Plan podele privrednog društva

Postupak sprovođenja statusnih promena podela i izdvajanje su regulisane odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019).

U statusnoj promeni podela i izdvajanje mogu učestvovati jedno ili više društava iste ili različite pravne forme, a ne može učestvovati društvo koje je u likvidaciji ili u stečaju, osim ako se statusna promena sprovodi kao mera reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Podela

Privredno društvo se može podeliti tako što će istovremeno preneti celokupnu imovinu i obaveze na:

  • dva ili više novoosnovanih društava (podela uz osnivanje) ili
  • dva ili više postojećih društava (podela uz pripajanje) ili
  • jedno ili više novoosnovanih društava i jedno ili više postojećih društava (mešovita podela).

Nastavite sa čitanjem Plan podele privrednog društva

Carinsko zastupanje

Zastupanje je pravni posao preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun zastupanog lica (u svoje ime i za račun zastupanog) koje proizvodi pravno dejstvo prema zastupanom, pod uslovom da je zastupnik postupao u granicama datih ovlašćenja za zastupanje i da je treće lice, ovde carinski organ, obavešten o zastupanju. Radnje koje preduzima zastupnik u granicama ovlašćenja imaju pravno dejstvo kao da ih je preduzelo samo zastupano lice.

Carinsko zastupanje je regulisano odredbama članova od 13. do 16. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon i 144/2020).

Navedene odredbe Carinskog zakona regulišu pojam carisnkog zastupnika, direktno i indirektno carinsko zastupanje, kao i uslove i postupak za davanje i oduzimanje ovlašćenja carinskom zastupniku. Nastavite sa čitanjem Carinsko zastupanje