Naknada štete za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti

Naruženost predstavlja trajnu izmenu spoljašnjeg izgleda nekog lica koja se manifestuje u gubitku nekog ekstremiteta, naruženju estetskog izgleda, naruženju nekog dela tela ili narušenju neke telesne funkcije.

Naruženost kao osnov za isplatu naknade nematerijalne štete

Osnov za naknadu nematerijalne štete je duševni bol zbog naruženosti, a ne samo postojanje naruženosti bez duševnog bola.

Da li postoji nematerijalna šteta u vidu duševnih bolova zbog naruženosti (član 200. stav 1. Zakon o obligacionim odnosima) ocenjuje se prema objektivnim i subjektivnim merilima. Nastavite sa čitanjem Naknada štete za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti

Naknada štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životnih aktivnosti

Umanjenje životnih aktivnosti, kao posebni osnov za naknadu štete zbog duševnih bolova, obuhvata sva ograničenja u životnim aktivnostima oštećenog koje je ostvarivao ili bi ih po redovnom toku stvari u budućnosti izvesno ostvarivao.

Pod ograničenjem se podrazumeva i vršenje aktivnosti uz povećane napore ili pod posebnim uslovima.

Ovaj vid štete je po pravilu trajnog karaktera, ali novčana naknada se može dosuditi i kad je umanjenje životnih aktivnosti privremeno, ako je jačeg intenziteta i dužeg trajanja ili ako to posebne okolnosti opravdavaju Nastavite sa čitanjem Naknada štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životnih aktivnosti

Novčana naknada pojedinih vidova nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove

Nematerijalna šteta se dosuđuje u slučaju povrede prava ličnosti. Može se sastojati u novčanoj i nenovčanoj naknadi.

Prema odredbama člana 200. Zakona o obligacionim odnosima novčana naknada nematerijalne štete određuje se kao ’’pravična novčana naknada’’.

Novčana naknada nematerijalne štete nema za svrhu novčanu reparaciju onoga što je oštećeni izgubio (pretrpljeni fizički i psihički bol ili strah), već da oštećeni za dosuđeni novačni iznos može sebi da pribavi ono (moralno ili materijalno) zadovoljstvo koje mu, na najbolji način omogućava da uspostavi narušenu psihičku ravnotežu. Nastavite sa čitanjem Novčana naknada pojedinih vidova nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove