Zakon o privrednim društvima

Sedište privrednog društva i prijem pošte

Sedište privrednog društva je mesto i adresa na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno osnivačkim aktom, statutom ili odlukom skupštine, odnosno odlukom ortaka ili komplementara.

Odluku o promeni sedišta privrednog društva donosi skupština, ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno.

Adresa sedišta privrednog društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Obavezni elementi adrese sedišta privrednog društva

Poslednjim izmenama Zakona o privrednim društvima – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 109/2021) precizirani su obavezni elementi adrese sedišta privrednog subjekta i utvrđena je obaveza privrednih subjekata da se usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona, odnosno do 27. novembra 2022. godine.

Adresa sedišta privrednog društva podrazumeva grad, opštinu, naseljeno mesto, ulicu ili trg, kućni broj, sprat i broj stana, u skladu sa propisima kojima se uređuje teritorijalna organizacija.

Sva privredna društva, koja u adresi sedišta nemaju propisane podatke su dužna da donesu odluku o promeni (upisu nedostajućih podataka) sedišta i da do 27. novembra 2022. godine registruju one podatke o adresi sedišta koji do sada nisu bili registrovani, uključujući i podatak o spratu ukoliko je adresa sedišta u objektu, određene spratnosti, kao i da te podatke usaglase sa podacima iz Adresnog registra ukoliko su registrovani podaci o adresi sedišta u međuvremenu izmenjeni u Adresnom registru (npr. u slučaju promene naziva ulice).

Sudska zaštita

Zainteresovano lice može tužbom nadležnom sudu da zahteva brisanje registrovane adrese sedišta privrednog društva, ako lice koje ima pravo svojine nije dozvolilo upotrebu prostora na kojem je adresa sedišta za vršenje upravljanja poslovanjem privrednog društva. Postupak po tužbi je hitan.

Na zahtev lica koje je podnelo tužbu za brisanje registrovane adrese sedišta privrednog društva registruje se zabeležba spora u skladu sa zakonom o registraciji.

Presudu kojom se nalaže brisanje registrovane adrese sedišta privrednog društva sud po pravnosnažnosti dostavlja registru privrednih subjekata radi registracije. Ako privredno društvo u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude ne registruje novu adresu sedišta, registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti pokreće postupak prinudne likvidacije tog privrednog društva.

Dostavljanje i adresa za prijem pošte

Dostavljanje se vrši na adresu sedišta privrednog društva.

Društvo može da ima posebnu adresu za prijem poštanskih pošiljki na teritoriji Republike Srbije, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Ako društvo ima posebnu adresu za prijem poštanskih pošiljki, dostavljanje se vrši na tu adresu, umesto na adresu sedišta društva.

Ako je dostava pismena privrednom društvu na adresu za prijem pošte, odnosno na adresu sedišta privrednog društva ako društvo nema registrovanu adresu za prijem pošte, putem preporučene pošiljke u smislu zakona kojim se uređuju poštanske usluge bila bezuspešna, smatraće se da je dostava te pošiljke uredno izvršena istekom roka od osam dana od dana drugog slanja te pošiljke, pod uslovom da je između ta dva slanja proteklo najmanje 15 dana.

Dostava pismena u sudskom, upravnom, poreskom i drugim postupcima vrši se u skladu sa posebnim zakonima.

Adresa za prijem elektronske pošte

Privredno društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, kao i da se registruje kao korisnik usluga elektronske uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Dostavljanje elektronskog dokumenta privrednom društvu ili preduzetniku vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, odnosno zakonom kojim se uređuje elektronska uprava kada se dostava vrši u Jedinstveni elektronski sandučić na portalu eUprava, osim ako je posebnim zakonom drugačije propisano.

Saznajte više:
Dokumentacija potrebna za osnivanje firme »
Upis i promena podataka privrednog društva »
Brisanje privrednog društva i preduzetnika iz Registra »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *