Zakon o osiguranju

Društvo za posredovanje u osiguranju

Uslovi za osnivanje i poslovanje društava za posredovanje u osiguranju, kao i uslovi za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju uređeni su odredbama Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014).

Poslovi posredovanja u osiguranju obuhvataju poslove posredovanja u osiguranju i u reosiguranju.

Poslovi posredovanja u osiguranju su poslovi koji se odnose na dovođenje u vezu osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja/reosiguranja i društva za osiguranje/reosiguranje radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju/reosiguranju, na pripremu za zaključenje ovih ugovora, kao i na pružanje pomoći pri izvršavanju prava iz tih ugovora, a naročito pri rešavanju odštetnih zahteva.

Poslove posredovanja u osiguranju kao isključivu delatnost obavlja društvo za posredovanje u osiguranju sa sedištem u Republici Srbiji koje je u registar nadležnog organa upisano na osnovu dozvole Narodne banke Srbije za obavljanje ovih poslova. Izuzetno društvo za posredovanje u osiguranju može da obavlja i poslove koji su neposredno ili posredno povezani s poslovima osiguranja, s tim da Narodna banka Srbije bliže propisuje koji su to poslovi, kao i način i uslove njihovog obavljanja.

Društvo za posredovanje u osiguranju ne može obavljati poslove zastupanja u osiguranju.

Zabrana posredovanja u osiguranju

Društvo za posredovanje u osiguranju ne može posredovati radi zaključenja ugovora o osiguranju/reosiguranju s društvom za osiguranje/reosiguranje ako bi zaključenje tih ugovora bilo suprotno Zakonu o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014).

Osnivanje društva za posredovanje u osiguranju i poslovno ime

Društvo za posredovanje u osiguranju osniva se u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ako pojedina pitanja nisu drukčije uređena Zakonom o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014).

Društvo za posredovanje u osiguranju može se osnovati kao akcionarsko društvo ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ako se društvo za posredovanje u osiguranju osniva kao akcionarsko društvo – novčani deo osnovnog kapitala ne može biti manji od 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Ako se društvo za posredovanje u osiguranju osniva kao društvo sa ograničenom odgovornošću – novčani deo osnovnog kapitala ne može biti manji od 12.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da u svom poslovanju obezbedi da njegov osnovni kapital uvek bude u visini iznosa koji nije manji od iznosa u evrima minimalnog osnovnog kapitala, koji je naveden u prethodnom stavu, kao i da likvidnu aktivu (sredstva u novcu, kratkoročnim hartijama od vrednosti i drugim kratkoročnim plasmanima i potraživanjima) održava u visini od najmanje 50% ukupnog iznosa osnovnog kapitala.

Poslovno ime društva za posredovanje u osiguranju mora da sadrži i oznaku delatnosti „posredovanje u osiguranju“.

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju podnose osnivači društva za posredovanje u osiguranju. Osnivače društva za posredovanje u osiguranju u postupku dobijanja dozvole mogu zastupati lica koja oni za to ovlaste.

Uz zahtev osnivači društva za posredovanje u osiguranju podnose:

 1. osnivački akt društva;
 2. predlog statuta društva, kad je taj akt predviđen zakonom kojim se uređuju privredna društva;
 3. dokaz da raspolažu iznosom novčanog dela osnovnog kapitala koji je propisan članom 88. ovog zakona;
 4. poslovni plan društva;
 5. spisak akcionara, odnosno vlasnika udela i podatke o licima koja stiču kvalifikovano učešće u društvu za posredovanje u osiguranju, o visini njihovog učešća i o licima koja su blisko povezana s tim licima;
 6. podatke i dokaze o ispunjenosti uslova na osnovu kojih se utvrđuje pouzdanost lica koje stiče kvalifikovano učešće u društvu:
  a) da ima dobru poslovnu reputaciju;
  b) da je njegovo finansijsko stanje zadovoljavajuće, posebno s obzirom na poslove koje društvo obavlja;
  c) da ne postoji osnovana sumnja da se u vezi sa nameravanim sticanjem/uvećanjem vrši ili pokušava vršiti pranje novca ili finansiranje terorizma u smislu odredaba zakona koji uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, odnosno da nameravano sticanje/uvećanje može uvećati rizik takvog postupanja;
 7. podatke o predloženom članu uprave društva, koji mora da ima ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, s podacima i dokazima o tome da to lice ima dobru poslovnu reputaciju i o ispunjenosti uslova iz člana 62. stav 2. Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014);
 8. dokaz o potrebnoj kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva;
 9. ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štete koje nastanu obavljanjem delatnosti ili bezuslovnu garanciju banke, koju je prihvatila Narodna banka Srbije, na sumu osiguranja, odnosno na iznos garancije od najmanje 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate;
 10. dokaz o povezanosti po osnovu kapitala ili na drugi način s društvima za osiguranje, društvima za reosiguranje, društvima za zastupanje u osiguranju ili drugim društvima za posredovanje u osiguranju.

Narodna banka Srbije bliže propisuje način dokazivanja dobre poslovne reputacije člana uprave društva za posredovanje u osiguranju, šta se smatra potrebnom kadrovskom i tehničkom osposobljenošću tog društva, kao i sadržinu dokaza, dokumentacije i podataka, koji se podnose uz zahtev.

Izdavanje dozvole i upis u registar

O zahtevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju Narodna banka Srbije odlučuje rešenjem – u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahteva.

Osnivači društva za posredovanje u osiguranju dužni su da prijavu za upis u registar nadležnog organa podnesu u roku od 30 dana od dana prijema rešenja o zahtevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju. Uz prijavu podnosi se rešenje o zahtevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja, kao i rešenje Narodne banke Srbije o davanju prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za posredovanje u osiguranju.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da rešenje o upisu u registar dostavi Narodnoj banci Srbije u roku od sedam dana od dana prijema tog rešenja.

Oduzimanje dozvole

Narodna banka Srbije može društvu za posredovanje u osiguranju oduzeti dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju ako nastupe razlozi za oduzimanje saglasnosti Narodne banke Srbije date na akte i radnje društva u skladu sa Zakonom o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014).

Narodna banka Srbije će društvu za posredovanje u osiguranju oduzeti dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju:

 1. ako je dozvola dobijena na osnovu neistinitih i netačnih podataka;
 2. ako društvo prestane da ispunjava najmanje jedan od uslova iz člana 89. Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014);
 3. ako je utvrđeno da društvo u poslovanju ne postupa u skladu sa zakonom i drugim propisom;
 4. ako društvo posreduje za društvo za osiguranje/reosiguranje koje nema dozvolu za rad.

Posebna obaveza društva za posredovanje u osiguranju

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da ugovaraču osiguranja/reosiguranja, odnosno osiguraniku pruži objašnjenja i savete o okolnostima značajnim za zaključenje i sprovođenje ugovora o osiguranju/reosiguranju.

U izvršavanju ove obaveze, društvo za posredovanje u osiguranju je dužno naročito da:

 1. pre zaključivanja ugovora o osiguranju/reosiguranju, odredi potrebe i zahteve ugovarača osiguranja/reosiguranja, odnosno osiguranika na osnovu podataka dobijenih od tih lica;
 2. posreduje, radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju/reosiguranju, s društvom za osiguranje/reosiguranje koje, s obzirom na okolnosti pojedinog slučaja, nudi najbolje pokriće;
 3. izradi odgovarajuću analizu rizika i predloži odgovarajuće pokriće; Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da analizu rizika sačini uzimajući u obzir dovoljno veliki broj ugovora o osiguranju/reosiguranju koji su dostupni na tržištu osiguranja, što mu omogućava davanje preporuka u skladu sa profesionalnim kriterijumima, kako bi ugovarač osiguranja/reosiguranja zaključenjem ugovora o osiguranju/reosiguranju ostvario svoje potrebe i zahteve.
 4. navede razloge za date savete u vezi sa predloženim ugovorom, odnosno da obrazloži zašto je predložilo određeno društvo za osiguranje/reosiguranje;
 5. obavesti društvo za osiguranje/reosiguranje o nameri ugovarača osiguranja/reosiguranja da zaključi ugovor o osiguranju/reosiguranju i da ugovaraču osiguranja/reosiguranja ponudi polisu osiguranja, odnosno ugovor o reosiguranju i upozna ga s pravilima za izračunavanje premije;
 6. proveri sadržinu polise osiguranja, odnosno ugovora o reosiguranju;
 7. ponudi pomoć ugovaraču osiguranja/reosiguranja, odnosno osiguraniku za vreme trajanja ugovora o osiguranju/reosiguranju, kao i pre i posle nastupanja osiguranog slučaja, a naročito da vodi računa o tome da to lice u utvrđenim rokovima izvrši radnje značajne za ostvarivanje, odnosno očuvanje prava iz ugovora o osiguranju/reosiguranju;
 8. prati izvršavanje ugovora o osiguranju/reosiguranju koji je zaključen uz njegovo posredovanje;
 9. izradi predlog za izmenu zaključenog ugovora o osiguranju/reosiguranju, radi veće sigurnosti i zaštite ugovarača osiguranja/reosiguranja.

Zaštita interesa stranaka

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da, pri obavljanju poslova posredovanja u osiguranju, štiti interese ugovarača osiguranja/reosiguranja, odnosno osiguranika.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da, pri obavljanju poslova posredovanja u osiguranju, štiti one interese društva za osiguranje/reosiguranje na koje je, pre ili posle zaključenja ugovora o osiguranju/reosiguranju, dužan da obratiti pažnju i ugovarač osiguranja/reosiguranja.

Društvo za posredovanje u osiguranju, pri obavljanju poslova pripreme za zaključenje ugovora o osiguranju/reosiguranju, dužno je da društvo za osiguranje/reosiguranje obavesti o svim značajnijim rizicima koji su mu poznati ili bi mu morali biti poznati.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da ugovarača osiguranja/reosiguranja, odnosno osiguranika upozna sa svim pravnim i ekonomskim vezama s društvom za osiguranje/reosiguranje koje mogu uticati na nepristrasnost društva za posredovanje u osiguranju u izvršavanju obaveza prema tom licu.

Pravnim i ekonomskim vezama smatraju se naročito odredbe ugovora o posredovanju zaključenog između društva za posredovanje u osiguranju i društva za osiguranje/reosiguranje na osnovu kojih je društvo za posredovanje u osiguranju:

 1. dužno da posreduje isključivo u zaključenju ugovora o osiguranju/reosiguranju sa određenim društvom za osiguranje/reosiguranje;
 2. ugovorilo pravo na uvećanu proviziju u odnosu na uobičajenu proviziju za posredovanje kod određenih vrsta osiguranja.

Primena odredaba o akcionarskom društvu za osiguranje

Odredbe članova 28, od 30. do 41, 45. i 47, od 61. do 64, 66, 68. i 81. Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014) shodno se primenjuju na društvo za posredovanje u osiguranju.

Saznajte više:
Obavezno osiguranje od odgovornosti »
Osiguranje od profesionalne odgovornosti u Srbiji »
Osiguranje lica – opšta pravila i isključeni rizici »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.