Zakon o privrednim društvima

Odnos akcionarskog društva i akcionara

Prema odredbama Zakona o privrednim društvima odnos akiconarskog društva i akcionara definišu sledeća prava i obaveze akcionara i akcionarskog društva:

 • pravo na dividendu
 • ograničenja plaćanju akcionarima
 • pravo prečeg upisa akcija
 • finansijska podrška akcionarskog društva za sticanje akcija
 • povlačenje i poništaj akcija zbog neuplate, odnosno neunošenja uloga.

Takođe je bitno naglasiti da se svi akcionari pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Pravo na dividendu

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

 • za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina
 • za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz prethodnog stava preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

 • za rezerve, ako ih je akcionarsko društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve)
 • za dividendu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
 • za isplatu zaposlenima.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende), koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende. Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Akcionarsko društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama akcionarskog društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama akcionarskog društva:

 • takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija
 • svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Akcionarsko društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

Privremena dividenda (međudividenda)

Ako statutom nije drugačije određeno, akcionarsko društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine ako:

 • izveštaji o poslovanju akcionarskog društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je akcionarsko društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva akcionarskog društva dovoljna za plaćanje te međudividende
 • iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom ili statutom.

Plaćanje međudividende akcionarima može se odobriti i odlukom odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje akcionarskim društvom dvodomno, ako je to određeno statutom ili odlukom skupštine.

Ako se plaćanje međudividende odobrava odlukom odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje akcionarskim društvom dvodomno, međudividenda se može platiti samo u novcu.

Akcionarsko društvo i dan dividende

Statutom može se odrediti dan, ili metod njegovog određivanja, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu, odnosno pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka (dan dividende). Ako statutom nije određen dan dividende, taj dan se određuje odlukom o isplati dividende, u skladu sa metodom za njegovo određivanje ako je ona određena statutom.

Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

Ograničenja plaćanja akcionarima

Akcionarskog društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje.

Izuzetno od prethodno navedenog, akcionarsko društvo uvek može vršiti plaćanja svom akcionaru koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.

Akcionari kojima je izvršeno plaćanje suprotno odredbama Zakona o privrednim društvima obavezni su da isti iznos vrate akcionarskom društvu ako su znali ili su morali znati da se plaćanje vrši u suprotnosti sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Zahtev akcionarskog društva prema akcionarima kojima je izvršeno plaćanje suprotno odredbama Zakona o privrednim društvima zastareva u roku od pet godina od dana kada je isplata izvršena.

Pravo prečeg upisa akcija

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase. Pravo prečeg upisa akcija akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Statutom se može utvrditi da akcionar ima pravo prečeg upisa akcija i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Postupak ostvarivanja prava prečeg upisa akcija utvrđuje se statutom, pri čemu je akcionarsko društvo u obavezi da:

 • svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti
 • obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Prethodno navedena pravila se ne primenjuju prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene društva.

Isključenje prava prečeg upisa akcija

Pravo prečeg upisa akcija može se ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, i to odlukom skupštine donetom na pisani predlog odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje akcionarskim društvom dvodomno, koji obavezno sadrži:

 • razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa
 • detaljno obrazloženje predložene emisione cene.

Odluka o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara te klase i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Odluka o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija ne može se sprovesti pre isteka roka za pobijanje te odluke odnosno pre isteka roka od 30 dana od dana saznanja za odluku skupštine, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od tri meseca od dana kada je odluka doneta.

Ako odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno, ima ovlašćenje da izdaje odobrene akcije, pravo prečeg upisa može se ograničiti ili isključiti samo na osnovu odluke skupštine koja je doneta tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara te klase.

Prethodno navedena pravila se ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene društva.

Finansijska podrška akcionarskog društva za sticanje akcija

Akcionarsko društvo ne može, neposredno ili posredno, pružati finansijsku podršku bilo koje vrste svojim akcionarima, zaposlenima ili trećim licima za sticanje akcija u akcionarskom društvu, a naročito davati zajmove, garancije, jemstva, obezbeđenja i slično.

Pravni posao koji je suprotan navedenoj zabrani ništav je.

Povlačenje i poništaj akcija zbog neuplate, odnosno neunošenja uloga

Ako akcionar propusti da svoju obavezu uplate odnosno unošenja nenovčanog uloga izvrši i u naknadnom roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja pismenog poziva da tu obavezu izvrši, skupština akcionarskog društva može doneti odluku o povlačenju i poništaju akcija tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, a u slučaju javnog akcionarskog društva tu odluku u obavezi je da bez odlaganja donese odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno.

Odluka o povlačenju i poništaju akcija može se doneti samo u odnosu na sve akcionare koji nisu izvršili svoju obavezu da uplate odnosno unesu u akcionarsko društvo određeni ulog ni u naknadno ostavljenom roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja pismenog poziva da tu obavezu izvrši.

Saznajte više:
Vrste i klase akcija koje izdaje privredno društvo »
Ulozi u društvo »
Promena osnovnog kapitala »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *