica

Odredbama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021) predviđena je mogućnost digitalizacije dokumenata, koji se prilažu u postupku e-registracije odnosno pretvaranja jednog dokumenta iz papirnog u elektronski oblik (koji se smatra kopijom).

Prema odredbama člana 11a Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021) ako se uz prijavu dostavlja akt, odnosno dokument koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Digitalizaciju akta, odnosno dokumenta i potvrđivanje istovetnosti originalu, za potrebe sprovođenja postupka u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021), osim lica utvrđenih zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, može izvršiti i advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije, ako advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom istovremeno potpisuje i prijavu uz koju se taj akt, odnosno dokument dostavlja.

Advokat je dužan da čuva original akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovao i podneo Agenciji za privredne registre Republike Srbije, kao i sam digitalizovani akt, odnosno dokument, u skladu sa zakonom.

Dakle, da bi kopija bila verna originalu, odnosno da bi elektronski dokumenat koji se prilaže imao istu pravnu snagu kao originalan papirni dokument, potrebno je da ga potpiše svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom:

 1. lice koje je dokument izdalo ili
 2. lice koje je zakonom ovlašćeno za overu prepisa (javni beležnik – notar) ili
 3. advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije (uz uslov da je taj advokat istovremeno i punomoćnik koji podnosi registracionu prijavu).

E-Registracija – forma Rešenja o osnivanju privrednog društva

E-Registracija osnivanja privrednog društva se završava donošenjem Rešenja o osnivanju privrednog durštva. Rešenje o osnivanju privrednog društva u formi e-dokumenta, potpisano e-potpisom registratora, dobija se na unetu imejl adresu ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon e-registracije privrednog društva.

Takođe postoji mogućnosti pribavljanja rešenja o osnivanju privrednog društva i u pisanoj formi. U tom slučaju se Agenciji za privredne registre Republike Srbije podnosi Zahtev za izdavanje prepisa rešenja sa dokazom o uplati propisane naknade za izdavanje prepisa rešenja.

Saznajte više:
Osnivanje firme, ogranka i predstavništva »
Pravni okvir za osnivanje firme »
Preduzetnik ili privredno društvo »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *