Pravno dejstvo kvalifikovanog elektronskog potpisa

E pošta u parničnom postupku

E pošta (elektronska pošta), kao način dostavljanja podnesaka sudu u parničnom postupku, biće punovažan ukoliko su ispunjeni uslovi propisani članovima 98. stav 2 i članom 129. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013 i 55/2014), kao i uslovi propisani Zakonom o elektonskom dokumentu (Sl. glasnik RS br. 51/09) i Zakonom o elektronskom potpisu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004).

E pošta – uslovi za punovažnost prema odredbama Zakona o parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013 i 55/2014), je odredbama članova 98. stav 2. i 129. uveo u parnični postupak savremenu tehnologiju kao što je e pošta.

E pošta može biti korišćena u parničnom postupku kao način dostavljanja podnesaka počev od 01.02.2012. godine, odnosno od dana stupanja na snagu Zakona o parničnom postupku.

Prema odredbama člana 98. stav 2. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013 i 55/2014) pisanu formu ispunjavaju i podnesci upućeni sudu telegramom i e poštom, u skladu sa posebnim zakonom.

E pošta u parničnom postupku

Bitna novina je sadržana i u članu 129. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013 i 55/2014), kojim je e pošta uvedena kao način dostavljanja, uz uslov da je u skladu sa posebnim propisima i da je moguće da se obezbedi povratni podatak da je lice primilo pismeno.

Potvrda o prijemu pismena dostavljenog e poštom predstavlja odštampani elektronski zapis o danu i času kada je uređaj za elektronski prenos podataka zabeležio da je pismeno poslato primaocu, naziv pošiljaoca i primaoca i naziv pismena.

Uslov da e pošta kao način dostavljanja u parničnom postupku bude validan, je i izvršenje dostavljanja u skladu sa uslovima propisanim posebnim propisima: Zakonom o elektonskom dokumentu (Sl. glasnik RS br. 51/09) i Zakonom o elektronskom potpisu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004).

E pošta – uslovi za punovažnost prema odredbama Zakona o elektonskom dokumentu

Zakonom o elektronskom dokumentu (Sl. glasnik RS br. 51/09) se uređuju uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom u pravnom prometu, upravnim, sudskim i drugim postupcima, kao i prava, obaveze i odgovornosti privrednih društava i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, državnih organa, organa teritorijalne autonomije i organa jedinica lokalne samouprave i organa, preduzeća, ustanova, organizacija i pojedinaca kojima je povereno vršenje poslova državne uprave, odnosno javnih ovlašćenja u vezi sa ovim dokumentom.

Prema odredama člana 4. Zakona o elektronskom dokumentu (Sl. glasnik RS br. 51/09) elektronski dokument će biti punovažan i imaće dokaznu snagu samo ukoliko je potpisan elektronskim potpisom ili kvalifikovanim elektronskim potpisom, ukoliko je propisom utvrđen pismeni oblik kao uslov punovažnosti pravnog akta, pravnog posla ili druge pravne radnje.

Odredbe člana 4. stav 1. i 2. Zakona o elektronskom dokumentu (Sl. glasnik RS br. 51/09), koje regulišu uslove za punovažnost i dokaznu snagu elektronskog dokumenta, ne primenjuju se na:

 • pravne poslove kojima se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti ili kojima se ustanovljavaju druga stvarna prava na nepokretnostima
 • izjave stranaka i dugih učesnika u postupku za raspravljanje zaostavštine, formu zaveštanja, ugovore o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovore o doživotnom izdržavanju i sporazume u vezi sa nasleđivanjem, kao i druge ugovore iz oblasti naslednog prava
 • ugovore o utvrđivanju imovinskih odnosa između bračnih drugova
 • ugovore o raspolaganju imovinom lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost
 • ugovore o poklonu
 • druge pravne poslove ili radnje, za koje je posebnim zakonom ili na osnovu zakona donetih propisa, izričito određena upotreba svojeručnog potpisa u dokumentima na papiru ili overa svojeručnog potpisa.

Dostavljanje elektronskih dokumenata između organa vlasti i stranaka se realizuje e poštom na adresu e pošte koja je od strane organa vlasti određena za prijem elektronskih podnesaka ili drugim elektronskim putem, u skladu sa zakonom.

Organ vlasti, koji je primio podnesak, elektronskim putem, bez odlaganja, potvrđuje stranci prijem podneska.

Podnesci, rešenja, isprave ili bilo koji drugi akti koje sačine organi vlasti dostavljaju se strankama, na njihov zahtev, elektronskim putem. Elektronski dokument organ vlasti dostavlja stranci na adresu e pošte, koja je od strane stranke određena za prijem elektronskih dokumenata ili posredstvom javnog poštanskog operatora.

E pošta – uslovi za punovažnost prema odredbama Zakona o elektronskom potpisu

Zakonom o elektronskom potpisu (Sl. glasnik RS br. 135/04) se uređuje upotreba elektronskog potpisa u pravnim poslovima i drugim pravnim radnjama, poslovanju, kao i prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa elektronskim sertifikatima, ako posebnim zakonima nije drugačije određeno. Odredbe ovog zakona primenjuju se na opštenje organa, opštenje organa i stranaka, dostavljanje i izradu odluke organa u elektronskom obliku u upravnom, sudskom i drugom postupku pred državnim organom – ako je zakonom kojim se uređuje taj postupak propisana upotreba elektronskog potpisa.

Zakon o elektronskom potpisu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004), član 2. stav 1. tačka 3) definiše elektronski potpis kao skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani sa elektronskim dokumentom i koji služe za identifikaciju korisnika.

Elektronski potpis može imati pravno dejstvo i može se koristiti kao dokazno sredstvo u zakonom uređenom postupku, osim kada se, u skladu sa posebnim zakonom, zahteva da samo svojeručni potpis ima pravno dejstvo i dokaznu snagu.

Kvalifikovani elektronski potpis u odnosu na podatke u elektronskom obliku ima isto pravno dejstvo i dokaznu snagu kao i svojeručni potpis, odnosno svojeručni potpis i pečat, u odnosu na podatke u papirnom obliku.

Prema odrebama člana 7. Zakona o elektronskom potpisu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004) kvalifikovani elektronski potpis, mora da zadovolji sledeće uslove:

 • isključivo je povezan sa potpisnikom
 • nedvosmisleno identifikuje potpisnika
 • nastaje korišćenjem sredstava kojima potpisnik može samostalno da upravlja i koja su isključivo pod nadzorom potpisnika
 • direktno je povezan sa podacima na koje se odnosi, i to na način koji nedvosmisleno omogućava uvid u bilo koju izmenu izvornih podataka
 • formiran je sredstvima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa
 • proverava se na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata potpisnika.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *