Uslovi, rok važenja, oduzimanje i prestanak važenja dozvola za rad

Dozvola za rad agencija za privremeno zapošljavanje

Agencija za privremeno zapošljavanje je privredno društvo ili preduzetnik registrovan kod nadležnog organa na teritoriji Republike Srbije, koji zasniva radni odnos sa zaposlenim radi njegovog privremenog ustupanja poslodavcu korisniku na teritoriji Republike Srbije radi obavljanja poslova pod njegovim nadzorom i rukovođenjem.

Uslovi za rad agencija za privremeno zapošljavanje regulisani su odredbama Zakona o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019) i Pravilnika uslovima za izdavanje dozvole za rad agencije za privremeno zapošljavanje i polaganje stručnog ispita za rad te agencije („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019), koje se primenjuju počev od 01. marta 2020. godine, osim odredbi Zakona o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019) koje uređuju uslove za rad agencije koje se primenjuju od 01. januara 2020. godine.

Uslovi za izdavanje dozvole za rad Agencija za privremno zapošljavanje

Agencija za privremeno zapošljavanje može biti osnovana u formi privrednog društva, kao i u formi preduzetničke radnje.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na zahtev privrednog društva ili preduzetnika registrovanog u registru privrednih subjekata u skladu sa zakonom, izdaje dozvolu za rad Agencije za privremeno zapošljavanje pod sledećim uslovima:

 1. da zakonski zastupnik privrednog društva ili preduzetnik, odnosno zaposleni koji je ovlašćen da zaključuje Ugovor o ustupanju zaposlenih između Agencije i poslodavca korisnika I ugovore o radu sa ustupljenim zaposlenim ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, i koji ima položen stručni ispit za rad agencija za privremeno zapošljavanje;
 2. da privredno društvo ili preduzetnik ispunjava prostorne i tehničke uslove za rad, i to:
  – da ima najmanje dve radne prostorije, od po najmanje 12 m2 površine povezane vratima, od kojih jedna služi kao kancelarija za rad i prijem stranaka, a druga kao čekaonica za stranke;
  – da ima sanitarne prostorije;
  – da radne prostorije u kojima se obavlja delatnost Agencije nisu istovremeno i prostorije za stanovanje;
  – da radne prostorije u kojima se obavlja delatnost Agencije nisu podrumske prostorije;
  – da u radnim prostorijama postoji neophodna kancelarijska oprema za rad zaposlenih i prijem stranaka;
  direktan telefon/faks;
  – najmanje jedan kompjuter sa internet vezom

Privredno društvo i preduzetnik dužni su da, u roku od osam dana od dana prijema Dozvole za rad, podnesu prijavu za upis delatnosti (78.20 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje) ili ostalog ustupanja ljudskih resursa (78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa) i poslovnog imena u kom će kao predmet poslovanja biti navedeno „Agencija za privremeno zapošljavanje„, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Upis delatnosti i dozvola za rad Agencije za privremeno zapošljavanje su kumulativni uslovi za početak obavljanja delatnosti ustupanja zaposlenih.

Restrikcije kada je reč o osnivanju agencija za privremeno zapošljavanje, članstvu u agenciji za privremeno zapošljavanje i zastupanju agencije za privremeno zapošljavanje, odnose se pre svega na osuđivana lica. Fizičko lice, koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo iz grupe krivičnih dela iz oblasti rada, za krivična dela primanja i davanja mita, za krivična dela pronevere, za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci ne može osnovati Agenciju za privremeno zapošljavanje, biti član i zakonski zastupnik Agencije za privremeno zapošljavanje.

Agencija za privremeno zapošljavanje, kojoj je oduzeta dozvola za rad, ne može obavljati Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje ili delatnost Ostalo ustupanje ljudskih resursa u roku od tri godine od dana oduzimanja dozvole za rad.

Agenciji za privremeno zapošljavanje kojoj je aktom nadležnog inspekcijskog organa u postupku nadzora utvrđeno da bez Dozvole za rad obavlja poslove ustupanja ne može se izdati Dozvola za rad u roku od tri godine od dana donošenja akta nadležnog inspekcijskog organa.

Rok važenja, oduzimanje i prestanak važenja dozvola za rad Agencija za privremeno zapošljavanje

Dozvola za rad Agencija za privremeno zapošljavanje se izdaje na period od pet godina.

Dozvola za rad Agencija za privremeno zapošljavanje se može produžiti na način i pod uslovima pod kojima se izdaje, s tim da se zahtev za produženje dozvole za rad mora podneti najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja dozvole za rad.

Dozvola za rad se oduzima Agenciji za privremeno zapošljavanje:

 1. ako prestane da ispunjava uslove za rad, iz člana 3. Zakona o agencijskom zapošljavanju;
 2. ako nastupi slučaj iz člana 4. stav 1. . Zakona o agencijskom zapošljavanju
 3. ako je u roku od godinu dana utvrđena prekršajna odgovornost Agencije za privremeno zapošljavanje, po više osnova ili u iznosu koji prelazi dupli iznos maksimalno propisane kazne, a inspekcija rada oceni da Agencija za privremeno zapošljavanje time očigledno narušava prava ustupljenih zaposlenih, odnosno kontinuirano krši odredbe Zakona o agencijskom zapošljavanju.

Dozvola za rad Agencija za privremeno zapošljavanje prestaje da važi:

 1. istekom roka važenja Dozvole rad Agencije za privremeno zapošljavanje odnosno istekom perioda od 5 godina od dana izdavanja;
 2. na osnovu zahteva Agencije za privremeno zapošljavanje za prestanak važenja Dozvole za rad;
 3. brisanjem privrednog društva, odnosno preduzetnika koji obavlja poslove ustupanja zaposlenih iz registra nadležnog organa.

Saznajte više:
Radna dozvola »
Pravilnik o radu »
Oblici radnog angažovanja u Republici Srbiji »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *