Turističke agencije i Zakon o turizmu

Uslovi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja vozila (a rent a car)

Obavljanje delatnosti usluga iznajmljivanja vozila (a rent a car) uređeno je, pre svega, Zakonom o turizmu. Ovi poslovi smatraju se poslovima koje obavljaju turističke agencije, te privredno društvo ili preduzetnik koji obavlja ove poslove ima položaj turističke agencije.

Mora da ispunjava opšte uslove predviđene za obavljanje delatnosti turističkih agencija, kao i posebne uslove koji su predviđeni za obavljanje delatnosti iznajmljivanja vozila (a rent a car).

Prema vrsti poslova koje obavljaju turističke agencije mogu biti:

 • turistička agencija organizator turističkog putovanja (organizator putovanja);
 • turistička agencija posrednik u prodaji turističkog putovanja (posrednik).

Pošto Zakon o turizmu razlikuje samo dve vrste turističkih agencija, delatnost pružanja usluge iznajmljivanja vozila (a rent a car) bi se smatrala delatnošću turističke agencije posrednika 

Sve odredbe zakona koje važe za turističke agencije posrednike primenjuju se i na delatnost iznajmljivana vozila (a rent a car).

Uslugama iznajmljivanja vozila (a rent a car) smatra se iznajmljivanje putničkih automobila bez vozača. Posebna vrsta iznajmljivanja vozila je iznajmljivanje putničkih automobila sa uslugama vozača (limo service).

Pružaoci usluge iznajmljivanja vozila (a rent a car)

Usluge iznajmljivanja vozila (a rent a car) može da pruža privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica, ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iznajmljivanja vozila (a rent a car) dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

Preduzetnik ne može da pruža usluge iznajmljivanja vozila (a rent a car) u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Ako privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica ima registrovanu delatnost za pružanje usluga iznajmljivanja vozila u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

Takođe, ako privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica nudi i prodaje usluge iznajmljivanja vozila u prostoru van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja, obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

Uslovi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja vozila (a rent a car)

Uslovi obavljanja delatnosti iznajmljivanja vozila (a rent a car)

Tehnička opremljenost

Pružalac usluga iznajmljivanja vozila (a rent a car) mora da ispuni opšte uslove u pogledu prostora i opreme (tehnička opremljenost) koji su propisani Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora i opreme koje mora da ispunjava turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku, kao i posebne uslove, koji su propisani odredbama član 101a Zakona o turizmu.

Prema odredbama člana 101a Zakona o turizmu pružalac usluga iznajmljivanja putničkih automobila bez vozača dužan je da:

 • na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne poslovno ime i sedište
 • na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju
 • u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja delatnost drži rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u Registru turizma
 • u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja istakne cene usluga koje pruža i da se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena
 • za svaku pruženu uslugu izda propisan račun
 • vodi evidenciju pruženih usluga
 • obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Pružalac usluga iznajmljivanja putničkih automobila sa vozačem dužan je da ispuni uslove navedene u tačkama od 3. do 7. prethodnog stava.

Kadrovska osposobljenost

Svako ko obavlja delatnost iznajmljivanja vozila (a rent a car) mora da ima u poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja sledeće kadrove:

1) Rukovodilac

Rukovodilac može biti osoba, koja je zaposlena sa punim radnim vremenom, u skladu sa odredbama Zakona o radu kojima se reguliše radni odnos, a koja ispunjava sledeće uslove:

 • zna srpski jezik
 • poznaje jedan strani jezik
 • ima stručnu spremu: za rad kod organizatora putovanja – najmanje višu stručnu spremu turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera, odnosno osnovne akademske studije, dok za rad kod posrednika – najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera
 • ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti: za rad kod organizatora putovanja u trajanju od tri godine, dok za rad kod posrednika u trajanju od jedne godine.

2) Zaposleno lice

Zaposleno lice je osoba koja je u neposrednom kontaktu sa strankama, i mora da ispunjava sledeće uslove:

 • da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
 • da poznaje najmanje jedan strani jezik.

Starost vozila

Vozila koja su predmet iznajmljivanja ne mogu da budu starija od pet godina i moraju da ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Pružalac usluga iznajmljivanja vozila bez vozača mora da ima najmanje tri registrovana motorna vozila.

Vozila, koja se iznajmljuju sa uslugama vozača mogu da budu starija od pet godina.

Saznajte više:
Osnivanje firme, ogranka i predstavništva »
Osiguranje vozila »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.