Predmet i uslovi zaštite znaka žigom

Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.

Zakonom o žigovima („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga.

Žigom u smislu Zakona o žigovima („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020), smatra se i žig koji je međunarodno registrovan za teritoriju Republike Srbije, na osnovu Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova (u daljem tekstu: Madridski aranžman), odnosno Protokola uz Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova (u daljem tekstu: Madridski protokol).

Odredbe Zakona o žigovima („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) primenjuju se i na žig, koji je međunarodno registrovan za teritoriju Republike Srbije na osnovu Madridskog aranžamana odnosno Madridskog protokola, ako pojedina pitanja nisu uređena Madridskim aranžmanom, odnosno Madridskim protokolom. Nastavite sa čitanjem Predmet i uslovi zaštite znaka žigom

Pravna zaštita industrijskog dizajna

Pravo industrijskog dizajna predstavlja jedno od prava intelektualne svojine i uređeno je Zakonom o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 45/2015 i 44/2018 – dr. Zakon). Predmet pravne zaštite industrijskog dizajna je spoljašnji izgled nekog proizvoda podobnog za industrijsku ili zanatsku proizvodnju ili njegovog dela.

Industrijski dizajn je trodimenzionalni ili dvodimenzionalni izgled celog proizvoda, ili njegovog dela, koji je određen njegovim vizuelnim karakteristikama, posebno linijama, konturama, bojama, oblikom, teksturom i/ili materijalima od kojih je proizvod sačinjen, ili kojima je ukrašen, kao i njihovom kombinacijom.

Proizvod je industrijski ili zanatski predmet, uključujući, između ostalog, i delove koji su namenjeni za spajanje u složeni proizvod, pakovanje proizvoda, ukupni vizuelni identitet proizvoda, grafičke simbole i tipografske znake, isključujući kompjuterske programe. Nastavite sa čitanjem Pravna zaštita industrijskog dizajna