Carinski zakon

Uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme koji predstavlja ulog ulagača

Pravni okvir za uređenje uslova, načina i postupka oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme koji predstavlja ulog ulagača predstavljaju sledeći propisi:

 1. Carinski zakon („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon, 144/2020 i 118/2021)
 2. Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015 i 95/2018) i
 3. Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme („Sl. glasnik RS“, br. 34/2019).

Odredbam člana 14. Zakona o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015 i 95/2018 – dalje: Zakon o ulaganjima) je propisano da je uvoz opreme, koji predstavlja ulog ulagača koji je strano ili domaće pravno ili fizičko lice, slobodan i oslobođen od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina, osim putničkih motornih vozila i automata za zabavu i igre na sreću, pod uslovom da je oprema koju ulagač uvozi u skladu sa propisima kojima se uređuju zdravlje i bezbednost građana i zaštita životne sredine.

Pod uvoznim dažbinama se smatraju carinske dažbine i druge dažbine, izuzev PDV-a koje imaju isto dejstvo i koje se plaćaju pri uvozu robe.

Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme („Sl. glasnik RS“, br. 34/2019 – dalje: Uredba), uređuje postupak, visinu i rok za ostvarivanje olakšica i oslobađanje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača, kao i ograničenja u pogledu prava raspolaganja i zabranu korišćenja u druge svrhe tako uvezene opreme.

Uslovi za ostvarivanje carinske povlastice

Carinske povlastice na uvoz opreme mogu se koristiti do visine upisanog nenovčanog uloga u privredno društvo, odnosno carinska vrednost opreme ne sme preći visinu upisanog nenovčanog uloga.

Prema Uredbi, pod opremom se podrazumevaju novi proizvodni pogoni, mašine i oprema koji se nabavljaju i drže radi proizvodnje proizvoda, za čiji uvoz se odobrava carinska povlastica, a koju ulagač uvozi i kao svoj nenovčani ulog investira u privredno društvo, ili koju privredno društvo direktno nabavlja, a registruje kao ulaganje u formi zabeležbe, radi obavljanja delatnosti za koje je dozvoljena dodela podsticaja u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija.

Korisnik carinske povlastice je privredno društvo registrovano u Republici Srbiji za obavljanje delatnosti za koje je dozvoljena dodela podsticaja u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, a koje je uvoznik opreme za koju se odobravaju carinske povlastice.

Ostvarivanje prava na carinsku povlasticu na uvoz opreme, privredno društvo ostvaruje u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći, i to:

 1. u skladu sa pravilima za dodelu regionalne investicione državne pomoći, za privredne subjekte koji su korisnici sredstava podsticaja po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja
 2. u skladu sa pravilima za dodelu de minimis državne pomoći, za privredne subjekte koji nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

Pravo na carinsku povlasticu se ne može ostvariti za nabavku opreme u sektorima saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga servisnih centara, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, rudarstva, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon preko 100 bruto registrovanih tona, aerodroma, komunalnih delatnosti, sektora energetike, širokopojasne mreže, ribarstva i akvakulture.

Rok za ostvarenje prava na oslobođenje i zabeležba ulaganja

Rok za uvoz opreme koja se uvozi po osnovu uloga ulagača je dve godine od dana registracije zabeležbe odluke privrednog društva o ulaganju ili registracije povećanja kapitala, u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Izuzetno, ukoliko je ugovorom o isporuci opreme predviđen duži rok isporuke od dve godine ili je nastupila docnja isporučioca opreme pravo ulagača na carinske povlastice može se ostvariti u roku od šest meseci od nastupanja navedenih okolnosti.

Radi ostvarivanja prava na carinske povlastice u skladu Uredbom privredno društvo je u obavezi da u Registru privrednih subjekata upiše zabeležbu ulaganja-nabavke opreme koja će biti uvezena kao ulog ulagača. Zabeležbom se upisuje ugovor ili odluka privrednog društva o ulaganju koja sadrži specifikaciju opreme kao sastavni deo odluke, šifru i naziv delatnosti za koju se oprema pribavlja kao i podatke o isporučiocu opreme.

Navedena specifikacija opreme obavezno sadrži: naziv opreme, naziv proizvođača i vrednost opreme.

Postupak za ostvarivanje carinske povlastice

Da bi se omogućilo vođenje evidencije o izvršenom uvozu opreme po osnovu uloga, kao i kontrola iskorišćenosti ove povlastice, uvoznik je dužan da, u roku od 30 dana od dana registracije povećanja osnovnog kapitala, centrali Uprave carina dostavi odluku o povećanju kapitala i izvod iz Registra privrednih subjekata radi ostvarivanja prava na oslobođenje na osnovu odluke o povećanju kapitala.

Radi ostvarivanja prava na oslobođenje, na osnovu zabeležbe Ugovora o nenovčanom ulaganju u privredno društvo ili zabeležbe ulaganja na osnovu Ugovora o dodeli sredstava podsticaja, nakon upisa zabeležbe ulaganja u Registar privrednih subjekata, Agencija za privredne registre dostavlja podatke o upisanim zabeležbama ulaganja Upravi carina posredstvom informacionog sistema.

Do uspostavljanja elektronske komunikacije podatke o upisanim zabeležbama ulaganja Upravi carina dostavlja privredno društvo koje zahteva carinske povlastice.

Uprava carina, na osnovu navedenih podataka, dodeljuje evidencioni broj korisniku carinske povlastice, koji se, obavezno unosi u rubriku 39 carinske deklaracije.

Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od carinskih i drugih uvoznih dažbina na uvoz opreme po osnovu uloga ulagača, korisnik carinske povlastice carinskom organu kod kog se sprovodi postupak carinjenja podnosi:

 • odluku o povećanju kapitala i procenu vrednosti nenovčanog uloga
 • garantni list, drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje se može utvrditi da je oprema koja se uvozi nova
 • ugovor o dodeli sredstava podsticaja, ako je korisnik povlastice i korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja
 • izjavu da nije korisnik de minimis državne pomoći, odnosno izjavu o ostvarenom iznosu de minimis državne pomoći u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve uzastopne fiskalne godine, ako nije korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja
 • izjavu da oprema koja se uvozi služi za obavljanje delatnosti korisnika carinske povlastice
 • izjavu o svim drugim dodeljenim državnim pomoćima za iste opravdane troškove.

Pored navedenih dokaza, korisnik carinske povlastice prilaže i izvod o registrovanim podacima o privrednom društvu upisanom u Registar privrednih subjekata o visini upisanog nenovčanog uloga ulagača u kapitalu privrednog društva ili izvod o registraciji zabeležbe ulaganja, koje carinski organ pribavlja po službenoj dužnosti.

Carinski organ na osnovu podnetog zahteva i priloženih dokaza donosi rešenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme.

Carinski organ kopiju rešenja o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede i Komisiji za kontrolu državne pomoći bez odlaganja, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja, a na kraju svakog šestomesečnog perioda dostavlja izveštaj o privrednim društvima koja su ostvarila pravo na carinsku povlasticu Razvojnoj agenciji Srbije.

Zabrana otuđenja i carinski nadzor

Oprema se ne može otuđiti, dati drugom na upotrebu ili koristiti u druge svrhe u roku od tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.

Ako se oprema otuđi, da drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe pre isteka navedenog roka od tri godine, na tu opremu plaćaju se uvozne dažbine.

Visina uvoznih dažbina obračunava se prema stanju robe i po propisima koji važe na dan podnošenja zahteva za obračun i plaćanja uvoznih dažbina, odnosno na dan donošenja rešenja o naplati uvoznih dažbina ako nije podnet zahtev za obračun i plaćanje uvoznih dažbina.

Oprema oslobođena plaćanja uvoznih dažbina po osnovu uloga ulagača koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama Uredbe ostaje pod carinskim nadzorom.

Carinski nadzor prestaje:

 1. kada više ne postoje uslovi zbog kojih je oprema stavljena u slobodan promet bez plaćanja uvoznih dažbina
 2. kad se oprema izveze ili uništi
 3. kada se dozvoli upotreba opreme u druge svrhe od onih koje su propisane Uredbom i kada su uvozne dažbine plaćene.

Svrha propisivanja zabrane otuđenja jeste da se spreči upotreba ove opreme od strane lica kome nije odobrena ova carinska povlastica u Srbiji.

Saznajte više:
Carinsko zastupanje »
Mere zaštite od nelojalne konkurencije prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju »
Registracija predstavništva u Srbiji »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *