Carinski zakon

Carinsko zastupanje

Zastupanje je pravni posao preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun zastupanog lica (u svoje ime i za račun zastupanog) koje proizvodi pravno dejstvo prema zastupanom, pod uslovom da je zastupnik postupao u granicama datih ovlašćenja za zastupanje i da je treće lice, ovde carinski organ, obavešten o zastupanju. Radnje koje preduzima zastupnik u granicama ovlašćenja imaju pravno dejstvo kao da ih je preduzelo samo zastupano lice.

Carinsko zastupanje je regulisano odredbama članova od 13. do 16. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon i 144/2020).

Navedene odredbe Carinskog zakona regulišu pojam carisnkog zastupnika, direktno i indirektno carinsko zastupanje, kao i uslove i postupak za davanje i oduzimanje ovlašćenja carinskom zastupniku.

Carinski zastupnik

Svako lice može da imenuje carinskog zastupnika.

Zastupanje može da bude:

 1. neposredno, u kom slučaju carinski zastupnik postupa u ime i za račun drugog lica, ili
 2. posredno, u kom slučaju carinski zastupnik postupa u svoje ime, a za račun drugog lica.

Carinski zastupnik je poslovno nastanjen na carinskom području Republike Srbije.

Carinski zastupnik ne mora da bude poslovno nastanjen na carinskom području Republike Srbije ako postupa za račun lica koja ne moraju da budu poslovno nastanjena na carinskom području Republike Srbije ako Carinskim zakonom („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon i 144/2020) nije drugačije propisano.

Davanje ovlašćenja carinskom zastupniku

Carinski zastupnik se mora izjasniti pred carinskim organom koje lice zastupa, kao i da li je zastupanje neposredno ili posredno.

Lice koje se ne izjasni da postupa kao carinski zastupnik ili koje se izjasni da postupa kao carinski zastupnik, a nije ovlašćen za to, smatra se licem koje postupa u svoje ime i za svoj račun.

Carinski organ može zahtevati od lica koje se izjašnjava da postupa kao carinski zastupnik da pruži dokaz o ovlašćenju od strane lica koje zastupa.

U slučajevima koje propiše Vlada Republike Srbije, carinski organ neće zahtevati pružanje dokaza o ovlašćenju od strane lica koje zastupa.

Carinski organ neće zahtevati od lica koje postupa kao carinski zastupnik i koje redovno sprovodi radnje i formalnosti, da svaki put pruži dokaz o ovlašćenju, pod uslovom da je to lice u mogućnosti da pruži takav dokaz na zahtev carinskog organa.

Posredno zastupanje

Posredno zastupanje u carinskom postupku može da obavlja pravno lice:

 1. koje ima registrovano sedište na carinskom području Republike Srbije
 2. koje je registrovano za obavljanje poslova međunarodne špedicije
 3. koje ima najmanje jednog zaposlenog sa dozvolom za carinsko zastupanje.

Dozvola za carinsko zastupanje može se izdati fizičkom licu zaposlenom kod pravnog lica koje ima ovlašćenje za posredno zastupanje u carinskom postupku:

 • ako je radilo na poslovima carinjenja najmanje šest meseci
 • ako ima najmanje srednju stručnu spremu
 • ako je položilo poseban stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku, i
 • ako nije pravnosnažno osuđivano ili kažnjavano za krivična dela ili prekršaje spoljnotrgovinskih, deviznih, carinskih ili poreskih propisa.

Ministar utvrđuje program i sadržinu posebnog stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku, kao i postupak izdavanja i oduzimanja dozvola za zastupanje u carinskom postupku.

Posebni stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar na predlog direktora Uprave carina.

Uprava carina izdaje i oduzima dozvole za zastupanje u carinskom postupku.

Uprava carina oduzima dozvolu za zastupanje u carinskom postupku licu koje zastupanje obavlja na nezakonit, neispravan i neprofesionalan način, pod uslovom da je carinski zastupnik obavešten o ovome u pismenom obliku i da postoje osnovi za takvo upozorenje u smislu nezakonitog, neispravnog i neprofesionalnog obavljanja aktivnosti zastupanja u poslednje tri godine.

Uprava carina oduzima dozvolu za carinsko zastupanje licu ako posle izdavanja dozvole lice bude pravnosnažno osuđeno ili kažnjavano za krivična dela ili prekršaje spoljnotrgovinskih, deviznih, carinskih ili poreskih propisa.

Uprava carina neće izdati dozvolu za zastupanje u carinskom postupku carinskom službeniku koji je dobio otkaz. Carinskom službeniku koji je dao otkaz ili je penzionisan Uprava carina može izdati dozvolu za zastupanje u carinskom postupku posle isteka dve godine nakon napuštanja službe ili odlaska u penziju u skladu sa sledećim uslovima:

 • ako je radio na poslovima carinjenja najmanje šest meseci
 • ako ima najmanje srednju stručnu spremu
 • ako je položio poseban stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku, i
 • ako nije pravnosnažno osuđivan ili kažnjavan za krivična dela ili prekršaje spoljnotrgovinskih, deviznih, carinskih ili poreskih propisa.

Kada se dozvola za carinsko zastupanje oduzme jer je lice pravnosnažno osuđivano ili kažnjavano za krivična dela ili prekršaje spoljnotrgovinskih, deviznih, carinskih ili poreskih propisa, lica kojima je dozvola oduzeta stiču pravo da ponovo polažu stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku po isteku dve godine od dana oduzimanja dozvole.

Lice kojem je dozvola oduzeta dva puta nema pravo da ponovo polaže stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku, na šta Uprava carina pazi po službenoj dužnosti.

Ovlašćenja Vlade Republike Srbije

Vlada Republike Srbije propisuje:

 • slučajeve u kojima se ne zahteva da carinski zastupnik bude poslovno nastanjen u Republici Srbiji,
 • slučajeve u kojima carinski organ ne zahteva dokaz o ovlašćenju od strane lica koje se izjašnjava da postupa kao carinski zastupnik.

Saznajte više:
Uređenje i upravljanje slobodnom zonom u Srbiji »
Ugovor o trgovinskom zastupanju »
Zastupanje u osiguranju »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *