Zakon o radu

Izmena ugovora o radu – Aneks ugovora o radu

Aneks ugovora o radu može biti zaključen pod uslovima, koji su predviđeni odredbama članova od 171. do 174. Zakona o radu.

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada odnosno aneks ugovora o radu:

 • radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada
 • radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. Zakona o radu.

Prema odredbama člana 173. Zakona o radu zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

 • ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela
 • ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.
  Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van navedenih slučajeva samo uz svoj pristanak.
 • radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. Zakona o radu.

Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao:

 • ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom
 • dat u zakup poslovni prostor
 • zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.

Zaposleni može, uz svoju saglasnost, u slučajevima utvrđenim Zakonom o radu i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca i duže od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo upućivanje.

Zaposleni može da bude privremeno upućen u drugo mesto rada ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme.

Po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio.

 • ako je zaposlenom koji je višak obezbedio ostvarivanje prava iz člana 155. stav 1. tačka 5) Zakona o radu
 • radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog koji su sadržani u ugovoru o radu u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 11) Zakona o radu
 • u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Odgovarajućim poslom u smislu tački 1) i 3) prethodnog stava smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Postupak zaključivanja aneksa ugovora o radu

Uz aneks ugovora o radu poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje koje sadrži:

 • razloge za ponuđeni aneks ugovora o radu
 • rok u kome zaposleni treba da se izjasni, koji ne može biti kraći od osam radnih dana
 • pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora o radu.

Ako zaposleni potpiše aneks ugovora o radu u ostavljenom roku, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog aneksa.

Zaposleni koji odbije ponudu aneksa ugovora o radu u ostavljenom roku, zadržava pravo da u sudskom postupku povodom otkaza ugovora o radu u smislu člana 179. stav 5. tačka 2) Zakona o radu, osporava zakonitost aneksa ugovora.

Smatra se da je zaposleni odbio ponudu aneksa ugovora o radu ako ne potpiše aneks ugovora o radu u roku od osam radnih dana od dana dostavljanja aneksa ugovora o radu.

Ako je potrebno da se određeni posao izvrši bez odlaganja, zaposleni može biti privremeno premešten na druge odgovarajuće poslove na osnovu rešenja, bez ponude aneksa ugovora o radu, najduže 45 radnih dana u periodu od 12 meseci.

U slučaju premeštaja zaposleni zadržava osnovnu zaradu utvrđenu za posao sa koga se premešta ako je to povoljnije za zaposlenog.

Aneks ugovora o radu može biti zaključen i na inicijativu zaposlenog i u tom slučaju se aneks ugovora o radu zaključuje bez sprovođenja postupka za ponudu aneksa o ugovora o radu. Takođe, izmena ličnih podataka o zaposlenom i podataka o poslodavcu i drugih podataka kojima se ne menjaju uslovi rada može da se konstatuje aneksom ugovora o radu, na osnovu odgovarajuće dokumentacije, bez sprovođenja postupka za ponudu aneksa o ugovora o radu.

Ugovor o radu sa aneksima koji su sastavni deo tog ugovora mogu da se zamene prečišćenim tekstom ugovora o radu, koji potpisuju poslodavac i zaposleni.

Saznajte više:
Ugovor o radu »
Pravilnik o radu »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

4 - “Izmena ugovora o radu – Aneks ugovora o radu”

 1. poštovani,
  da li se aneksom ugovora o radu može da odredi rad subotom po potrebi,tako da je radna nedelja umesto 40 ,46 sati
  hvala

  1. Poštovana Jasminka,

   Unošenje navedene formulacije u Ugovor o radu bi bilo protivno odredbama Zakona o radu.

 2. Poslodavac zeli da nam da da potpisemo aneks ugovora u kojem stoji da ako tajni kupac smatra da ne radimo posao kako treba i ne ostvarimo dovoljan broj poena na osnovu njegovog misljenja, dobijamo automatski otkaz.da li je ovo legalno?

  1. Poštovana Slobodanka,

   Da bi ugovoranje navedenog razloga za otkaz ugovora o radu bio legalan, nužno je da se precizira i ugovori koji je to dovoljan broj poena i koji su precizni kriterijumi i merila za obavljanje posla “kako treba“, jer uslove rada i merila i kriterijume za ostvarivanje standardnog radnog učinka, kao i razloge za otkaz ugovora o radu utvrđuje isljučivo poslodavac